จุฬาฯรับตรง (แบบพิเศษ) 12 โครงการ ปีการศึกษา 2557

UploadImage

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 12 โครงการ ปีการศึกษา 2557
 
1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา ในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 
 

รายละเอียดประกาศฯ


เอกสารประกอบการสมัคร (กำลังดำเนินการ)
 
2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 
 
  รายละเอียดประกาศฯ

  เอกสารประกอบการสมัคร (กำลังดำเนินการ)
   
   
  3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

  รายละเอียดประกาศฯ

  เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
    
    
   4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (โครงการร่วมผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ)
    
   รายละเอียดประกาศฯ

   เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
    
    
   5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

   รายละเอียดประกาศฯ


   เอกสารประกอบการสัมคร(กำลังดำเนินการ)
     
     
    6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 


    รายละเอียดประกาศฯ


    เอกสารประกอบการสัมคร(กำลังดำเนินการ)
     
     
    7. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 


    รายละเอียดประกาศฯ

    เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
      
      
     8. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 
      
      รายละเอียดประกาศฯ

      เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
       
       
      9. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
       เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
        
        
       10. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
        เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
         
         
        11. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 
         รายละเอียดประกาศฯ

         เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)
          
          
         12. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
          
         (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
          
          รายละเอียดประกาศฯ

          เอกสารประกอบการสมัคร(กำลังดำเนินการ)

          1 ความคิดเห็น:

          1. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2555 18:42

           สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวันไหนครับผม ช่วยตอบด้วย

           ตอบลบ

          ร่วมแสดงความคิดเห็น