วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์ ศิลปการแสดงและการจัดการ ม.สงขลาฯ 2557


UploadImage
รับตรง โครงการ 
"ต้นศิลป์:ศิลปการแสดงและการจัดการ" 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2557

UploadImage

กำหนดการ
UploadImage


ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.สงขลาฯ 2557

UploadImage


รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2557

UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageกำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบล

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบล


UploadImage

ค่าย โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำหรับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
2. สำหรับสูนย์โรงเรียนขยายผล ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. อยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขา

สาขาวิชาคุณสมบัติของสาขาวิชา
เคมีเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
คณิตศาสตร์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ชีววิทยาเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 - 6
คอมพิวเตอร์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ฟิสิกส์เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - 3 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2542 ถึง 30 ธันวาคม 2543
ดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 เป็นต้นไป
 

หมายเหตุ:
   1 นักเรียนสามารถสมัครได้คนละ 1 สาขาเท่านั้น
   2 กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กำหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร


การมีสิทธิ์สอบของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี สามารถสมัครคัดเลือกเข้าค่ายได้ดังต่อไปนี้
   1.1 ศุนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 สาขาวิชา
   1.2 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   1.3 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
      (แต่ต้องระบุว่าจะเข้าค่ายในศูนย์ใด เป็นอันดับ 1 และ 2 )

   กลุ่มที่ 2สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา สามารถสมัครคัดเลือกเข้าค่ายได้ดังต่อไปนี้
   2.1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   2.2 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
      (แต่สามารถเลือกสมัครได้เพียงศูนย์เดียวเท่านั้น )จำนวนที่รับเข้าโครงการ
สาขาละ ไม่เกิน 35 คน

ระยะเวลาและการรับสมัคร
กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยสามารถสมัครที่เว็บไซต์http://www.olympic.sci.ubu.ac.th

ที่มา : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรง นักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. 2557

UploadImage

ประกาศรับสมัครนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายวิทย์- คณิต ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิชา วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
โรงเรียนส่งใบสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ภายในเดือน กันยายน 2556
สอบสัมภาษณ์  ภายในเดือน ตุลาคม 2556
รายงานตัว ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556


ที่มา : http://202.28.24.197/scireg/olympic/


โควตา 14 จังหวัด คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 2557

UploadImage
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ปวช.3 ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งเเวดล้อม
- เป็นนักเรียนสาย วิทย์-คณิต
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- เป็นนักเรียนสาย วิทย์-คณิต หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25 ( เฉพาะ นักเรียนสาย วิทย์-คณิต )
- GPA คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25
- GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ ไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ
โรงเรียนส่งหลักฐานการสมัคร                          8 ก.ค.- 16 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก        26 ส.ค. 2556
สอบสัมภาษณ                                                2 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     5 ก.ย. 2556
ยืนยันสิทธิ์                                               6-13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์                           20 ก.ย. 2556ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว :

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557

UploadImage

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557  


โครงการนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557 
   (โควตา มช.)   ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2557 
   (โครงการเรียนดี-กีฬา)  

ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล


ปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาลปฏิทิน #รับตรง มหาวิทยาล
 

โครงการ สอวน. ม.สงขลาฯ 2557

UploadImage
โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสชศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะการแพทย์แผนไทย
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาการสื่อสาร
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศึกษาศาสตร์
- โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
- คณะบริการและการท่องเที่ยว
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิเทศศึกษา

คุณสมบัติ
- แยกตามคณะและสาขา รายระเอียดตามไฟล์แนบ


กำหนดการ

วัน-เดือน-ปีรายละเอียดกิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ส.ค. 56นักเรียนส่งใบสมัครที่มูลนิธิ สอวน. เลือกคณะที่จะศึกาาเพียง 1 คณะ/สาขาเท่านั้น
วันที่ 30 ก.ย 56มหาวิทยาลัยประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง
http://www.entrance.psu.ac.th 
วันที่ 17 ต.ค. 56 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับเลือก
วันที่ 25 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
http://www.entrance.psu.ac.th 
วันที่ 1-8 พ.ย. 56นักเรียนส่งใบยืนยันสิทธิ์ / ชำระค่าประกันทีนั่งเรียนทางไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท
วันที่ 20 พ.ย. 56มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://www.entrance.psu.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดูรายละเอียด http://www.reg.psu.ac.th
ต้นเดือน ส.ค. 57รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=417&Itemid=137


เอกสารประกอบข่าว :

โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

UploadImage

โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 120 คน

คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร 
(กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของทุกมหาวิทยาลัย
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลการทดสอบ 85 GAT, 71 PAT, 72 PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้งสามวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=137


เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557

UploadImage

รับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนการรับ
สำนักวิชา/หลักสูตรจำนวนรับGPAX
4-6
ภาคเรียน
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
คณิตศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
·  วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ302.75≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
·  ภาษาอังกฤษ402.50--
·  ภาษาจีน702.00--
·  อาเซียนศึกษา302.50--
·  รัฐศาสตร์302.50--
·  ไทยศึกษาบูรณาการ402.00--
รวม210   
สำนักวิชาการจัดการ
·  บัญชี803.00-≥ 10
·  บริหารธุรกิจ1602.50-≥ 8
·  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว702.50--
·  เศรษฐศาสตร์702.75-≥ 10
รวม380   
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
·  นิเทศศาสตร์802.00--
·  เทคโนโลยีสารสนเทศ702.15≥ 15 หรือ ≥ 8
·  การจัดการสารสนเทศดิจิทัล502.00--
·  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น602.00--
·  วิศวกรรมซอฟแวร์502.50≥ 15 หรือ ≥ 8
รวม310   
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
·  เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)252.00≥ 15≥ 8
·  เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)252.00≥ 15≥ 8
·  เกษตรศาสตร์ (ประมง)252.00≥ 15≥ 8
·  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)252.00≥ 15≥ 8
·  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)252.00≥ 15≥ 8
รวม125   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
·  วิศวกรรมโยธา302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมไฟฟ้า302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ302.40≥ 15≥ 8
·  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์302.40≥ 15≥ 8
·  เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง302.40≥ 15≥ 8
รวม210   
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
·  เทคนิคการแพทย์303.00≥ 15≥ 8
·  อนามัยสิ่งแวดล้อม303.00≥ 15≥ 8
·  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย303.00≥ 15≥ 8
·  กายภาพบำบัด303.00≥ 15≥ 8
รวม120   
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
·  พยาบาลศาสตร์303.00≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
·  สถาปัตยกรรม302.50≥ 15 หรือ ≥ 8
·  การออกแบบอุตสาหกรรม302.00--
รวม60   


คุณสมบัติ
- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
- สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

- หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
การดำเนินการวัน เดือน ปี
วันเริ่ม
รับสมัคร
วันสุดท้าย
ในการสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
และยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 11 กรกฎาคม 255613 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 255620-22 สิงหาคม 2556
รอบที่ 214 สิงหาคม 25568 ตุลาคม 255611 ตุลาคม 255615-17 ตุลาคม 2556
รอบที่ 39 ตุลาคม 25569 ธันวาคม 255613 ธันวาคม 255617-19 ธันวาคม 2556
รอบที่ 410 ธันวาคม 255611 มีนาคม 255714 มีนาคม 255718-20 มีนาคม 2557
รอบที่ 512 มีนาคม 255713 พฤษภาคม 255716 พฤษภาคม 255720-22 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 614 พฤษภาคม 25572 กรกฎาคม 25574 กรกฎาคม 25577, 9 กรกฎาคม 2557


ที่มา : http://entry.wu.ac.th/detail.asp


เอกสารประกอบข่าว :

โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ พระนครเหนือ 2557

UploadImage
โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลการรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส.

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (เรียนที่ กรุงเทพมหานคร)
รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 และ ปวช.

กำหนดการสำหรับโควตาพื้นที่
- รับสมัคร : 2 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 - ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน : 10 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบข้อเขียน : 14 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน : 18 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบสัมภาษณ์ : 21 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 26 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม : 7 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการส าหรับโควตาเรียนดี
 - รับสมัคร : 2 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 10 กันยายน พ.ศ. 2556
 - สอบสัมภาษณ์ : 22 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 26 กันยายน พ.ศ. 2556
 - ยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าบำ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม : 7 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_RapsamakQuata.html


วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการก้าวสู่เคยู…เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

UploadImage

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน โครงการก้าวสู่เคยู…เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

2. วิธีการสมัคร
สมัครทางเว็บไซต์www.kps.ku.ac.th  ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มิถุนายน– วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

UploadImage

3. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
   3.1 การได้เข้าร่วมโครงการก้าวสู่เคยู…เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2557
     3.1.1 นักเรียนต้องสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
  3.2 การได้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2557
     3.2.1 นักเรียนต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1
     3.2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนตามที่คณะ/สาขากำหนด (ดังแสดงในตาราง) และต้องเข้าเรียน
ครบ 80 เปอร์เซ็นต์และสอบผ่านทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
     3.2.3 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามจำนวนรับจริงของแต่ละสาขากำหนด

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
ก. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้ง 2 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า C สามารถเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนทันทีหรือ
ข. ผลการเรียงลำดับคะแนนการเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 70 เปอร์เซ็นต์และผลคะแนนGAT/PAT 30 เปอร์เซ็นต์
ถ้านักเรียนมีผลการเรียน C หรือสูงกว่าสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตใน รายวิชานั้นๆได้ในปีการศึกษา 2557


***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม73140
โทรศัพท์ 0-3435-1395, 0-3428-1095 ถึง 6 ต่อ 106,108
โทรสาร 0-3428-1097

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 2557

UploadImage

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557         สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
         เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25
หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.siit.tu.ac.th/admission.php


รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2557

UploadImage
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

            ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสปา
•    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

- International  Program, Faculty of Hospitality Industry
•    Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(with the  academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)
•    Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant
Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ปีการศึกษา 2556  (ทุกแผนการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)
-GPAX (ครั้งที่ 1 ใช้ 4 ภาคเรียน ,ครั้งที่ 2 ใช้ 5 ภาคเรียน ) เฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ

รายการครั้งที่ 1
(GPAX 4 ภาคเรียน)
ครั้งที่ 2
(GPAX 5 ภาคเรียน)
(1) รับสมัคร12 มิ.ย.- 18 ต.ค. 255619 ต.ค. 2556- 10 ม.ค. 2557
(2) สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์19 ต.ค. 255611 ม.ค. 2557
(3) ประกาศผลสอบ22 ต.ค. 255615 ม.ค. 2557
(4) รายงานตัว / ลงทะเบียน24 ต.ค. 255617 ม.ค.  2557

ที่มา : http://www.dtc.ac.th/web2012/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=135&Itemid=34&lang=th


เอกสารประกอบข่าว :

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรง 17จังหวัดและโควตาทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 2557

UploadImageการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- รับเฉพาะสายวิทย์ และมี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีวิเคราะห์)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตการเกษตรและการบรรจุ
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         สาขาวิชากายภาพบำบัด
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

        - รับเฉพาะสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ และมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาบัญชี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)

        - รับทุกแผนการเรียน และมี GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
         สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
         สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(เน้นบริหารการโรงแรม)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)
         สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการ
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 4 ตุลาคม 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 24 ตุลาคม 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์


---------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ระบบรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คุณสมบัติผู้สมัคร 
- นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือ เด็กซิ่ล หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0
 - รับเฉพาะสายวิทย์ และมี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีวิเคราะห์)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตการเกษตรและการบรรจุ
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         สาขาวิชากายภาพบำบัด
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

        - รับเฉพาะสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ และมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาบัญชี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)

        - รับทุกแผนการเรียน และมี GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.0  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
         สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
         สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(เน้นบริหารการโรงแรม)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)
         สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการ

รับตรงทั่วประเทศ
ลำดับการดำเนินงานวัน/เดือน/ปี
1รับสมัคร (สมัครออนไลน์)วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
3สอบข้อเขียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
4สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556
6ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557
7สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

ที่มา : http://www.admission.mfu.ac.th/index.html

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2557

UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรการอุดมศึกษา (MD02)

จำนวนการรับ 90 คน
- (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน
- (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 คน

คุณสมบัติ
UploadImage
กำหนดการ
UploadImage
ค่าสมัครสอบ 1200 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)

จำนวนการรับ 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 1000 บาท
ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/
 


 
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รับตรง การจัดการการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 2557

UploadImage
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา)
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต 2557

เปิดรับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และจะต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสองภาษา หรือ โรงเรียนนานาชาติ
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00


กำหนดการ
จัดส่งประกาศไปยังโรงเรียน                       29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2556
โรงเรียนส่งใบสมัคร                                    5 ส.ค. - 18 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      4 พ.ย. 2556
สอบสัมภาษณ์                                          11 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                15 พ.ย. 2556
ยืนยันสิทธฺ์                                               29 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา                   6 ธ.ค. 2556


ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลาฯ 2557

UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
 - กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6
 - GPAX 4 ภาคการศึกษา(ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 - GPA วิทย์,คณิต,อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 - มีบิดา หรือ มารดา หรือ ปู หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรงเป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน และมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย และหรือเภษัชกรรมไทย และหรือประเภทผดุงครรภ์ไทย และหรือประเภทนวดไทย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และรับรองโดยสารธารณสุขจังหวัด

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                             9 ส.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                           27 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                                 20 ก.ย. 2556


ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/