วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

รวมสอบตรงเดือน กันยายน


มทร.อีสาน นครราชสีมา
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา  2556  :  ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจาำกชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ ตรวจสอบคลิก
 
หลักฐานประกอบการสอบ
1.
สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย)
จำนวน  1   ฉบับ
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน  1   ฉบับ
3.
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
 
วิธีการสมัคร (วันที่ 1  กันยายน  2555 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2555)
  1. สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th
  2. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการสมัครระบบโควตาและวิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
  3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และชัดเจน
  4. ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกข้อมูล หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการสมัครใหม่
  5. พิมพ์ใบสมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครทั่วประเทศ  (สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  2555 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2555)
  6. เมื่อผู้สมัครชำระเงินสมัครสอบคัดเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระค่าสมัครสอบ พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง)
  7. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว จะขอคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น)
ปฎิทินการสอบคัดเลือก แก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2555
กำหนดการ
วัน เดือน ปี
รับสมัครนักศึกษาโควตาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1   กันยายน – 2555
26 พฤศจิกายน 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก
3  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 1- คณะบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส.
8  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 2- คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
9  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 3 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
15 ธันวาคม 2555  
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 4 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี
16 ธันวาคม 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา 
24  ธันวาคม 255 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  (เหมาจ่าย)
25 ธันวาคม 2555 
ถึง
15  มกราคม 2556
การลงทะเบียนเรียน
ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน
ตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก
ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน
ส่งเอกสารหลักฐาน

ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง ม.นครพนม 2556


รับตรง ม.นครพนม 2556ระบบรับตรง
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 10 มกราคม 2556

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า           
- รับสมัคร 1 กันยายน 2555 - 30 เมษายน  2556
 
ระบบโควต้า
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำความดี ประจำการศึกษา 2556
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์2556สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ BTU 56


รับตรง สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ BTU 56

UploadImage

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ BTU 56


รับตรง สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ BTU 56

UploadImage

โควตา มทร.สุวรรณภูมิ 2556


โควตา มทร.สุวรรณภูมิ 2556

UploadImage
โควตาศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส. )
และระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556

กำหนดการ
รับสมัคร               3 ก.ย. - 31 ต.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์      17-18 พ.ย. 2555
ประกาศผล           3 ธ.ค. 2555
รายงานตัว           11-28 ธ.ค. 2555

คุณสมบัติ
- รายละเอียด แยกตามคณะในไฟล์แนบ


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556


รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

UploadImage

รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์ - คณิต
- GPAX 5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ใช้คะแนน GAT/PAT1/PAT2


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ                       25 ธ.ค. 55
สอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง                   5 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        18 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                        26 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                4 ก.พ. 56
รายงานตัว                                             16 ก.พ. 56สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
ที่มา:   http://www.fish.ku.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556


รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

UploadImage

รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์ - คณิต
- GPAX 5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ใช้คะแนน GAT/PAT1/PAT2


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ                       25 ธ.ค. 55
สอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง                   5 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        18 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                        26 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                4 ก.พ. 56
รายงานตัว                                             16 ก.พ. 56สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
ที่มา:   http://www.fish.ku.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง จัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ม.เกษตร 56


รับตรง จัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ม.เกษตร 56

UploadImage
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา2556

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
 
     1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)  โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
 
     1.2 มีผลคะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ
 
     1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
 
2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 
  
     2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น  (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ และ

 
    2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 550 คะแนน ขึ้นไป และ
 
    2.3 มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา และ
 
    2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร


กำหนดการ

รับสมัคร                                                                1 พฤศจิกายน - 10 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ)                                 13 พฤษภาคม 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                      17 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)                               20 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                            24 พฤษภาคม 2556
รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                            ต้นเดือนมิถุนายน 2556สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556


รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556

UploadImage
BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International Relations (English Program) 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.GPAX ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
    หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน        
    หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-          TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนนจาก IBT
                               หรือ 170 คะแนนจาก CBT
-          IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
-          TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Readingกำหนดการ
รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง                       17 กันยายน – 14 ธันวาคม 2555
รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์                       17 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ        24 ธันวาคม 2555 
สอบข้อเขียน                                                        มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                 13 กุมภาพันธ์ 2556 
สอบสัมภาษณ์                                                 24 กุมภาพันธ์ 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          1 มีนาคม 2556 
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา                                   2 – 5 มีนาคม 2556


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

มหิดลอินเตอร์ รับตรง 1-16 ตค นี้


มหิดลอินเตอร์ รับตรง 1-16 ตค นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

• หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรนิเทศศิลป์

• หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th ได้ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2555
แวะที่ www.facebook.com/mahidol.inter

น้องที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 สามารถมาสมัครสอบในครั้งนี้ได้
เอกสารประกอบข่าว :

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556


รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556

UploadImage

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า
โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
1. โครงการสานฝันครูปฐมวั

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านบริหารธุรกิจ/พานิชยกรรม

3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านภาษาไทย

4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  วิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านสังคมศึกษา

5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านศิลปะ

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  8 - 19 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                       20 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  1 - 2 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                11 ธันวาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์                                              14 ธันวาคม 2555
สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556


รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556

UploadImage

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า
โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
1. โครงการสานฝันครูปฐมวั

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านบริหารธุรกิจ/พานิชยกรรม

3. โครงการสืบสานครูภาษาไทย 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านภาษาไทย

4. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  วิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านสังคมศึกษา

5. โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมผลงาน ด้านศิลปะ

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  8 - 19 ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                       20 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  1 - 2 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                11 ธันวาคม 2555
ยืนยันสิทธิ์                                              14 ธันวาคม 2555
สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556


โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556


UploadImage


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556


โครงการที่เปิดรับ
1 โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2 โครงการเรียนดี
3 โควตาบุคลากรในสังกัด
4 โควตานักเรียนพิการ
5 โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม


คุณสมบัติ 
- เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (โครงการเรียนดี)
- มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสต์ (โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ
รับสมัคร                                                    25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์           14 พฤษจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                           24-25 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  4 ธันวาคม 2555 
 
สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 
 

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556


โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

UploadImage

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

คุณสมบัติ 
- เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50(โควตาMOU) , และ 3.51 (โควตาผลการเรียนดี )
 
 
โครงการที่เปิดรับ
1. โควตาบุตร ครู หรืออาจารย์ สังกัดสถานศึกษาความร่วมมือ MOU คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โควตาผลการเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                        23 พฤษจิกายน 2555
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                  27 พฤษจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 30 พฤษจิกายน 2555

วิชาสอบข้อเขียน : ความถนัดทางวิชาชีพครู


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

รับตรง ม.นเรศวร 56 ( 18 โครงการ ครบทุกคณะ)

ระบบรับตรง(โควตา)
       รับผู้สมัครนักเรียนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

โครงการพิเศษต่างๆ 18 โครงการ

        1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
        2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)
        3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
        4.โครงการนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา
        5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
        6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
        7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
        8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
        9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
        10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
        11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี
        12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา
        13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์
        14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
        15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)
        16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT)
        17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)
        18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)
        ++++ ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)
รวมลิ้งค์รับตรง มหาวิทยาลัยนเรศวร

           - เว็บไซต์โปรแกรมค้นหารับตรง คลิกที่นี่ 

           - เว็บไซต์กลาง รับตรง ม.นเรศวร คลิกที่นี่ 

รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


UploadImage

การรับนักเรียนนักศึกษา
เพื่อคัดเลือกรับทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ
และทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 
 กำหนดการ
รับสมัคร                                           12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                 7 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ                   12 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ             26 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัว                                       30 พฤศจิกายน 2555
ปฐมนิเทศ                                        พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน                                    พฤษภาคม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเรียนดี
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนความสามารถพิเศษ
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเพชรราชภัฎร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด


UploadImage

การรับนักเรียนนักศึกษา
เพื่อคัดเลือกรับทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ
และทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 
 กำหนดการ
รับสมัคร                                           12 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                 7 พฤศจิกายน 2555
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ                   12 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ             26 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัว                                       30 พฤศจิกายน 2555
ปฐมนิเทศ                                        พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน                                    พฤษภาคม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเรียนดี
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนความสามารถพิเศษ
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเพชรราชภัฎร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 


สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 
เอกสารประกอบข่าว :