วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรงหลัง Admission ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

UploadImage
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงหลังแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิศวกรรมเคมี
 - สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)
 - สาขาวิศวกรรมระบบและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาสถิติ
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)


คุณสมบัติ 
- ตามแต่ละคณะและสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImageเข้าสู่ระบบรับสมัคร
- Link เข้าสู่่ระบบรับสมัคร สำหรับนักเรียนวุฒิ ม.6
- Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวช.


ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/11953

รับตรง ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2556 (หลังแอดมิชชัน)

UploadImage
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคเลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

UploadImage


UploadImage
กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://office.nu.ac.th/acad_web/


เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2556 (หลังแอดมิชชัน)

UploadImage
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคเลเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

UploadImage


UploadImage
กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://office.nu.ac.th/acad_web/


เอกสารประกอบข่าว :

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556

UploadImage
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)
ปีการศึกษา 2556


หลักสูตร ค.อ.บ. 5ปี
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน 7 คน

หลักสูตร อส.บ. 4 ปี
-สาขาอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 7 คน

หลักสูตร ศษ.บ. 4 ปี
-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน
-เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน

รับสมัคร 22-23 และ 27-28 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ

UploadImage


ที่มา : http://www.oreg2.rmutt.ac.th/mainpage/main.asp


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

UploadImage
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง)
ประจําปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

จํานวนที่จะรับ จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา วิชาเอก รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

กำหนดการ
UploadImage


ที่มา : http://admission.swu.ac.th/


รับตรง โควตาจังหวัดนครนายก มศว. 2557

UploadImage
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง)
ประจําปีการศึกษา 2557
โครงการ“โควตาจังหวัดนครนายก”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก” ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา นับถึงวันสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ
คณะทันตแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
2 วิชาเอก วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะสหเวชศาสตร์
3 สาขาวิชา กายภาพบําบัด
4 สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ

คณะพลศึกษา
5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
6  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
7  อนามัยสิ่งแวดล้อม
8  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 สาขาวิชา ผู้นํานันทนาการ
10 สาขาวิชา พลศึกษา
11 สาขาวิชา สุขศึกษา
12 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชา ทัศนศิลป
13 วิชาเอก เซรามิกส์
14 วิชาเอก ศิลปะจินตทัศน์
สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
15 วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย
16 วิชาเอก นาฏศิลป์สากล
17 วิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง
18 วิชาเอก การแสดงและกํากับการแสดง
สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป
19 วิชาเอก การออกแบบสื่อสาร
20 วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์
21 วิชาเอก การออกแบบแฟชั่น
22 วิชาเอก การออกแบบเครื่องประดับ
23 สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล
24 สาขาวิชา ศิลปศึกษา
25 สาขาวิชา นาฏศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
26 สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืกำหนดการ
UploadImage

ที่มา : http://admission.swu.ac.th/


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรงเพิ่มเติม มทร.กรุงเทพ 2556


UploadImage

        มทร.กรุงเทพ ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ประเภทรับตรงเพิ่มเติม สมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1 วันที่23-29 พ.ค.56 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
คณะและสาขาที่รับเพิ่มได้แก่
1.วิทยาลัยนานาชาติ
-ระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-การตลาด หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-ท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
2.คณะบริหารธุรกิจ
-การบัญชี หลักสูตร 4 ปี สมทบ
-การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี สมทบ
3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น หลักสูตร 4 ปี ปกติ
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
5.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
-วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 4 ปี ปกติ

ที่มา : 
http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/home/home.aspx

เอกสารประกอบข่าว :

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา 2556


UploadImage

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประเภทรับตรง


จํานวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 คน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 คน

คุณสมบัติ
- สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/


วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) 2556 รอบ 2


UploadImage


         ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศธ.แถลงผลการประชุมดังกล่าว สรุปดังนี้

1. การดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง
ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ซึ่งจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยเห็นชอบใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเดิมจากการสอบในรอบแรก คือ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมในการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับรอบแรก

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สอง มีดังนี้
- ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤษภาคม-มิถุนายน 2556
- รับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 สิงหาคม 2556
- สอบข้อเขียน 13 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 พฤศจิกายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 30 ธันวาคม 2556
- รายงานตัว 6-10 มกราคม 2557
- ปฐมนิเทศ มีนาคม 2557
- เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม เมษายน 2557 เป็นต้นไป (ซึ่งในครั้งนี้ผู้รับทุนจะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ มากขึ้น)
- ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ กันยายน 2557

2. อนุมัติให้ผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 3 ที่ศึกษาต่อในไทยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถานศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ประชุมอนุมัติการขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาและสถานศึกษา ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 6 ปี ให้ไปศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้รับทุนรายดังกล่าวที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยมีการพัฒนาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีผู้รับทุนในรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย  ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศการรับสมัครในรุ่นดังกล่าว ที่ระบุว่า “การเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในไทย ให้ผู้รับทุนพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นอันดับแรก หากจำเป็นต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1

ที่มา : 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32606&Key=news_act

ขยายวันรับสมัคร 2 สาขา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556


UploadImageUploadImage

ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2556 (ด่วนที่สุด) 
ขยายวันรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
- รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
- รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่ 9.00 - 15.30 น.)

ที่มา : https://www.facebook.com/inbsru

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับตรง รอบหลัง Admissions มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2556UploadImage

 

รับตรง โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 (เพิ่มเติม) 2556


UploadImage
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษรุ่น 12 ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา
UploadImage


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตร เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
- สำหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่ามาแล้วสามารถน าผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

กำหนดการ
- รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 20 มิถุนายน 2556
- มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2556
ผู้สมัครตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ต http:/www.ssru.ac.th หรือ http:/www.rg.ssru.ac.th
- สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 09.00 –12.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556


ที่มา :  http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2556?view=home&layout=news6

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง ครั้งที่2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ลาดกระบัง 2556


UploadImage

 
รับตรง ครั้งที่2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556

สาขาที่เปิดรับ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 5 คน
- เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม รับ 5 คน
- วิศวกรรมแปรรูป รับ 5 คน

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น  ม.6 สายวิทย์ - คณิต

เกณฑ์การคัดเลือก
- พิจารณาจากคะแนน GAT 20%, PAT1 20%, PAT2 60%


กำหนดการ
สมัครด้วยตนเองที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ส.พระจอมฯ ลาดกระบัง   20-23, 27 พ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                  28 พ.ค.56
สอบสัมภาษณ์                                                                                  29 พ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                         31 พ.ค.56 เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง รอบ 3 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556


UploadImage

รับตรง รอบ 3  ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม ที่คณะ โดยมีรายละเอียดที่นี่

ปฐมนิเทศวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

นักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนได้ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 – วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง Internet  www.chandra.ac.th หรือ reg.chandra.ac.th โทรศัพท์ 02– 9426900-99 ต่อ 7013 –7017


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2


UploadImage

รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
1 ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2 )สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โดยจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภายใต้โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รวมจำนวน 60 คน
UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ (ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- มีผลการเรียนอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ความถนัดทั่วไป
(GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองส าเนาถูกต้อง)

กำหนดการ
UploadImageที่มา : http://www.sci.src.ku.ac.th/newdesign/
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล ม.ราชภัฏชัยภูมิ 2556


UploadImage
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
-มีสัญชาติไทย อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด 3 ปีการศึกษา (ม.4- ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50


กำหนดการ
16 – 27 พฤษภาคม 2556 จำหน่ายใบสมัคร สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
28 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
31 พฤษภาคม 2556 สอบข้อเขียน
3 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4 มิถุนายน 2556 ตรวจร่างกาย
5 มิถุนายน 2556 สอบสัมภาษณ์และส่งหลักฐานผลการตรวจร่างกาย
6 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายงานตัว 
ที่มา  : https://www.facebook.com/nucpru


รับตรง เพิ่มเติม หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2556


UploadImage

รับตรง หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ ๑๐ คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่กำหนด
- ได้คะแนนรวม GPAX, GPA (กลุ่มสาระฯ), O–NET (รหัส ๐๑ – ๐๘) , GAT (รหัส ๘๕) และ PAT (PAT ๒ รหัส ๗๒)ที่สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่ สอท. กำหนดสำหรับสาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ แล้วได้ไม่ตํ่ากว่า ๑๗,๕๐๐ คะแนน และมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓๕ ของรายวิชา O–NET

การรับสมัคร ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖รับตรง สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา) พระนครเหนือ 56

UploadImage


เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) โครงการปกติ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ใช้คะแนน O-NET รหัส 03 04 และ 05
เปิดรับสมัครนักศึกษาวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2556 ที่ website http://www.imi.kmutnb.ac.th/

ค่าสมัคร 400.- บาท ชำระเงินที่เคาต์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 9.00-10.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2556

**ค่าใช้จ่าย 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา