วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มจธ.ราชบุรีรับตรงวิศวะรูปแบบใหม่พร้อมให้ทุนปี1-2ทุกคน


มจธ.ราชบุรีรับตรงวิศวะรูปแบบใหม่พร้อมให้ทุนปี1-2ทุกคน


UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรง พร้อมมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ณ มจธ.ราชบุรี 

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มจธ.ราชบุรี

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษาหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกำศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตำมสำขาวิชาที่คณะฯ กำหนด

2. มีผลการเรียน และมีคะแนนสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. เป็นคนดีมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษำาด้านวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

กลุ่มที่1นักเรียนจาก
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนในพื้นที่
- ความสามารถพิเศษ

กลุ่มที่2นักเรียนทั่วไป

กลุ่มที่3 นักเรียนที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่น แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา
- ให้ส่งจดหมายหรือ e-mail มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โดยคณะฯ จะมีกระบวนการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆ ไป

ค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน จะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเป็นค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเอง

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อมาเข้าเรียนตามหลักสูตรปกติที่ มจธ.เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จะเสียค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ศึกษาทั้งหมดตามปกติ

- นักศึกษากลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช : นักบริการการศึกษา
โทร .02-470-9014 โทรสำร 02-427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th
คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา : นักบริหารงาน

ข้อมูลการรับสมัคร

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2557 00:21

    อยากเรียนแต่ส่วนสูงแค่ 153-154จะได้ไหมค่ะ อยากเรียนจริงๆ จะทำยังไงค่ะ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น