วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ข้อมูลเอกสารสอบโควตา
1. โควตาระดับปริญญาตรี 4ปี และ 5ปี
     1. ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทโควตา
จากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศีกษา 2555
     2. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทรับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา
     3. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทเรียนดี
     4. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทกิจกรรมดีเด่น
     5. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประเภทพิเศษ(ฐานะทางครอบครัวยากจน)
     6. หนังสือรับรองคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับความเป็นครู (สำหรับผู้สทัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
     7. รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครและจัดส่งทางไปรษณีย์
 
2. โควตาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
     1. ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทโควตา
จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิขาขีพชั้นสูง(ปวส.)
         ประจำปีการศีกษา 2555
     2. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรเทียบโอน ประเภทเรียนดี
     3. ใบสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรเทียบโอน ประเภทกิจกรรมดีเด่น
     4. รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครและจัดส่งทางไปรษณีย์
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555
ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • การศึกษาปฐมวัย
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย (เอกคู่)
 • ดนตรีศึกษา
 • นาฏศิลป์ไทย
 • ศิลปศึกษา
 • สังคมศึกษา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยา
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พลศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา – คอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกคู่)
 • พุทธศาสนศึกษา
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว – ภาษาไทย (เอกคู่)
 • อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • เกษตรศาสตร์
 • คหกรรมศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ภูมิสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • ชีววิทยา
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • สถิติประยุกต์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • สาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีน
 • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรม
 • การพัฒนาสังคม
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การจัดการโรงแรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ทัศนศิลป์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • สถาปัตยกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • การจัดการอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • การจัดการอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย
 • สื่อสารการข่าวและการบันเทิง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การเงินและการธนาคาร
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การจัดการ
 • การตลาด

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การบัญชี
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การบัญชี
--------------------------------------------------------------

ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน รุ่นที่ 16 (กศ.ปช.) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • การศึกษาปฐมวัย
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย (เอกคู่)
 • ดนตรีศึกษา
 • นาฏศิลป์ไทย
 • ศิลปศึกษา
 • สังคมศึกษา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พลศึกษา
 • พุทธศาสนศึกษา
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย (เอกคู่)
 • อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เกษตรศาสตร์
 • คหกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • เทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • สาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การจัดการโรงแรม
 • การพัฒนาสังคม
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การจัดการโรงแรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ทัศนศิลป์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • การจัดการอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • การจัดการอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย
 • สื่อสารการข่าวและการบันเทิง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การเงินและการธนาคาร
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • การบัญชี
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • การบัญชี
--------------------------------------------------------------

ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
      ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 
 • การจัดการ

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังตามประกาศของมหาวิทยาลัย

24 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4 พฤศจิกายน 2555 00:49

  ปี56รับสมัครรอบโควตาวันไหนค่ะใครรู้ตอบด่วนคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2555 21:01

  ปี56 รับสมัครโควตาวันไหนค่ะ ต้องการรู้คำตอบด่วนค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2555 03:42

  เปิดรับสมัครวันไหนค๊

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 พฤศจิกายน 2555 01:21

  เปิกรับ ป.บัณฑิตหรือเปล่าค่ะ ปี2556

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2555 19:51

  เรียนหลักสูตร 2ปี มีใหมคะ(บัญชี)

  ตอบลบ
 6. ผมเรียนคอมธุรกิจ ปวส. ผมสามารถเที่ยบโอนเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษาได้หรือเปล่าครับ อยากรู้จริงๆๆๆ ครับ ตอบผมด่วนเลยนะครับ

  ตอบลบ
 7. ผมเรียนคอมธุรกิจ ปวส. ผมสามารถเที่ยบโอนเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษาได้หรือเปล่าครับ อยากรู้จริงๆๆๆ ครับ ตอบผมด่วนเลยนะครับ

  ตอบลบ
 8. เปิดแล้วนะครับ โควต้า ทุกประเภท

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2555 23:04

  ทำไม เปิดรับ ประเภทเรียนดีแค่ 2 จังหวัด ละครับ
  ผมสงสัย

  ตอบลบ
 10. จบการโรงแรม แต่อยากต่อ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่มีเทียบโอน 2 ปีเหรอค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ1 มกราคม 2556 20:34

  อยากเรียนปฐมวัยเพื่อปวงชน กี่ปีจะจบคะ ตอนนี้จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี แต่ไม่ตรงสายงานต้องการเรียนใหม่ค่ะ
  กรุณาตอบด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2556 02:40

  ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเรียนเสาร์อาทิตย์รึป่าวค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2556 00:36

  จบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู อยากทราบว่าถ้าจะเรียนต่อ ปฐมวัย สามารถเทียบโอนได้มั้ยคะ และต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2556 22:07

  อยากทราบจำนวนที่รับสมัครของปี 56 ตะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2556 02:12

  เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตประจำปี 1/2556 หรือยังค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2556 21:48

  เรียนต่อ ปริญญาตรี เทียบโอนเรียนกี่ปีค่ะ (บัญชี)

  ตอบลบ
 17. ขอรบกวนสอบถามเรื่องการเรียน รีเอก ค่ะ มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่อยากเรียน รีเอก เป็น เอกภาษาอังกฤษ
  สามารถเรียนได้หรือไม่คะ และทางมหาวิทยาลัยจะมีเปิดสอนเมื่อไรคะ สามารถติดสอบถามได้ทีเบอร์อะไรโดยตรงค่ะ

  ขอ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2556 19:07

  รับสมัครโควตา ปี 2556 วันไหนค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2556 00:13

  รับสมัครวันๆไหนคร้า

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2556 01:14

  ตอนนี้เปิดสอนหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพครูไมค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ2 ตุลาคม 2556 09:38

  ใครรู้เรื่อง รับตรง ปี57 บ้างบอกหน่อย

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2557 17:35

  ถ้าย้ายต่างมหาลัยต้องทำยังไงหรอค้ะคือจะย้ายไปเรียนมหาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะ

  ตอบลบ
 23. ดิฉันเรียนจบ ม ปลาย กสน. แล้วตอนนี้อายุ 27ปี อยากเรียนต่อ ป ตรี ทัศนศิลป์
  ดิฉันยังมีโอกาส ไหมค่ะ อยากรู้มากค่ะ ใครก็ได้ตอบหน่อย
  คุณสมบัติของผู้เรียนจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างค่ะ
  เรื่องวาดภาพ ดิฉันวาดแค่พอใช้ได้ เพราะไม่เคยได้มีโอกาสฝึกฝนเลย
  เคยวาดบ่อยเมื่อเป็นเด็ก โตมาก็มีแต่ทํางาน
  ดิฉันชอบงานศิลปะมาก ตอนนี้ดิฉันมีเวลาพร้อม มีเงินพร้อม
  ดิฉันจะได้รับโอกาสเข้าเรียน จะมีโอกาสหรือเปล่าค่ะ อยากเรียนมากๆค่ะ
  ต้องทําอย่างไรจะได้เรียนที่นี่ค่ะ? ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
  ขอคําปรึกษาหน่อยค่ะ พี่ๆที่มีประสบการณ์ ถือว่าเอาบุญนะค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2557 04:05

  ราชภัฏโคราชเปิดเอกปฐมวัยไหมค่ะ (ภาค กศ บป.) แล้วจะสมัครได้วันไหนค่ะ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น