วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (4 ปี) ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2556รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1
มหวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556


เปิดรับจำนวน 960 คน

คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร
 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ (ตามแต่ละสาขากำหนด รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
 (1)  GPAX 20% 
 (2) GPA กลุ่มสาระ 80% 
(3) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน / ไม่ผ่าน

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ
UploadImage

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

 
สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556


UploadImage

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก
ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
2)  ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

กำหนดการ

UploadImage

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มบ. จันทบุรี 56 รอบ2


UploadImage


โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2)
วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ

UploadImage

สมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่


ที่มา :http://regservice.buu.ac.th/

 
สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติม
ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5 โครงการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
โครงการที่รับสมัคร
 
โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
 
โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
โครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 
โครงการสายอาชีวศึกษา
 
กําหนดการรับสมัคร ทุกโครงการ
 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 20 มี.ค. 2556
 
การรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“SIIT Entrance Examination” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ
 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด
 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)
 
5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)
 
6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจากตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด
 
7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
 
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Standardize Test Score” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลว
สําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจาก
ตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด

7. สําเนาผลคะแนนมาตรฐานสากล ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

8. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนนมาตรฐานสากล มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหม
 
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of GAT/PAT Scores” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลคะแนน GAT/PAT ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน GAT/PAT มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัคร โครงการยื่นผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Common 7 Subjects Test” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ.18ก.พ.  – พ. 20 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลการทดสอบวิชาสามัญ  - สาขาวิศวกรรมศาสตรผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และภาษาอังกฤษ
- สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน มายื่นใหสถาบันฯพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการ
สมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัครโครงการโรงเรียนอาชีวศึกษา

 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Vocational School”และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ. 18ก.พ. – พ. 20 มี.ค.2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ตดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวช.ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังศึกษาชั้นปสุดทาย)และสําเนาหลักฐาน
การจบการศึกษาระดับ ปวช.1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

5. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

ข้อมูลการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/2013)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5 โครงการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
โครงการที่รับสมัคร
 
โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน
 
โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
โครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
 
โครงการสายอาชีวศึกษา
 
กําหนดการรับสมัคร ทุกโครงการ
 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 20 มี.ค. 2556
 
การรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“SIIT Entrance Examination” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ
 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด
 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)
 
5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)
 
6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจากตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด
 
7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
 
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Standardize Test Score” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว
 
2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลว
สําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. ใบเทียบความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจาก
ตางประเทศ) จํานวน 1 ชุด

7. สําเนาผลคะแนนมาตรฐานสากล ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

8. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนนมาตรฐานสากล มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหม
 
 
การรับสมัครโครงการยื่นคะแนน GAT-PAT
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of GAT/PAT Scores” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลคะแนน GAT/PAT ที่ไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ จํานวน 1 ชุด

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน GAT/PAT มายื่นใหสถาบันพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการสมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัคร โครงการยื่นผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา2556
 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Submission of Common 7 Subjects Test” และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ.18ก.พ.  – พ. 20 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์วัดความรูภาษาอังกฤษและสัมภาษณที่  www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ติดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.4 ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังเรียนชั้น ม.6)

5. สําเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

6. สําเนาผลการทดสอบวิชาสามัญ  - สาขาวิศวกรรมศาสตรผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และภาษาอังกฤษ
- สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

7. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

หมายเหตุ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน มายื่นใหสถาบันฯพิจารณาไดเลย หากผลคะแนนไมผานเกณฑที่สถาบันฯกําหนดไว สถาบันฯจะแจงเปลี่ยนประเภทการสมัครเปนโครงการคัดเลือกตรงฯ ซึ่งจะตองสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองทําการ
สมัครใหมอีก
 
 
การรับสมัครโครงการโรงเรียนอาชีวศึกษา

 
• สมัครดวยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 
• สมัคร Online ที่ http://admissions.siit.tu.ac.thเลือกการสมัครประเภท 
“Vocational School”และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย
จ. 18ก.พ. – พ. 20 มี.ค.2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ www.siit.tu.ac.th พ. 27 มี.ค. 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบสมัครที่พิมพออกมาจากระบบ (Application Form) ที่ติดรูปถาย และเซ็นชื่อผูสมัครทุกหนาแลว

2. บัตรประจําตัวผูสมัคร (Application Card) สวนของ “For SIIT Officer” ที่ตดรูปถายเรียบรอยแลวสําหรับสวนของ “For Applicant” ใหติดรูปถาย และนํามาแสดงในวันสอบ

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวช.ถึงภาคการศึกษาลาสุด 1 ฉบับ (สําหรับผูที่กําลังศึกษาชั้นปสุดทาย)และสําเนาหลักฐาน
การจบการศึกษาระดับ ปวช.1 ฉบับ (สําหรับผูที่จบการศึกษาแลว)

5. หลักฐานการโอนเงิน คาสมัคร 400 บาท โดยโอนเขาบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      สาขา ธรรมศาสตรรังสิต   เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สาขา นวนคร เลขที่บัญชี:258-1-09848-8

ข้อมูลการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/2013)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม.เกษตรฯ รับม.6 เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 2557มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
 
โดยในปีการศึกษา 2556 นี้จะเปิดรับเป็นรุ่นที่ 8 เพื่อเข้าสังกัดคณะในปีการศึกษา2557 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
 
จำนวนรับเข้าศึกษา รายวิชาละประมาณ 100 คน

สาขาที่เปิดรับ
UploadImage

 
กำหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256 - 3 พฤษภาคม 2556 

เอกสารประกอบข่าว :

ม.เกษตรฯ รับม.6 เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 2557มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
 
โดยในปีการศึกษา 2556 นี้จะเปิดรับเป็นรุ่นที่ 8 เพื่อเข้าสังกัดคณะในปีการศึกษา2557 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
 
จำนวนรับเข้าศึกษา รายวิชาละประมาณ 100 คน

สาขาที่เปิดรับ
UploadImage

 
กำหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256 - 3 พฤษภาคม 2556 

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2556


โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556
 
 


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มภาษาเกาหลี 60 คน
2. กลุ่มภาษาจีน 70 คน
3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
**หมายเหตุ คณะฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Admission จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
    2.1. ผลสอบ O-NET รายวิชา (01) ภาษาไทย  (02) สังคมศึกษา  (03) ภาษาอังกฤษโดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
    2.2. ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้ที่มีคะแนน GAT ที่มีอายุการใช้ตามระยะเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดไว้ สามารถสมัครได้
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัค


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รอบแรก) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งใบรับรองแพทย์
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556ขึ้นทะเบียนนักศึกษากลุ่มสำรอง (รอบสอง) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งใบรับรองแพทย์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556


ที่มา : http://www.arts.su.ac.th

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


UploadImage

UploadImage


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
    หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เทียบเท่าในโรงเรียนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
    สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือสภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
เริ่มชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึง 31 มีนาคม 2556
 
กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก
- กรอกใบสมัครผ่านระบบ พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ    18 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2556(พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระ,ใบสมัคร,ดูผลการชำระได้ที่ช่อง "ตรวจสอบการสมัครสอบ")
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน                                        18 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2556 (ดูผลการสมัครได้ที่ช่อง "ตรวจสอบการสมัครสอบ")
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน                     10 เมษายน 2556
- สอบข้อเขียน                                                          20 เมษายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์                   26 เมษายน 2556
- สอบสัมภาษณ์                                                        3 พฤษภาคม 2556 
- ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                                    9 พฤษภาคม 2556
 
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ หรือ ที่ www.facebook.com/facultyoflawkku
**ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก การตัดสินจากคณะฯถือเป็นที่สิ้นสุด


ที่มา : www.facebook.com/facultyoflawkku

 
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
 
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
- เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                           - GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
                           - GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
                           - GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
                           - GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
- เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตามเกณฑ์ ดังนี้
                           - วิชา GAT     ความถนัดทั่วไป ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน (เต็ม 300)
                           - วิชา PAT1    ความถนัดทางคณิตศาสตร์     ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
                           - วิชา PAT2    ความถนัดทางวิทยาศาสตร์     ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

กำหนดการ
รับสมัคร                                            11 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    11 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์                                   22 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา          29 เมษายน 2556
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา        7 พฤษภาคม 2556


ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th

 
 

 
เอกสารประกอบข่าว :


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 56โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 13 พฤษภาคม 2556
ผู้สนใจสมัคร ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา
2. มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งของ IELTS 5.0, TOEFLไม่ต่ ากว่า 500, SAT 1100 ขึ้นไป หรือสอบผ่าน
วิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ
 
กำหนดการ
รับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น)                                                       1ก.พ.- 12พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                                                 13พ.ค. 56
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL   14พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                17พ.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                                                                21พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                                                      21พ.ค. 56
ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 2556            22พ.ค. 56
เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเคมี                                  มิ.ย.- ส.ค. 56

ที่มา : http://www.agr.ku.ac.th/