วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์
คณะเเพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2556รับจำนวน 20 คน

คณสมบัติ
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2. GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50กำหนดการ
รับสมัคร                                          3 ม.ค. - 20 ก.พ.  2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               1 มี.ค. 2556
สอบข้อเขียน                          15 - 17 มี.ค.  2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                  25 มี.ค.  2556
สอบสัมภาษณ์                        28 - 29 มี.ค. 2556
ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    30 พ.ค. 2556


ค่าสมัคร 500 บาท

ที่มา : 
http://www.md.kku.ac.th
 
 

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาฯ 2556ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึ กอบรม 
“ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ”
ประจําปี การศึกษา 2556คณสมบัติ
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2 อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ และไมเกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร


กำหนดการ
รับสมัคร                                      1-28 กุมภาพันธ์ 2556

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบ            5 มีนาคม  2556
สอบข้อเขียน                                   11 มีนาคม  2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                      13 มีนาคม  2556
สอบสัมภาษณ์                                 18  มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน         20 มีนาคม 2556
รายงานตัวลงทะเบียนเรียน                29 มีนาคม 2556
เปิดการฝึกอบรม                               22 เมษายน 2556

ที่มา : http://www.dent.chula.ac.th

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับคนภายนอกเรียนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
 
จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556ป)

ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

การจำหน่ายใบสมัครและการสมัคร
 
จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00  น. ราคาชุดละ 100 บาท (ไม่จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง website : www.nurse.police.go.th
 
การรับสมัคร
 
รับสมัครโดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
 
กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัครคนละ 200 บาท

กรณีDownload ใบสมัครแล้วมาสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เว็บไซต์  www.nursepolice.go.th 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2207-6097 และ 0-2255-5178 ในวันเวลาราชการ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน 
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
           
กำหนดการ
ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก)
 1. รับสมัคร                                                     7 มกราคม 2556 - 22 มีนาคม 2556
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      25 มีนาคม 2556
 3. สอบสัมภาษณ์                                           28 มีนาคม 2556
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  28 มีนาคม 2556
 5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์    28 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556
 
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)
 1. รับสมัคร                                                   1 เมษายน 2556 - 14 พฤษภาคม 2556
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    15 พฤษภาคม 2556
 3. สอบสัมภาษณ์                                         16 พฤษภาคม 2556
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                16 พฤษภาคม 2556
 5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์  16 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556
 
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป 20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 %
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์  20 %
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ให้แสดงผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย

 
สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง Tourism ม.แม่โจ้ 56หลักสูตร Sandwich Program (4 ปี) สาขาวิชา Tourism and Leisure Management คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

เรียนที่ ม.แม่โจ้(ไทย) 1 ปี และ เรียนที่ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี รับปริญญาของ Vanung University

เปิดรับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
- GPAX.2.50
- หากมีประวัติการเรียนภาษาจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 300 บาท
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556
ประกาศผล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

สมัครออนไลน์ได้ที่ 
http://www.education.mju.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี ม.อุบล 2556ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556(กลุ่ม ปวส) 
เปิดรับสมัคร จำนวน 2 กลุ่ม จำนวน 80 คน
1.ตามความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ต้องผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน (ปวส.ปี 1 - ปวส.ปี 2(เทอม 1))  3.00 ขึ้นไป
2.รับตรงทั่วไป ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพิ่มเติม   
- เปิดระบบรับสมัคร 18 ม.ค.-7 มีนาคม 2556  
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน 14 มีนาคม 2556
- สอบข้อเขียน  18 มีนาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มีนาคม 2556
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 20 - 31 มีนาคม 2556

ที่มา: 
http://www.entry.ubu.ac.th/

โควต้าพิเศษ ลาดกระบัง 2556สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาในสถาบันแบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติ(อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของข้าราชการ พนักงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของผู็มีคุณูปการต่อสถาบัน หรือ ประเทศชาติ ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ทำงานร่วมมือกับสถาบัน
- เป็นผู้ที่ อธิการบดี หรือ คณบดี ของสถาบันให้การรับรอง

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www2.reg.kmitl.ac.th/index/index.php

 

เกณฑ์การรับสมัคร คณวิศวะ มจธ.บางมด 2556เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2556
(มติที่ประชุมคณะ/ภาควิชา วันที่ 26 มกราคม 2555)
*************************************
 
แบ่งช่องทางการรับนักศึกษาออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1.โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี
2. โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
3. โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
4. โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
5. Admissions
6. คัดเลือกผ่านสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.
7. สิทธิบุตรบุคลากร
8. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง)
 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง Tourism and Leisure Management ม.แม่โจ้ 2556รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกกลุ่มสาระ GPAX.2.50 ขึ้นไปหลักสูตร Sandwich Program (4 ปี) สาขาวิชา Tourism and Leisure Management คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
เรียนที่ ม.แม่โจ้(ไทย) 1 ปี และ เรียนที่ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี รับปริญญาของ Vanung University  
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ..... ประกาศผล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

มาแล้วว!!เกณฑ์การรับสมัคร Admissions 2556 ม.ธรรมศาสตร์องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2556 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 56)
สามารถ Download 
ตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับและรายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

มาแล้วว!!เกณฑ์การรับสมัครและจำนวนคนรับ Admissions 2556 จุฬาฯ

ตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2556  
 
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง


ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/admissions.html
 
สามารถ Download 
ตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ม.บูรพา 2556
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)

โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม จำนวน 20 คน


คุณสมบัติ
- โครงการที่ 1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
- โครงการที่ 2  
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เป็นบุตร หรือคู่สมรสของผู้รับอนุญาติประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
 

กำหนดการ
รับสมัคร                                               8 ม.ค.- 28 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ              18-22 มี.ค. 2556
สอบข้อเขียน                                  30-31 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน         24 เม.ย 556
สอบสัมภาษณ์                                       8 พ.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก         14 พ.ค. 2556
รายงานตัว                                          16 พ.ค. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท


วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับตรงบุคคลภายนอกเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(บุคคลทั่วไป)เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556DownloadเอกสารPDF

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(บุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีสิทธิ)เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 DownloadเอกสารPDF

ปฏิทินการรับสมัคร


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 56
รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 36 คน โดยมีคณะที่เปิดรับ 12 คณะ คือ
1. คณะเกษคร
2. คณะเทคนิคการแพทย์
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะประมง
5. คณะมนุษย์ศาสตร์
6. คณะวนศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะศึกษาศาสตร์
9. คณะเศรษฐศาสตร์
10. คณะสังคมศาสตร์
11. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทศิลปวัฒนธรรมที่รับเข้าศึกษา
- ประเภทดนตรีไทย
- ประเภทนาฏศิลป์ไทยและโขน
- ประเภทขับร้อง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายละเอียดในไฟล์เเนบ)
- ใช้คะเเนน GAT/PAT

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร                                                         4-8 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ        22 ก.พ. 2556
ทดสอบความสามารถ                                          1 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  22 มี.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                  29 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          5 เม.ย. 2556
รายงานตัว                                                 15-16 เม.ย. 2556ที่มา :  http://www.sa.ku.ac.th/
 


เอกสารประกอบข่าว :

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเป็นการรับสมัครตรง จำนวน 72 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต
- มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.75/4.00 หรือ ร้อยละ70 (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา 1/2555)  หรือ ส่งคะแนนมาตรฐาน ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้ทางโครงการพิจารณา

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 2556 โดยมีการสอบสัมภาษณ์จำนวน 4 รอบดังนี้

รอบที่โครงการฯได้รับใบสมัครภายในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันสุดท้ายของการยืนยันการเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม
14 ก.พ. 568 ก.พ. 5612 ก.พ. 5614 ก.พ. 56 21 ก.พ. 56
211 มี.ค. 5615 มี.ค. 5619 มี.ค. 5621 มี.ค. 5628 มี.ค. 56
31 เม.ย. 565 เม.ย. 569 เม.ย. 5611 เม.ย. 5619 เม.ย. 56
4*26 เม.ย. 5630 เม.ย. 567 พ.ค. 568 พ.ค. 5610 พ.ค. 56
หมายเหตุ  * ทางโครงการอาจยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 4 หากมีจำนวนนักศึกษารับเข้าในรอบที่ 1 - 3 เกินจำนวนที่สามารถรับได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิชาติ ซื่อสัตย์ (662) 564-3001 ถึง 9 ext 3261 อีเมล์ svichart@engr.tu.ac.th


 

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

รับตรง ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2556         วิทยาลัยนานาชาติมีกำหนดจัดสอบแบบรับตรงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบสื่สารดิจิทัล สาหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดดังนี้
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
- ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสามารถจบการศึกษาได้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
- หากผู้สมัครจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศผู้สมัครต้องยื่นเอกสารเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับใบสมัครด้วย
- กรณีผู้สมัครที่กาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายให้ยื่นเอกสารการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
 
 
กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม – วันศุกข์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (สาหรับการสมัครด้วยตัวเอง)
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม – วันศุกข์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556(สาหรับการสมัครทางไปรษณีย์)
 
 
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี 500 บาททั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครแนบสาเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคารหรือสาเนาใบธนาณัติหรือสำเนาใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
3. สาเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ์6 ภาคการศึกษาหรือเอกสารเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายให้ยื่นสาเนาใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจานวน 4 รูป
7. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกสามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้
 
ระดับของหลักสูตร
UploadImage
 
8.ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรสอบได้ทันทีหลังจากชาระค่าสมัครสอบแล้วสาหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรสอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบโดยสามารถตรวจสอบเลขประจาตัวสอบได้ที่โทร. 0 2880 8361-3 ก่อนวันสอบ 1 วัน
 
 
ค่าสมัครสอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 500 บาทโดยผู้สมัครชาระได้ 3 วิธีดังนี้คือ
1.ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
2.โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทยจากัดสาขาบางขุนนนท์ชื่อบัญชีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-1-36944-0
3. ชาระค่าสมัครสอบทางธนาณัติไปรษณีย์ที่ทาการไปรษณีย์สาขาบางขุนนนท์ชื่อผู้ติดต่อผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติที่อยู่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้ชาระค่าสมัครสอบด้วยตนเองให้ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆทางไปรษณีย์
 
การส่งใบสมัครให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
1. สมัครทางไปรษณีย์ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติ (สมัครสอบ)มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170ทั้งนี้วิทยาลัยถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
2. สมัครด้วยตัวเองตามระยะเวลาที่กาหนดตั้งแต่เวล 9.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
**หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
 
ประกาศสถานที่สอบ และผังห้องสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หลัง 18.30 น.
 
 
ประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศผลสอบวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 หลังเวลา 18.30 น.

 
ที่มา : http://www.suic.org
 
เอกสารประกอบข่าว :

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษา โควตาเรียนดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดการรับสมัครนักศึกษา โควตาเรียนดี (วิทยาเขตระยอง) เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง

เปิดรับสมัครระหว่าง

วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

รับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6  ปวช.*  และ ปวส.*
ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ไม่ต่ำกว่า 2.75


หมายเหตุ  

* ผู้สมัครที่มีวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้โควตาของ มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น

- หากการสมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการนี้ จะถือว่าการสมัคร
เป็นโมฆะ ไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังและไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี

ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร

ข้อมูลการรับสมัคร ==> สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6

ข้อมูลการรับสมัคร ==> สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส.

ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6

ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ==>สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. และ ปวส. (ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น)

คำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

คำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

ปฎิทินรับตรง แพทย์-ทันตะ-เภสัช รังสิต 2556ปฎิทินรับตรง แพทย์-ทันตะ-เภสัช รังสิต

เปิดรับสมัครสอบ(ตรงรอบที่2)

วันที่ "15 พฤศจิกายน 2555 - 1 พฤษภาคม 2556

สอบวันที่ 4 - 5 พฤาภาคม 2556

ประกาสผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2555

รับจำนวน 20 คนกสพท.

รับ 40 คน สอบข้อสอบกลางรอบ Admission

เกณฑ์การคิดคะเเนน Pat2 30% Gat 20%

คะเเนนสูงสุด - ต่ำสุด(ปี 2554): 23067.50 - 21492.00

(ปี 2555): 22705.00 - 21407.50


ที่มา : http://www.rsu.ac.th


Download รายระเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

รับตรง (รอบ 2) เภสัช ม.ศิลปากร 2556


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556

โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- โครงการที่ 1-2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
- โครงการที่ 3  เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ  และต้องศึกษารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่าวิชาละ 4 หน่วยกิต


กำหนดการ
รับสมัคร                                               8 ม.ค.- 28 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ              18-22 มี.ค. 2556
สอบข้อเขียน                                  30-31 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน         24 เม.ย 556
สอบสัมภาษณ์                                       8 พ.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก         14 พ.ค. 2556
รายงานตัว                                          15 พ.ค. 2556

ค่าสมัคร 600 บาท


ที่มา : http://www.research.su.ac.th/pharm/

เอกสารประกอบข่าว :