วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง สาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกาษา 2556


คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จะดําเนินการเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจําปีการศึกษา 2556 
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผูที่กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยต้อง สําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 10 มิถุนายน 2556
2. กําหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 22 มกราคม 2556
สอบขอเขียน วันที่ 26 มกราคม 2556
เวลา 09.00 – 10.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.45 – 12.15 น. วิชาชีววิทยา
เวลา 13.30 – 15.00 น. วิชาเคมี
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556  
ระเบียบการและใบสมัคร  http://www.4shared.com/folder/ckDdgVQP/_2556.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น