วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

สวนสุนันทา รับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และรับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
และเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรุ่น12 อีกด้วย

. จำนวนที่รับเข้าอบรม 
              
รับสมัครผู้เข้าอบรม รุ่นละ  ๔๐  คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 

                ๒.๑  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒.๒  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
๒.๓  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
๒.๔  มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
๒.๕  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา

๓. การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
                ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
                ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
                ๔.๔ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  สถานที่ติดต่อสอบถาม
              
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อาคาร  ๓๗  ชั้น  ๓ เลขที่  ๑  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒  ๑๖๐ –๑๒๐๕ –๗
 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษรุ่น12

Update รับตรง เพิ่มเติม ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  เพิ่มเติม   
 รับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า   จำนวน 80 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556
  โปรดศึกษารายละเอียดในข่าวประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครั้ง

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับผู้เข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทังนี้ ภายหลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการตรจสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง (โปรดติดตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาใน วันสอบสัมภาษณ์ ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)
กำหนดการ
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556

 ประกาศรับสมัครโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [105.40 KB]

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม รับสมัครทั้ง ม.6 ปวช. และ ปวส.

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556


 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [82.77 KB]

หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.entry.ubu.ac.th/

Update รับตรง เพิ่มเติม ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  เพิ่มเติม   
 รับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า   จำนวน 80 คน โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556
  โปรดศึกษารายละเอียดในข่าวประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครั้ง

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับผู้เข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน
คุณสมบัติทั่วไป
1.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทังนี้ ภายหลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการตรจสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง (โปรดติดตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาใน วันสอบสัมภาษณ์ ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)
กำหนดการ
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556

 ประกาศรับสมัครโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด [105.40 KB]

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม รับสมัครทั้ง ม.6 ปวช. และ ปวส.

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 18 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2556
-สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2556


 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [82.77 KB]

หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.entry.ubu.ac.th/

รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.อ. ภูเก็ต 2556


โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว  และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้
  
     คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
GPAX          
6 ภาคการศึกษา
(เกณฑ์ขั้นต่ำ)
GPA 6 ภาคการศึกษา (เกณฑ์ขั้นต่ำ)
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.75

-

2.50

3.00
วิเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   
        2.25

             -

            -

           2.25
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.25

2.25

2.25

2.25

 
กำหนดการรับสมัคร
1 – 10 เมษายน 2556     นักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งไปที่
E-mail : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th  หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   

11เมษายน 2556          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
                                     http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
17เมษายน 2556           สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                     วิทยาเขตภูเก็ต  เวลา 09.00 น.

19เมษายน 2556         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
                                    
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา
                                   วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออก 
จากการสอบอื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม               ดูได้ที่     www.phuket.psu.ac.th  
ติดต่อสอบถาม                      076-276050-1 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ชั้นประทวน/สัญญาบัตร ปี 2556กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2521 ถึง 31 กรกฎาคม 2538) มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2537) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส1406,1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1708 จะต้องมีอายุ 22 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2533)
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
 • เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 • มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาตไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม. 
 • สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส3012) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)
การสมัครสอบ
เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4) กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลีกสี่ กรุงเทพฯ และ
ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย  ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วิธีการรับสมัครสอบ 
การสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 1. ผู้สมัครสอบต้องอ่านและพิจารณาคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้ เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่กรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง
 2. เขียนใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและชัดเจน ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัครที่ติดไว้ที่สถานที่รับสมัคร
 3. เขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป
 4. ติดรูปถ่าย 1 รูป ในใบสมัคร และติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูป ที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่คณะกรรมการรับสมัครจะแจกให้
 5. ยื่นหลักฐาน พร้อมใบสมัครต่อกรรมการรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2556  ทางเว็บไซต์ www.rtarf.mi.th  หรือhttp://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม การจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบ และการรับสมัครสอบ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02 572 1826 หรือ 02 575 6359
รายละเอียดเพิ่มเติม http://application.rtarf.mi.th/
เรียบเรียงโดย  http://www.meedee.net/magazine/job/government-jobs/15454

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

รับตรง Soc-Ant การวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 56โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี
หลักสูตรการวิจัยทางสังคม
Bachelor of Arts (Social Research) 
ปี การศึกษา 2556
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกอบด้วย 3 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ของปีการศึกษา2554 หรือ 2555
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีคะแนนผลการสอบ GAT

กำหนดการ

รับสมัคร  1 เมษายน –12 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2556

รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัคร
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
- มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ  GAT/PAT)
- ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์
- ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา หรือตาบอดสี
- เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
     จำนวน 100 คน โดยระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
3. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
     3.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน) และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
ผลการทดสอบ O-NET  (รหัสวิชา 01-08) ร้อยละ 30
ผลการทดสอบ GAT  (รหัสวิชา 85) ร้อยละ 20
ผลการทดสอบ PAT1 (รหัสวิชา 71) ร้อยละ 10
ผลการทดสอบ PAT2 (รหัสวิชา 72)ร้อยละ 20
     3.2  วิธีการสอบสัมภาษณ์
             รายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
     3.3 คะแนนวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
             1. ผลสอบ O-net ที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้ทุกวิชา
                           01           ภาษาไทย
                           02           สังคมศึกษา
                           03           ภาษาอังกฤษ
                           04           คณิตศาสตร์
                           05           วิทยาศาสตร์
                           06           สุขศึกษาและเทคโนโลยี
                           07           ศิลปะ
                           08           การงานอาชีพและเทคโนโลยี
             2. ผลสอบ GAT
                           85           ความถนัดทั่วไป
             3. คะแนน PAT   
                           71           ความถนัดทางคณิตศาสตร์
                           72           ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   
*** คะแนน O-net ห้ามใช้คะแนนที่หมดอายุ และคะแนน GAT/PAT ห้ามใช้คะแนนต่ำกว่าปี พ.ศ.2552 ***

สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่