วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

UploadImage

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


 
จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติทางการศึกษา
- กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม
 จังหวัดของภาคที่สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี
 ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
 - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย
 - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการ
รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556
ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556
สอบข้อเขียน 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  9 ธันวาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่  6-20 มกราคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27มกราคม 2557

ค่าสมัคร 700 บาท


ที่มา :  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html
สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โควตา ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง

สาขาที่เปิดรับ/จำนวนการรับ/คุณสมบัติ
รายระเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ

UploadImageUploadImage
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://reg8.kku.ac.th/eregistration/eregistration57_01_intro.asp

ที่มา : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

UploadImage


รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2557

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage


ที่มา : https://www.facebook.com/CBSChula

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

UploadImage


รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

จำนวนการับ
UploadImage


คุณสมบัติ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่อยู่ในโรงเรียน 16 จังหวัด (รายละเอียดตามไฟล์เเนบ)
-GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

สอบข้อเขียน ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
เอกสารประกอบข่าว :

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2557

UploadImage

 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 2557

UploadImage
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษา
ปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
- มีผลการสอบ O-NET
- คุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขากำหนด(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร                                                      1 – 25 พฤศจิกายน 2556
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร                            13 – 15 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์               31 มกราคม 2557
ตรวจร่างกาย                                                      31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                                                     9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                         13 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานตัว                                                  13 -23 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์                                                        28 กุมภาพันธ์ 2557


ที่มา :  http://admission.up.ac.th/main/#collapseTwo
สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) วันแม่แห่งชาติ 2556

วันแม่แห่งชาติทุกวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
วันแม่แห่งชาติ 2556
วันแม่แห่งชาติปี 2556 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 และเป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า วันแม่ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย
 แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ
ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
 1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
 2. ?จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ
 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่
 4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

วันแม่ในประเทศต่าง ๆ
 • อาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์  วันแม่แห่งชาติ ประเทศ นอร์เวย์
 • 8 มีนาคม   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ บัลแกเรีย, แอลเบเนีย
 • อาทิตย์ที่สี่ในฤดูถือบวชเล็นท์ (มาเทอริง ซันเ ดย์)   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์
 • 21 มีนาคม (วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ)    วันแม่แห่งชาติ ประเทศ จอร์แดน, ซีเรีย, เลบานอน, อียิปต์
 • อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม    วันแม่แห่งชาติ ประเทศ โปรตุเกส, ลิทัวเนีย, สเปน, แอฟริกาใต้, ฮังการี
 • 8 พฤษภาคม    วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  เกาหลีใต้ (วันผู้ปกครอง)
 • 10 พฤษภาคม   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้, บาห์เรน, ปากีสถาน, มาเลเซีย, เม็กซิโก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, โอมาน
 • อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม    วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  แคนาดา, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, ตุรกี, นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์, บราซิล, เบลเยียม, เปรู, ฟินแลนด์, มอลตา, เยอรมนี, ลัตเวีย, สโลวาเกีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, เอสโตเนีย, ฮ่องกง
 • 26 พฤษภาคม     วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  โปแลนด์
 • 27 พฤษภาคม   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ โบลิเวีย
  อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม  สาธารณรัฐโดมินิกัน, สวีเดน
  อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนหรือ อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ฝรั่งเศส
 • 12 สิงหาคม   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  ไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
 • 15 สิงหาคม (วันอัสสัมชัญ)   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  คอสตาริกา, แอนท์เวิร์ป (เบลเยียม)
  อาทิตย์ที่สองหรือสามของเดือนตุลาคม อาร์เจนตินา (D?a de la Madre)
 • 28 พฤศจิกายน   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ รัสเซีย
 • 8 ธันวาคม    วันแม่แห่งชาติ ประเทศ ปานามา
 • 22 ธันวาคม   วันแม่แห่งชาติ ประเทศ  อินโดนีเซีย
แหล่งอ้างอิง :
หนังสือ วันสำคัญของไทย โดย สมเจตน์ มุทิตากุล
หนังสือ ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก โดย วรนุช อุษณกร
หนังสือ วันสำคัญของไทย โดยธนากิต
หนังสือ วันสำคัญของไทย โดย สุชิราภรณ์ บริสุทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557

UploadImage

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
ระบบมหิดลรับตรง เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้
1. โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
2. โครงการพื้นที่ รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด
3. โครงการพิเศษ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด
4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป4นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน
5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและ
สนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/home.html
สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 67 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 45 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 75 คน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 345 คน
- คณะเทคโนโลยี รับจำนวน 374 คน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับจำนวน 35 คน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับจำนวน 195 คน
- คณะวิทยาการสารสนเทศ รับจำนวน 468 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์รับจำนวน 210 คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับจำนวน 190 คน
- คณะการบัญชีและการจัดการ รับจำนวน 1,796 คน
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจำนวน 475 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 538 คน
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับจำนวน 706 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ รับจำนวน 568 คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับจำนวน 70 คน
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รับจำนวน 225 คนคุณสมบัติ
ประเภทโควตาคุณสมบัติหมายเหตุ
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
  3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
  4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556)
 
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา     หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา   1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
   3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
            3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ
            3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ
            3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือ
            3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
            3.5 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
            3.6 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
            3.7 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรองในการแข่งขันกีฬาประจำปีของสมาคมต่าง ๆ
   4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่
         4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ
เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบสากล ยูโด
เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ หมากกระดาน ลีลาศ และฟุตซอล
       4.2 ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน วู๊ดบอล เป็นต้น
   5. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย พิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
   6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
   7. คณะกรรมการคการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   8. ผู้มีที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงานตามข้อ 5 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   10.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโคตวตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่ง เท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
   1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
   3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
         3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
         3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
         3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ
         3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
         3.5 ประเภทดนตรีสากล
   4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากสถานศึกษา
   5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
   6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
   8. คณะกรรมกากรคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
   9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงาน ตามข้อ4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
   10. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   11. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
 

กำหนดการ
วัน เดือน ปีกิจกรรม
  1 สิงหาคม - 30พฤศจิกายน 2556 - จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 50 บาท
  15 สิงหาคม 2556 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยาคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 5-9, 19-14 และ
26-30 สิงหาคม 2556
 - แนะแนวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และสำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด วัน เดือน ปี
 เขตภาคกลาง
 - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร 5 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 6 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 7 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดลพบุรี 8 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  จังหวัดสระบุรี 9 สิงหาคม 2556
 เขตภาคเหนือ
 - โรงเรียนสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 5 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตีนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก 7 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จังหวัดพิจิตร 8 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2556
 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี 20 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ 21 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร 22 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ 27 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2556
(เวลา 08.30 - 12.00 น.)
 - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2556
(เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2556
 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 19 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู 20 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย 22 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น 23 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม 27 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 28 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร 29 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 สิงหาคม 2556

1 - 30 พฤศจิกายน 2556
 - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น.)
  16-20 สิงหาคม 2556 - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่งโดยเรียงชุดใบสมัครคัเลือกฯ ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ โรงรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย 16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู 17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย 18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี 19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น 20 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม 17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร 18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 19 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 3
  
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ 16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์ 17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา 19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 20 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 4
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี 16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ 17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร 18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ธันวาคม 2556

22 - 23 ธันวาคม 2556
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   ระบบรับตรง    ประจำปีการศึกษา 2557  (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ง โดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือก ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ กองบริการการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 8 - 10 มกราคม 2557 - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้
 20 มกราคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 25 มกราคม 2557 - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
 26 มกราคม 2557 - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กุมภาพันธ์ 2557- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th
 11 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 18 กุมภาพันธ์ 2557 - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
 25 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557    ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 30 เมษายน 2557 - วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบรับตรง ให้สามาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และตัดสิทธิ์ Admissions
 ที่มา :http://www.acad2.msu.ac.th/2557/quota/index.php

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปฎิทิน-ระเบียบการเข้าศึกษาระดับป.ตรี มช.ปี 2557ทุกโครงการ

UploadImage
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในทุกโครงการ
 
 
ประกอบด้วย.....
1
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร...วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่
 • โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม 
เปิดรับสมัคร...วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
 • โครงการชาวไทยภูเขา

  1. ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา

  2. ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด

  หมายเหตุ.- ผู้ที่สมัครโควตาไปแล้วต้องสมัครอันดับการเลือกของโครงการชาวไทยภูเขา 1 ใน 2 อันดับของโควตาภาคเหนือ สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครโควตาต้องเลือกคณะที่รับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาเท่านั้น

 เปิดรับสมัคร...วันที่ 10-20 กันยายน 2556
 • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

  จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 แล้วเท่านั้น

2
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 
 • ประกอบด้วย....
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 1
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 10 - 20 กันยายน 2556
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 2
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 20 - 27 มกราคม 2557
 • ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่

3
โครงการรับตรงของคณะ

 • คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
  คณะพยาบาลศาสตร์
  โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
  Tel. 053-945025 ,
  053-949078
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
  อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
  Tel. 053-948208,
  053-948303
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
  โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
  Tel. 053-948009
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
   30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
  Tel. 053-944179 ต่อ 118
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
   5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
  Tel. 053-942023
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
  ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
  Tel. 053-944213-4
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
  คณะบริหารธุรกิจ
  โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
  อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
  Tel. 053-942210 ,
  053-944214
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการรับตรงทั่วประเทศ
   2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
  Tel. 053-944812
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปวัฒนธรรม
  19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
  Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
  053-942645-6
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาแอนนิเมชัน
4
Admissions
เปิดรับสมัคร...วันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2557