วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับตรงโครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ Residential College ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2558
รายละเอียดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบ Residential College
Download เอกสารการสมัคร Residential College Camp (RC Camp)
การรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี)
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร มจธ. ราชบุรี
Admission Room : ตรวจสอบสถานะการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช : นักบริการการศึกษา
คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ : พนักงานช่วยบริหาร
โทร. 0-2470-9014, 02-470-9018 โทรสาร. 0-2427-8787
e-mail : sujumras.thi@kmutt.ac.th , emorn.kum@gmail.com
ที่มา http://www.unigang.com/

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นให้150ทุนระดับป.ตรีขึ้นไป

UploadImage

Credit Photo : japantimes.co.jp
Nitori International Scholarship Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติของญี่ปุ่นประกาศให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่อายุไม่เกิน 26 ปี และสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี โดยเป็นทุนมูลค่าเดือนละ ¥ 110,000 หรือผู้ได้คะแนนต้น ๆ อาจได้ ¥ 150,000 เปิดรับสมัครถึง 1พ.ย.2015
          ทุนโดยมูลนิธิทุนระหว่างประเทศไนโตริ ชื่อว่า NISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities in Japan, 2016 ให้กับผู้สมัครต่างชาติในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปีและไม่เกิน 28 ปี(born after April 2, 1986)ในระดับบัณฑิตศึกษา ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดสาขา
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น มีที่พักในประเทศญี่ปุ่น
-ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้ว โดยหากเป็นระดับปริญญาตรี นับจาก 1 เมษายน ปี 2016 ลงทะเบียนเรียนในระดับปี 3 หรือ ปี 4
-ระดับปริญญาโท กำหนดว่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2016 เป็นผู้ลงทะเบียบนเรียนหลักสูตร 1-2 ปี หรือปริญญาเอก
-มีผลการศึกษาเยี่ยมยอด และมีสุขภาพสมบูรณ์
-ไม่ถือสิทธิทุน 2 รายการในเวลาเดียวกัน
           สำหรับทุนที่ให้ครั้งนี้ จะมีผู้ได้รับทุนใหม่ ประมาณ 150 คน ผู้สนใจทำการสมัครในระบบออนไลน์ ภายใน 1 พฤศจิกายน 2015 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่..,
https://job.axol.jp/15/c/nitori-shougakuzaida/entry/agreement
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/02_01.html

ที่มา http://www.enn.co.th/

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบินไทย เปิดรับปวส.-ป.ตรีฝึกงาน ทั่วประเทศ

UploadImage

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2558  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาหลักสูตร ปวส.สายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี โดยรับ 2 ประเภทคือนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
 
o หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
 
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพถูกต้องตามระเบียบที่ทางสถาบันกำหนด และกำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้.-
 
1. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่นเกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)
 
2. หลักสูตร ปวส.สายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี
 
o วิธีปฏิบัติในการส่งนักศึกษามาขอเข้ารับการฝึกงาน
 
สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะสาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ถึง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้งฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
 
2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องมายื่นแสดงความจำนงด้วยตนเองและเข้าสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้ง (IA)โดยแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา
 
3. หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ (เริ่มฝีกงาน)
 


อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่บริษัทฯ นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์
 
สำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

 
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน(ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ส่งมายัง ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
 
2. เฉพาะนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ โดยจะแจ้ง เวลา/สถานที่ ในการปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานทาง Website www.thaiairways.com ในหัวข้อ THAI CompanyInformation/Careers
อนึ่ง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันปฐมนิเทศเริ่มฝึกงานตามที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 
o ลักษณะการแต่งกาย
 
นักศึกษาเมื่อมาสัมภาษณ์ ฝึกงาน หรือทุกครั้งที่มาติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามรายละเอียด ดังนี้.-
 
1. ผู้ชาย

- ทรงผม ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- เสื้อ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว และผูกเนคไทของทางสถาบัน หากไม่มีให้ใช้เนคไท สีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม
- กางเกง กางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม คาดเข็มขัดของสถาบัน
- รองเท้า รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ หรือสีสุภาพ
 
2. ผู้หญิง

- ทรงผม ผมสั้นหวีเรียบร้อย ถ้าผมยาวให้รวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย เครื่องประดับผมใช้สีสุภาพ ไม่ดัดผม หรือทำสีผม

การแต่งกาย
 
- เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่รัดรูป หลวม หรือบางเกินไป ติดกระดุมของสถาบันชายเสื้ออยู่ในกระโปรง
- กระโปรง กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของทางสถาบัน
- รองเท้า หุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว
 ..............................................................................
ที่มา - กองบรรจุแต่งตั้งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.skyhighthai.com
ที่มา http://www.enn.co.th/

สาขาวิชวลเอฟเ­ฟค และ แอนิเมชั่น ( CGI ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ
สาขาวิชวลเอฟเ­ฟค และ แอนิเมชั่น ( CGI ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
สำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนต่อด้าน Visual Effects & Animation (CGI) ที่มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เปิดรับสมัครล่ะนะครับ

If you interesting in Visual Effects & Animation,
please check this out folks! หลักสูตร ปริญญาตรี ครับผม
Assumption University presented! New Admission 2015
Coming Soon!!!

Show Reel CGI from ABAC
https://vimeo.com/102411900

For further information, please follow
www.facebook.com/CACGI

New Admission 2015
Semester 1/2015 : August 2015

Application Forms Available : Apply now–March 17, 2015
Placement Test : On Application Date
Placement Test Results : : On Application Date

Induction Programs : March 21, 2015
Registration Period : March 21, 2015
Instruction Begins/Intensive Courses : March 23, 2015

Don't Miss, see you guys so soon
Thailand younger artists

website : http://www.cacgi.au.edu/

ขอบคุณมากครับผม

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กำหนดสอบครูผู้ช่วย 2/2558สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย384อัตรา35กลุ่มวิชา

UploadImage

สอศ.ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ384 อัตรา ใน 35 กลุ่มวิชา คุณสมบัติเข้ม ผู้สมัครต้องทำงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษสังกัด สอศ.จำนวน 384 อัตราใน 35กลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย 9 อัตรา ภาษาอังกฤษ 33 อัตรา สังคม 2 อัตราคณิตศาสตร์ 23 อัตรา พลศึกษา 2อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 อัตรา ฟิสิกส์ 1อัตรา ช่างยนต์ 50 อัตรา ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 34 อัตรา ช่างเชื่อมโลหะ 8 อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง 35 อัตราช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 อัตรา เมคคาทรอนิกส์ 1อัตรา ช่างก่อสร้างและโยธา 5อัตรา สถาปัตยกรรม 1อัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา การบัญชี 26 อัตรา การตลาด 15 อัตรา การจัดการโลจิสติกส์ 4 อัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 อัตรา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 4 อัตราช่างกลเกษตร 1 อัตรา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1อัตรา สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 1อัตราเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1อัตรา เครื่องประดับอัญมณี 2 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1อัตรา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2อัตรา การถ่ายภาพ/มัลติมิเดีย 1อัตรา อาหารและโภชนาการ 18 อัตรา อุตสาหกรรมอาหาร 1อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 อัตรา การท่องเที่ยว 8 อัตรา และ การโรงแรม 24 อัตรา

ทั้งนี้การสอบจะรับสมัครเฉพาะคนใน สอศ. ที่ทำงานสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือ เว็บไซต์ของ สอศ.ได้ตั้งแต่บัดนี้

ยื่นในสมัครที่หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ภาค ข ความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 4 กันยายน2558 สอบ วันที่ 13 กันยายน ประกาศผล วันที่ 22 กันยายน
ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ วันที่ 26 -27 กันยายน2558

ที่มา http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

คะแนนสูง-ต่ำของวิชาสามัญ 7 วิชา โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 57ในที่สุดเราก็ได้เห็นะคะแนนต่ำสุด สูงสุด รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กันแล้วครับ
โดย ปี 57 กับ 58 ต่างกันเพียง ปี 57 นั้นไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ GAT/PAT
โดย รวมแล้วใช้คะแนนต่ำสุดของ 57 ประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะได้เลยครับ
ต้องบอกว่า แอบเสียดายนิดๆ ม.เกษตรศาสตร์ น่าจะปิดรับสมัครหลัง
จาก ประกาศผลคะแนน วิชาสามัญ ในวันที่ 21 กพ
แต่ ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับตรง ตั้งแต่ 2 กพ ซะงั้น
ดังนั้น น้องใช้จิตรสัมผัสได้เลยว่าจะทำคะแนนได้มากน้อยเท่าไร
รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ จัดได้ 4 อันดับแล้ว อย่างน้อยลดความเสี่ยงได้เยอะแล้ว


แต่อีกกลยุทธ์นึงที่อยากนำเสนอ ใครไม่มั่นใจคะแนนตัวเอง แต่ อยากเรียนสาขานี้สุด
ให้เลือกเพียง 1 สาขาพอครับ ลุ้นเป็นตัวสำรองเอาเลยครับ
เพราะจากสถิติในอดีต บางสาขานั้น ผู้เข้าสัมภาษณ์นั้นน้อยมาก โอกาสตัวสำรองได้เป็นตัวจริงยังมี (สูงด้วย)


รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58

 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2558
*** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558
 
 
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
4. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
5. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกสาลพิพากษาถึงขันจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด
 
การรับสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30-15.30 น. สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3
 
หลักฐานการสมัคร
 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ(ตั้งแต่ 5 เทอม ขึ้นไป)
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าใบสมัคร 200 บาท
 
หมายเหตุ
 
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 160 -1370-1
 
https://www.nurse.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/Nurse.ssru


รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน 58

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)


ที่มา http://www.unigang.com/

จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา สถาบันพระบรมราชชนก 2558 เตรียมเปิดรับสมัคร 26 ม.ค. นี้

จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา หลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครค 26 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558