วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.แม่โจ้ 2556


รับตรง ม.แม่โจ้ 2556

UploadImage


รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ

 ผลิตกรรมการเกษตร
1เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
5เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
7เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร)กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1วิศวกรรมเกษตรกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4วิศวกรรมอาหารกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
5เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาศาสตร์
1วิทยาการคอมพิวเตอร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2เทคโนโลยีชีวภาพกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3เคมีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4สถิติกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
5คณิตศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
6วัสดุศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
7เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
8เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1รัฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2การบริหารท้องถิ่นกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
4รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
 บริหารธุรกิจ
1ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2การตลาดกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3การจัดการกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
4การบัญชีกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
5การเงินกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 ศิลปศาสตร์
1นิเทศศาสตร์บูรณาการกำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ภาษาอังกฤษกำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 เศรษฐศาสตร์
1เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
2เศรษฐศาสตร์สหกรณ์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3เศรษฐศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1การสื่อสารดิจิทัลกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
- วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2สถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3ภูมิสถาปัตยกรรมกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
 วิทยาลัยพลังงาน
1พลังงานทดแทนกำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
---------------------------------------------------------------------------------------- 

รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ

 ผลิตกรรมการเกษตร
1ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สมทบ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชไร่ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 บริหารธุรกิจ
1การบัญชีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2ระบบสารสนเทศทางธุรกิจกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3การจัดการกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4การตลาดกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1พัฒนาการท่องเที่ยวกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1การประมงกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1เทคโนโลยีภูมิทัศน์กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร

UploadImage

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 

คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
การประมง- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น)
- ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม
2.00
พัฒนาการท่องเที่ยว- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
การจัดการ- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ
2.00
รัฐศาสตร์- ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
- ปวช. ทุกแผนก
2.00

หลักสูตร 4 ปี  เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
สาขาวิชาคุณสมบัติเกรดขั้นต่ำ
พัฒนาการท่องเที่ยว- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การจัดการ- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- บริหารธุรกิจทุกแผนก
2.00
การประมง- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม
2.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทางเกษตรกรรม
2.00
รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)- ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา
- ทุกแขนงวิชา
- เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์
2.00
*****รายระเอียดเพิ่มเติมของ รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร จะ update ภายหลัง


รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556

การสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ที่สอบในเดือนตุลาคมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชา กำหนด โดยมีหลักการให้เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดังนั้น จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ก่อน หากจังหวัดมีมากกว่าจำนวนรับให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวนที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับยังเหลือให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นของใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 1 , 5 , 6 และ12 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวม30 จังหวัด มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ เนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

หลังจากนักเรียนสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เพื่ออาจารย์แนะแนวจะได้รวบรวมส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

คณะที่รับเข้าศึกษามี 13 คณะ รวมจำนวนรับเข้าศึกษา 373 คนรายระเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf

รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 13 คณะ 373 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556

การสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ที่สอบในเดือนตุลาคมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการคัดเลือกเข้าศึกษา

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชา กำหนด โดยมีหลักการให้เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดังนั้น จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ก่อน หากจังหวัดมีมากกว่าจำนวนรับให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวนที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับยังเหลือให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นของใครคนนั้นจะได้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 1 , 5 , 6 และ12 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวม30 จังหวัด มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำ เนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

และชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

หลังจากนักเรียนสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน เพื่ออาจารย์แนะแนวจะได้รวบรวมส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

คณะที่รับเข้าศึกษามี 13 คณะ รวมจำนวนรับเข้าศึกษา 373 คนรายระเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/30.pdf

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตร 2556


รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตร 2556

UploadImage
รับตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต 2.50รับตรง "โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์" 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวน
- เป็นบุตร/ธิดา ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกระดับทุกสถาบัน
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA คณิต 2.50

เกณการให้คะเเนน ทั้ง 2 โครงการ
UploadImage


ค่าสมัคร 300 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร                                      9 พ.ย. - 
11 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           14 ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์                             20 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    21 ธ.ค. 55ที่มา :http://econ.src.ku.ac.th/

ม.อ.หาดใหญ่รับตรงป.ตรี การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์


ม.อ.หาดใหญ่รับตรงป.ตรี การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์


UploadImage

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management in MICE Industry) ในปี 2556 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยประกอบอาชีพ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการผู้ปฎิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์ หรืออาชีพอิสระ

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 074-28-7857


อ่านรายละเอียดได้ที่ www.mgt.psu.ac.th หรือ http://www.mgt.psu.ac.th/images/data_pr/mice56.pdf

ม.อ.หาดใหญ่รับตรงป.ตรี การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์


UploadImage

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management in MICE Industry) ในปี 2556 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวของไทยและอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมในภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยประกอบอาชีพ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการผู้ปฎิบัติงานประชุมนานาชาติ ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์ หรืออาชีพอิสระ

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 074-28-7857


อ่านรายละเอียดได้ที่ www.mgt.psu.ac.th หรือ http://www.mgt.psu.ac.th/images/data_pr/mice56.pdf

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มศว รับตรงป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


มศว รับตรงป.ตรี การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


UploadImage

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรง ม.ราชภัฎนครปฐม 2556


รับตรง ม.ราชภัฎนครปฐม 2556


 
UploadImage
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556

GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (ตามไฟล์แนบ)

ค่าสมัคร 200 บาท


ที่มา : http://ac.npru.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556


รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2556

UploadImage

  รับตรง คณะโบราณคดี   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556   

โครงการรับตรง

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเที่ยบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า2.00
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ใช้ผลสอบคะแนน GAT/PAT
- ค่าสมัคร 550 บาท

กำหนดการ


กิจกรรมโครงการรับตรงโครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ
รับสมัคร15 ต.ค. 55 – 29 พ.ย. 5515 ต.ค. – 14 พ.ย. 55>
วันสุดท้ายส่งแฟ้มผลงานประกอบการสมัคร-19 พ.ย. 55
ตรวจสอบผลการสมัคร-21 พ.ย. 55
วันสุดท้ายของการชำระเงิน7 ธ.ค. 5527 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร6 ธ.ค. 55-
ส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT29 พ.ย. - 14 ธ.ค. 55-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 5530 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ5 ม.ค. 56 (สอบสัมภาษณ์)8 ธ.ค. 55 เวลา 09.00 น. (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา9 ม.ค. 5611 ธ.ค. 55
ยืนยันสิทธิ์14 – 18 ม.ค. 5618 – 25 ธ.ค. 55
สละสิทธิ์16 -13 ก.พ. 5620 ธ.ค. 55 – 8 ม.ค. 56
ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง14 ก.พ. 5614 ก.พ. 56


สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://202.28.75.249/archae2556/apply/php_front_end/apply_online.php
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรงสาขา เทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556


รับตรงสาขา เทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

UploadImage 

รับสมัคร สาขา เทคโนโลยีมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
 
ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มเอกวิชาคือ
1. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล (DMT)
2. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ (BMT)
3. กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์ (GDM)
 
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2556

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
ระยะเวลาการสมัคร : 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2555
 
 

Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !!


Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !!
UploadImage          หลังจากที่ สพฐ. จะให้ใช้ O-Net ประกอบการพิจารณาจบช่วงชั้น โดยเลือกแนวทางใช้ O-Net มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ของโรงเรียนในสัดส่วน 80:20 ทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าจะทำให้เสียเปรียบเด็กซิ่ว ด้านเด็กซิ่วเองก็คิดไปจะโดนคิดเกรดแบบใหม่ด้วยหรือไม่??


        
          กับข้อสงสัยเหล่านี้ สุดท้ายก็คลี่คลายและได้ผลสรุปว่า ใน Admissions 2556  นี้จะใช้ GPAX จริง และจะไม่มีการใช้ O-NET มาถ่วงนำหนักใน GPAX  ตามความคิดเดิมซึ่งจะใช้ GPAX  แบบถ่วงน้ำหนัก  โดยจะมาจาก  ONET 20% + GPAX 80 %  แต่ ใน Admissions จะใช้  Gpax โดยไม่นำ O-NET มาถ่วงน้ำหนัก


          สรุปก็คือ Admissions 56 ยังคงใช้เกณฑ์เหมือนเดิม คือ  O-NET 30% GPAX 20% และ GAT-PAT 50%


          และสำหรับ Admissions 57 ก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมคือ GPAX 20% O-NET 30%  GAT-PAT  50%  โดยจะไม่นำ O-NET มาถ่วงน้ำหนัก GPAX   สำหรับสัดส่วน GAT-PAT กลุ่มคณะส่วนใหญ่ ก็ยังจะคงเหมือน Admissions 2556  กลุ่มคณะมีมีโอกาสจะเปลี่ยนคือ สายวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจจะมีการใช้ PAT2 เยอะขึ้น    แล้วอีกกลุ่มคณะที่น่าจะปรับคือ กลุ่มวิศวะ เราอาจจะได้เห็นการนำ PAT1 มาใช้

โควต้าพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


 • โควต้าพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

  UploadImage

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

  ลำดับที่หลักสูตรสาขาวิชา
  1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2วิทยาศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
  - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
  - เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

  สมัครออนไลน์ (วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556) คลิกที่นี่
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง        วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                    วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง            วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

  ที่มา : 
  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6601


  เอกสารประกอบข่าว :

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56


Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

UploadImage


โครงการขยายโอกาศทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.3 ภายใน จ.มหาสารคาม
- GPAX 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
- รับสมัคร 1 พ.ย. 55 - 20 ม.ค. 56
- ค่าสมัคร 300 บาทโครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี

- กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันออก และดนตรีตะวันตก
- รับสมัคร 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 55
- ค่าสมัคร 300 บาทที่มา :http://www.acad.msu.ac.th/2012/?page=newsdepartment&id=00123

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2556


รับตรง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2556

UploadImage


คุณสมบัติ
ประเภทเรียนดี 

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- GPAX 3.00 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)

ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศลป์ ศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- ได้รับรางวัล ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศลป์ ศิลปะ ในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต) ยกเว้นด้านกีฬา GPAX 2.00
- GPAX 2.00 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)

ประเภทผู้พิการ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
- มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552


UploadImage
ประเภทคุณธรรม

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอนฃ
- GPAX 3.00 ขึ้นไป (หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต)
- GPAX 2.50 ขึ้นไป (หลักสูตรอื่น)


UploadImage
สมัครออนไลน์ทาง http://www.academic.cmru.ac.th/quota56/_view/index.php?sop=register

ที่มา :http://www.academic.cmru.ac.th/quota56/_view/index.php

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เปิดรับตรง วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์


เปิดรับตรง วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 895 คน โดยกำหนดให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ สาขาวิชาที่รับสมัคร วิธีการสม้ครและเงื่อนไขต่าง ๆ 

รับโครงการสอวน.และ สสวท.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน

รายละเอียดการรับ

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ราชภัฏสวนสุนันทารับตรงหลักสูตรศิลปบัณฑิต


วิทยาลัยการภาพยนตร์ ราชภัฏสวนสุนันทารับตรงหลักสูตรศิลปบัณฑิต


UploadImage

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555

สาขาที่เปิดสอน : (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)

      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555

รายละเอียดวิธีการสมัคร/สถานที่ติดต่อ

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ณ อาคาร 31 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ 02-1601351

ติดตามข้อมูลได้ที่

มจธ.รับม.ปลาย - ปวช.ร่วมโครงการ Tour KMUTT


มจธ.รับม.ปลาย - ปวช.ร่วมโครงการ Tour KMUTT


UploadImage


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักในกลุ่มโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้ทราบถึงความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหลักสูตรคณะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีขึ้น จึงได้จัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2, ปวช.3)จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมตามคณะที่สนใจ
2. อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

1.  สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tour.kmutt.ac.th/
2.  ตรวจสอบความถูกต้อง
3.  กรอกแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT ก่อนยืนยันการสมัคร
4.  ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หมายเหตุ :

1.  การสมัครในระบบจะเปิดให้สมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นจะปิดระบบทันที
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ทาง http://www.tour.kmutt.ac.th
3.  ผู้ที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ จะมีผลต่อการพิจารณาเข้าศึกษาต่อใน มจธ.

ดูลายละเอียดและกำหนดการได้ที่
http://www.tour.kmutt.ac.th

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556


รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556

UploadImage

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่ปิดรับ
- วิศวกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.
- GPAX ตามคณะ/สาขากำหนด
- ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการ
รับสมัคร                                            26 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์            21 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก         30 ม.ค. 2555
ยืนยันสิทธ์                                        15 มี.ค. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ ที่มา :http://www2.reg.kmitl.ac.th/index/index.php