วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายสิบทหารบก ... อ่านซะจะได้ไปสอบ

เนื่องจาก ยศ.ทบ. ได้ตรวจพบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกายและรับฟังคำชี้แจง เพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเพิ่มเติมนั้น ขอชี้แจงว่า ยศ.ทบ. ไม่ได้มีการดำเนินการขอรับนักเรียนนายสิบทหารบกเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ขอให้อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากผู้ใดมีเบาะแส กรุณาแจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๓๙๘,๐๒-๒๔๑๔๐๓๖,๐๒-๒๔๑๑๖๖๐,๐-๒๒๔๑๔๐๙๘-๙
------------------------------------------------

เส้นทางสู่นักเรียนนายสิบทหารบก

 โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก มี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี  โดย 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆที่ร.ร.นายสิบทหารบก หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก เพื่อแยกศึกษาต่อที่ร.ร.เหล่าใน 6 เดือนหลังและบรรจุหลังจบการศึกษา แบ่งออกเป็นจำนวน  13  เหล่า  ดังนี้

            1. เหล่าทหารราบ                  
            2. เหล่าทหารม้า                  
            3. เหล่าทหารปืนใหญ่
            4. เหล่าทหารช่าง                    
            5. เหล่าทหารสื่อสาร            
            6. เหล่าทหารขนส่ง
            7 เหล่าทหารสรรพาวุธ        
            8. เหล่าทหารพลาธิการ        
            9. เหล่าทหารการเงิน
            10. เหล่าทหารสารวัตร            
            11. เหล่าทหารแพทย์              
            12. เหล่าทหารการสัตว์
            13. เหล่าทหารการข่าว

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

          1. บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุ 17-22 ปี (รับทั้งผู้เรียนนศท.และไม่เรียนนศท.)

          2. ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด) ในสังกัดกองทัพบก (ไม่ต้องรอปลดประจำการ) อายุไม่เกิน 24 ปี

          3. พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) เพศชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

          4. อาสาสมัครทหารพราน เพศชาย ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

          2. เป็นชายไทย  อายุตั้งแต่ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ปีที่สมัครลบปีพ.ศ.เกิด )   ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี     ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  (รด.ปี 3) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8)  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)  มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

         3. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ถ้าสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบจะต้องประจำการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

         4. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

          5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

          6. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

          7. ไม่อยู่ในสมณะเพศ

          8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

          10. ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

          11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

          12. ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก


          13. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ  

          14. ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

          15. ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

          16. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497  ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

พิกัดขนาดร่างกาย

โรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

1 ร่างกายผิดปกติ หรือวิกลรูปหรือพิการ

1 หน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - อัมพาตที่หน้า ( Facial paralysis)
 - เนื้อกระตุก ( Tics)
- แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ 1.5ตารางนิ้วขึ้นไปหรือมีความยาวมากจนดูน่าเกลียด
 - เนื้องอก ( Benign neoplasm) ที่หน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 ซ.ม.ขึ้นไป
2 ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น แหว่ง หรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด
3 ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด
4 ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
5 แขน หรือ ขา
- ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
- โค้งเข้าหรือออก
-  ลีบหรือบิดเก
6 มือ หรือ เท้า
- ลีบหรือบิดเก
- เท้าปุก
7 นิ้วมือ หรือ นิ้วเท้า
 - บิดเกและทำงานไม่ถนัด
 - ด้วนถึงโคนเล็บ
- มีจำนวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
- ช่องว่างระหว่างนิ้วหรือนิ้วเท้าติดกัน
8 คนเผือก

2 กระดูกและกล้ามเนื้อ

1 ข้อติด ( Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่าย
2 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
3 คอเอียงหรือแข็งทื่อจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
4 กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด
5 กระดูกอักเสบ ( Osteomyelitis )
6 กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น ( Atrophy or contracture )            

3 ผิวหนัง

1 โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
2 แผลเป็น ไฝ ปาน ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีขนาดตั้งแต่ 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ขึ้นไปหรือมากจนดูน่าเกลียด
3 มีรอยสักบนส่วนต่างๆของร่างกาย
 4 เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนังทั้งร่างกาย ( Molluscum  fibrosum )
5 ฝังมุก

4 ตา

1 สายตาผิดปกติ แม้เพียงข้างเดียวโดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical  Equivalent แล้ว  เกินกว่า 1.5 ไดออปเตอร์ Spherical Equivalent นั้นมีความหมายว่าในการตรวจสอบสายตานั้น ถือ  สายตาสั้นหรือยาวเป็นสำคัญ ถ้ามีสายตาเอียงร่วมด้วยจะแก้สายตาเอียงนั้นให้เป็นสายตาสั้นหรือยาว คือทำให้เป็น Spherical Equivalent ถ้าแก้สายตาสั้นหรือยาวนั้นมากกว่า 1.5 ไดออปเตอร์ ก็ถือว่าไม่สามารถเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้
2 บอดสี
3 ตาเหล่ ( Squint ) จนปรากฎชัด
4 ลูกตาสั่น ( Nystagmus )
5 แก้วตาขุ่น ( Cataract )
6 กระจกตาขุ่น ( Opacity of cornea )    
7 กระจกตาอักเสบเรื้อรัง ( Chronic interstitial keratitis )
8 หนังตาแหว่งจนเสียรูป
9 หนังตาตก
10 หนังตาม้วนเข้า ( Entropion ) หรือหนังตาม้วนออก ( Ectropion )
11 ช่องหนังตา ( Palpebral fissure ) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
12 ต้อหิน

5 หู คอ จมูก

1 ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดจนปรากฏชัด
2 ช่องหูมีหนองเรื้อรัง
3 แก้วหูทะลุ
4 การได้ยินเสียงผิดปกติ
5 โรคหรือความพิการใด ๆ ที่ทำให้เสียงผิดปกติ
6 เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด            
7 จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บี้ หรือแหว่ง
8 ริดสีดวงจมูก ( Nasal polyp
9 ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมากในวันตรวจเพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ )
10 พูดติดอ่าง

6 ฟัน

1 มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กำหนดฟันกราม ( Molars )และฟันกรามน้อย ( Premolars )อย่างน้อยข้างบน 6 ซี่ และข้างล่าง 6 ซี่ ฟันหน้า ( Incisors and canines )ข้างบน 4 ซี่ ข้างล่าง 4 ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีทำสะพาน ( Bridge )จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ ฟันตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นนั้นจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
 - ฟันที่เป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุที่ไม่ถาวร
- ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย
 - ฟันน้ำนม
- ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว
 - ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอม
- มีการทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก   เยื่อหุ้มรากฟัน
2 มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด
3 การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
4 ถุงน้ำ ( Cysts ) การอักเสบที่เรื้อรัง หรือโรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่นๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงหรือสุขภาพของผู้สมัคร

7 หัวใจและหลอดเลือด

1 หัวใจพิการแต่กำเนิด ( Congenital heart disease )
2 ลิ้นหัวใจพิการ
3 หัวใจวายและมีเลือดคั่ง ( Congestive heart failure )
4 การเต้นของหัวใจผิดปกติ เร็วกว่า 100 ครั้ง/นาที หรือช้ากว่า 50 ครั้ง/นาที
5 อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
 6 หลอดเลือดดำขอดที่ขาหรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

8 ระบบหายใจ


1 วัณโรคปอด ( Pulmonary tuberculosis )
2 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ( Chronic bronchitis )
3 หลอดลมขยายพอง ( Bronchiectasis )
4 หืดหลอดลม
5 มีน้ำหรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
6 หลอดลมอักเสบซึ่งกำลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน

9 ระบบทางเดินอาหาร

1 ตับแข็ง ( Cirrhosis of liver )
2 ฝีที่ตับ ( Abscess of liver)
3 ดีซ่าน ( Jaundice )
4 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
5 ฝีคัณฑสูตร ( Perianal abscess )
 6 ไส้เลื่อน

10 ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

1 ไตอักเสบเรื้อรัง
2 ไตพองเป็นถุงน้ำ ( Hydronephosis or polycysfic Kidney  )
3 ไตพองเป็นถุงหนอง ( Pyonephrosis )
4 นิ่วในไตจนทำให้ไตเสื่อมสมรรถภาพอย่างถาวร ( Renal calculus with permanent impairment of renal function )
5 กล่อนน้ำ ( Hydrocele )
6 หลอดเลือดดำขอดที่ถุงอัณฑะ ( Varicocele )
7 กะเทย ( Hermaphrodism )
8 กามโรคที่ปรากฏอาการอย่างหนึ่งอย่างใด

11 ระบบจิตประสาท

1 โรคจิต  ( Psychosis  )
 2 อัมพาต  หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
3 โรคลมชัก  ( Epilepsy )
 4 ปัญญาอ่อน ( Mental deficiency )
 5 ใบ้

12  ระบบต่อมไร้ท่อ

1 โรคคอพอก  ( Simple goiter  )
2 ธัยโรทอกธิโคซิส
 3 มิกซิเดมา   ( Myxedema )
 4 เบาหวาน ( Diabetes mellitus )
5 โรคอ้วนพี ( Obesity )

13 โรคของเลือดและอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( disease of blood and blood forming organ  ) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
         
14 โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจากปาราสิต ( Infectious and parasitic disease )

1 โรคเรื้อน
2 โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการ
3 วัณโรคของอวัยวะอื่น
4 โรคคุดทะราด หรือ รองพื้น  ( Yaws )
5 โรคติดต่ออันตราย

15 เนื้องอก

1 เนื้องอกไม่ร้าย ( Benign neoplasm ) ที่มีขนาดใหญ่
2 เนื้องอกร้าย ( Malignant neoplasm ) ไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด
           
16 โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ

17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

18 โรคเอดส์

คะแนนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5
2. บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
3. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน  ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
4. บุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม  หรือ มีการปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
5. นักกีฬาทีมชาติ  นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ)       นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา  นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. )   และนักกีฬากองทัพบก    ซึ่งออกให้โดย   คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ    การกีฬาแห่งประเทศไทย    กรมพลศึกษา    สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท    หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
6. ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม  ไม่น้อยกว่า    ๑๒๐  วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

จำนวนที่รับ

          1. บุคคลพลเรือน 1188 นาย

          2. กองหนุน/พลอาสาสมัคร/ทหารกองประจำการ/อาสาสมัครทหารพราน 792 นาย

          3. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 600 นาย

กำหนดการรับสมัคร  จะเริ่มจำหน่ายระเบียบการประมาณเดือน ธ.ค. และจะเริ่มรับสมัครประมาณปลายเดือน ม.ค. โดยการรับสมัครจะมีคณะกรรมการไปรับสมัครทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ดังนี้

          - กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก
          - กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา
          - มทบ.24 จ.อุดรธานี
          - กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช
          - กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.

วิชาที่สอบ

- ภาควิชาการ รอบแรกสอบ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ภาคพลศึกษา รอบที่สอง ได้แก่
 - ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ต้องผ่านเกณฑ์ต่ำสุดทุกสถานี และรวมกันเกิน 50%)
- ดึงข้อ เกณฑ์ขั้นต่ำ 3 ครั้ง เกณฑ์50% 7 ครั้ง เกณฑ์100% 15 ครั้ง
- ดันพื้น(2นาที) เกณฑ์ขั้นต่ำ 10 ครั้ง เกณฑ์50% 34 ครั้ง เกณฑ์100% 84 ครั้ง
- ลุกนั่ง(30วินาที) เกณฑ์ขั้นต่ำ 11 ครั้ง เกณฑ์50% 21 ครั้ง เกณฑ์100% 38 ครั้ง
 - วิ่ง1,000ม. เกณฑ์ขั้นต่ำ 4.45 นาที เกณฑ์50% 4.15 นาที เกณฑ์100% 3.25 นาที
- ว่ายน้ำ 25 เมตร ภายใน 2 นาที
- ตรวจโรค ประวัติิอาชญากรรม สัมภาษณ์ ความสมบูรณ์ของร่างกาย

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนนายสิบทหารบก

          1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
          2. ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแบบ และเครื่องใช้ส่วนตัว ตลอดการศึกษา
          3. ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 75 บาท (เป็นค่าอาหารที่ร.ร.)
          4. ได้รับเงินเดือน เดือนละ 3,070 บาท

สิทธิเมื่อจบการศึกษา

1. บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 6 จำนวน 6,140 บาท

2. ผู้มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 และคะแนนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติเรียบร้อย คะแนนความประพฤติตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปถ้านักเรียนผู้นั้นสมัครใจ ให้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ จำนวนและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนดหากผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสละสิทธิ์ หรือไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับรองลงไปที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้รับสิทธิ์ในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแทน โดยให้โรงเรียนนายสิบทหารบกเป็นผู้พิจราณาคัดเลือกแล้วรายงานกรมยุทธศึกษาทหารบก (ปัจจุบันคือ 18 นาย)

3. เมื่อรับราชการครบ 6 ปี และมีวุฒิปริญญาตรีตามที่กองทัพต้องการ สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรได้


สอบถามข้อมูลได้ที่  http://www.facebook.com/theroadtosoldierpoliceth

32 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 20:52

  สอบนายสิบตำรวจเค้าเลิกโกง เลิกฝากแล้ว แต่ทหารยังมีโกง มีฝาก มีเสียเงิน ท่านนายพลประเทศไทยมีเท่าไหร่ นักเรียนนายสิบทหารรับเท่า ท่านบวกลบคูณหารกันดูก็แล้วกัน เลิกเถอะครับ โกง ฝาก เสียเงินนะ เอาคนที่มีมันสมองเข้าไปบ้างสิครับท่าน/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ๆ ครับๆ ^^ โกง และ ฝาก ทำไมท่านไม่ลองมาสมัครใช้ความสามารถของท่านดู
   ถ้างั้นจบออกไป ทหารก็จะไม่มีคุณภาพ >,,<

   ลบ
  2. ผมไม่ได้โกงเข้า อย่างใดทั้งสิ้นแต่ผมได้

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2557 22:25

   ต่อให้มันจะโกงยังไงแต่ถ้าเราเก่งจริงทำข้อสอบได้เต็มหรือเกือบเต็มมันก็ยากที่จะปฏิเสธเราน่ะครับน้องๆ
   อยากได้เต็มหรือเกือบเต็มเชิญที่นี่เลยครับ www.facebook.com/KKPREANCO

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2557 17:49

   มันก็มีทั้งหมดแหร่ะหน่วยราชการทั่วประเทศ ผมสอบได้ นนส.มาตอนปี 36 ติดตัวสำรองครับโชคดียังได้เป็นปีนั้นเขารับ75 คน ผมคนที่ 62 เลยได้เข้าเรียนนึกว่าไม่ได้เสียแล้ว เอาใจช่วยน้องๆครับ ฟ้ามีตาสักวันเราก็สอบได้ พยายามอ่านหนังสือครับและพยายามสอบทุกเหล่าทัพครับ อย่าเจาะจงแต่ ทบ. ทร. ทอ. มีสอบเลยครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2556 14:20

  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเป็นนายสิบให้ได้..ครอบครับฐานะไม่ค่อยเท่าไร ถ้ามีเด็กฝากมากคงพลาดโอกาศนี้ ....TT

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 มีนาคม 2557 09:51

   ต่อให้มีเด็กฝากแต่ที่นี่ทำให้น้องไม่กลัวเด็กฝากได้ครับ https://www.facebook.com/KKPREANCO

   ลบ
 3. เปิดสมัครช่วงไหนครับ

  ตอบลบ
 4. เปิดสมัครช่วงไหนครับ

  ตอบลบ
 5. เปิดสมัครช่วงไหนครับ

  ตอบลบ
 6. เปิดสมัครช่วงไหนครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2556 20:11

  ผมเรียน ร.ด แต่ผมอยากเปนอาสาสมัครทหารพรานจะสมัครได้มั้ยคับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2556 01:57

  ควย ไอ้พวกเด็กฝาก เฮี้ย สัดดดดด

  ตอบลบ
 9. รอบแรกไม่มีใครเขาช่วยได้หรอกครับ รอบ2 น่าจะพอมี อย่าไปกลัวเรื่องเส้น เรื่องฝาก ตั้งใจอ่านหนังสือไปดีกว่า มานั่งระแวงเรื่องพวกนี้

  ตอบลบ
 10. ผมอยากเป็นนายสิบทหาร ขอให้ สอบได้ด้วยเถิดขอใหพระคุณเจ้าดลบันดานให้ผมสอบได้

  ตอบลบ
 11. เราก๊อยากสอบนายสิบนะ แต่ติดตรงที่ เปน ผญ. เรียน รด.มา 5 ปี ตอนนี้หาสมัครสอบทหารไปเรื่อยๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2556 00:26

   ขอให้ได้เป็นนะคับ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ3 ตุลาคม 2556 00:43

  อยากทราบว่าตอนนี้ผมเป็นทหารอยู่จะไปสมัครได้หรือป่าวคับ เรื่องการสมัครนี้จะส่งเรื่องมาทางกองร้อยหรือป่าวคับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2556 20:47

  ทำไมไม่เอาแต่ทหารไปเรียนละคับเอาที่พวกที่มีเส้นเข้า แล้วคนที่เขาอยากเป็นจะคิดยังไง

  ตอบลบ
 14. จะทำให้เต็มที่นะครับท่านนายพล..

  ตอบลบ
 15. เราจะไปสอบ จะตั้งใจอ่านหนังสือ ฟิสร่างกายทุกวัน

  ตอบลบ
 16. เปิดรับสมัครตอนไหน อย่างไรคะ

  ตอบลบ
 17. แล้วเราเจอกันนะครับร.รนายสิบๆ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2556 00:24

  เด็กฝากก็มีเป็นธรรมดา ของข้าราชการ คับ

  ตอบลบ
 19. อันนี้ ของปีนี้หรอคับ คือ อยากรู้ว่า จะเปิดรับ สมัคตอนไหนอ่ะ
  คือตอนนี้ผมเรียนอยู่ ม.6 จะ จบปีนี้ มีสิทธิ์ สมัคไหมคับ อยากเป็นมากๆคับ
  แต่ไม่รู้ว่าจะสมัคได้ไหม ถ้าไม่ได้ คงต้องรออีกปี

  ตอบลบ
 20. เด่วนะคับ อันนี้ มะกี้ พึ่งเห็น โพส ตั้งแต่ปี 55 แล้วไม่ใช่หรอคับ !!!!

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2556 17:58

  อยากทราบว่ากองทัพภาคที่3 รับสมัครวันไหนคับ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2557 02:06

  ผมทำงานโรงงาน 1ปีไม่ขาดลามาสายสักวัน มีชื่อบรรจุข้อสอบผ่านหมด ตรวจสอบประวัติก้อผ่าน ทำงานก้อขยันแต่ดันไปแพ้คนที่มันเกอะติดเจ้านาย ตั้งแต่นั้นมาผมเลยไม่ชอบ..เด็กเส้น..หวังว่าสอบนายสิบ ทบ คงจะไม่เหมือนกับโรงงานที่ผมทำนะ แพ้เด็กเส้น

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2557 05:23

  เด็กฝาก เด็กท่าน เอา1โหล 555

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2557 07:55

  รอให้ผมอายุครบก่อนแล้วผมต้องไปสอบนายสิบแน่ๆครับ

  ตอบลบ
 25. อยากติดนายสิบ ทบ อยากรู้ข้อสอบออกอะไร อยากรู้รายละเอียดทุกอย่าง เชิญมาพบกับติวเตอร์ที่มีประสบการสอบติดมาแล้วสองปีซ้อนที่นี่
  www.facebook.com/KKPREANCO

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2557 17:51

  มันก็มีทั้งหมดแหร่ะหน่วยราชการทั่วประเทศ ผมสอบได้ นนส.มาตอนปี 36 ติดตัวสำรองครับโชคดียังได้เป็นปีนั้นเขารับ75 คน ผมคนที่ 62 เลยได้เข้าเรียนนึกว่าไม่ได้เสียแล้ว เอาใจช่วยน้องๆครับ ฟ้ามีตาสักวันเราก็สอบได้ พยายามอ่านหนังสือครับและพยายามสอบทุกเหล่าทัพครับ อย่าเจาะจงแต่ ทบ. ทร. ทอ. มีสอบเลยครับ

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น