วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556


รับตรง สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556

UploadImageคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ภาคปกติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  หลักสูตร  4  ปี   ประจำปีการศึกษา  2556    โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษา  ก่อนวันที่  10  มิถุนายน  2556
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร                         วันที่    1  พฤศจิกายน  2555 – 22  มกราคม  2556

ประกาศสถานที่สอบ      วันที่  23  มกราคม  2556

สอบข้อเขียน                  วันที่  26  มกราคม  2556

เวลา  09.00 – 10.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ
                                                                               
เวลา  10.45 – 12.15 น.  วิชาชีววิทยา
                                                                               
เวลา  13.30 – 15.00 น.  วิชาเคมี

ประกาศผลสอบ              วันที่   1  กุมภาพันธ์  2556

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
-  รูปถ่าย จำนวน  2  ใบ
-  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท  (กรณีสมัครด้วยตนเอง)  หรือหลักฐานการชำระเงิน
-  สำเนาหลักฐานการศึกษา  1  ชุด
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด
 
การรับสมัคร    ***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น***
         สมัครด้วยตนเอง

         ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ในวันและเวลาราชการ  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  อาคาร  9  ชั้น 7  ห้อง  972  พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท

         สมัครทางไปรษณีย์

          ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน  ถึง            ผศ.ศศิธร  สกุลกิม  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี  กทม. 10600  ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง  ภายในวันที่  22  มกราคม  2556

            สมัครทางE-mail

            ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่   Email  :  bph.3151@gmail.com 
              สมัครทางหมายเลขโทรสาร
              ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่  โทรสารหมายเลข  02 -4737000  ต่อ  3151

 
วิธีการชำระเงินค่าสมัคร  (300  บาท)
        1  เงินสด กรณีสมัครด้วยตนเอง

        2  ผ่านธนาคาร  ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มบส. เลขที่บัญชี  401-556180-9  ประเภทออมทรัพย์

       3  ผ่านไปรษณีย์  โดยธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกจำนวน  300  บาท  สั่งจ่าย   ปณ. เคาเตอร์บริการบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รหัส 00064 ในนาม นางสาวศศิธร สกุลกิม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี กทม. 10600  

***ในการชำระผ่านธนาคารหรือชำระผ่านไปรษณีย์  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  ***

ดาวน์โหลดใบสมัคร,ประกาศ และแผ่นพับด้านล่างได้เลยค่ะ

                                 

เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น