วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ปีการศึกษา 2556


คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป) และโครงการพิเศษ 2 โครงการ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน)

คุณสมบัติทั่วไป
1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4 .  เป็นหญิง หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
5 .  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
     หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
     ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

6 .  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครโครงการพิเศษ
1. โครงการผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
2. โครงการสร้างพยาบาลของชุมชน 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครและบิดา-มารดา่มีภูมิลำเนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ผู้ให้การสนับสนุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
และมีหนังสือสัญญาการให้การสนับสนุนและข้อตกลงในการกลับไปปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลกับผู้สมัครเรียน 
รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 55 - 8 กุมภาพันธ์ 56
รายละเอียดทั้งหมด    http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/nursing56.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น