วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับตรงพร้อมมีทุนให้เรียน


UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกาศกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนรุ่นที่ 50    แล้ว โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  

พร้อมเปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556   ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556    

 
                                       
 
หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
               
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน ) 
 
 
การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปดรับบุคคลพลเรือนเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต( 4 ป)จํานวน 80 คน โดยจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก
 
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจํานวน 20คน (รับเฉพาะเพศหญิง )
 
2. ประเภททุนสวนตัว รับจํานวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สําหรับเพศชายไมเกิน 10คน)
 
คุณสมบัติของผูสมัคร
 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร)ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
 
1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร ไมต่ํากวาวิชาละ30คะแนน
 
2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )
 
3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใชPAT 2วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
 
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปบริบูรณและไมเกิน 25 ปบริบูรณนับถึงวันเปดการศึกษาของปที่สมัคร
 
4. ตองเปนผูมีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาหรือมารดาเปนนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไมใชผูที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
 
5. มีรางกายและจิตใจสมบูรณมีน้ําหนักตัวไมนอยกวา 45กิโลกรัม มีสวนสูงไมต่ํากวา 155
เซนติเมตรและไมเปนโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนดไวใน ผนวก ก ทายระเบียบนี้
 
6. ไมบกพรองในศีลธรรม  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 
7. ไมมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
 
8. ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาหรือเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
 
 9. ไมอยูในระหวางพักราชการ
 
10 ไมเคยถูกปลดออกหรือถูกไลออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

 11. ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย

12. ผูสมัครประเภททุนสวนตัว  สําหรับบุตรขาราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ตองมีผลคะแนนตามขอ2และสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหนวยงานตนสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผูสมัคร หรือ
หนังสือรับรองบุตร

13.ผูสมัครประเภททุนสวนตัว สําหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตองมีผลคะแนนตามขอ2และผูสมัครตองมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา1 ป
 
วิธีการสมัคร
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีขั้นตอนการรับสมัครดังนี้
 
            สมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบการสมัคร แลวจึงกรอกใบสมัครและสงใบสมัครไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  หากปรากฏในภายหลังวา  ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือก  โดยไมไดรับเงินคาสมัครคืน  ถึงแมจะผานกระบวนการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแลวก็ตาม  จะถูกถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
         
2.ผูสมัครสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตามประกาศรับสมัครใน
แตละปการศึกษา  โดยลงทะเบียนสมัครทางอินเตอรเน็ตไดที่เว็บไซตดังนี้ 
http://www.rtanc.ac.th
http://rtanc.thaijobjob.com
 
3.เมื่อลงทะเบียนสมัครฯและพิมพใบชําระเงินคาสมัครฯเรียบรอยแลว  สามารถนําไปชําระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  จํานวน 350 บาท ตอ1คน (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

 4.เมื่อผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครฯผานธนาคารกรุงไทยเรียบรอยแลว  ระบบรับสมัครจะกําหนดหมายเลขประจําตัวใหแกผูสมัครโดยอัตโนมัติ  ซึ่งใชเปนเลขอางอิงในการติดตอสอบถาม  ตรวจดูผลการคัดเลือกหรือรายงานตัวตอทางคณะกรรมการรับสมัคร  ในกรณีที่ผานการคัดเลือกฯในแตละขั้นตอนตางๆ

การเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร
 
ผูสมัครฯที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีสิทธิเขารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจรางกายและสอบสัมภาษณใหเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 
1. บัตรประจําตัวผูสมัคร ที่พิมพจากระบบรับสมัครทางอินเตอรเน็ต  หรือบัตรประชาชน
 
 2.รูปถาย หนาตรง ไมสวมแวน ของผูสมัครสอบขนาด  1 นิ้ว จํานวน 4 รูป ซึ่งถายมาแลวไมเกิน  6 เดือน โดยแสดงวันที่ถายรูป พรอมเขียนชื่อ นามสกุลอายุของผูสมัครสอบคัดเลือกอยางชัดเจนไวดานหลังทุกรูป
 
3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ(หนังสือรับรองฯออกใหไมเกิน 60วัน )
 
4. สําเนาทะเบียนบาน
 
-ของผูสมัครของบิดาและมารดาผูใหกําเนิด ซึ่งระบุสัญชาติของ ปูยาตา ยาย
-ผูสมัครที่เปนบุตรบุญธรรม ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  ของบิดา-มารดาผูใหกําเนิด  และของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผูปกครองที่ศาลแตงตั้งสงมาดวย

 5.กรณีที่บิดาหรือมารดาของผูสมัครไมไดเปนนายทหารสัญญาบัตร  และปูหรือยาหรือตาหรือยายมิไดมีสัญชาติไทย ตองมีหลักฐานแสดงวาบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิดเชนสําเนาสูติบัตรของบิดา
หรือมารดา หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดในประเทศไทยของบิดาหรือมารดาจากนายทะเบียนทองถิ่นที่กําเนิด

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาสูติบัตรของผูสมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
   
7.กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม ตองมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดาหรือมาดาที่ถึง
แกกรรม รวมถึงสัญชาติของปู  ยา  หรือตาม  ยาย  มาแสดง และ/หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดในประเทศไทยของบิดาหรือมารดาที่ถึงแกกรรมจากนายทะเบียนทองถิ่นมาแสดงดวย  หรือทะเบียนบานที่มีชื่อของบิดาหรือ
มารดากอนถึงแกกรรม8

8. สําเนาหลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดทาย  ถาผูสมัครเคยรับราชการมากอน

 9. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของผูสมัครสอบ บิดา  มารดา (ถามี )

10. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ เชน หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (ถามี )หนังสือรับรองเปนบุตรขาราชการกองทัพบก  ที่ระบุตําแหนงและสังกัดของบิดาหรือมารดา เปนตน

การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
 
1. ประเภททุนกองทัพบก บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

ประเภททุนกองทัพบก จะตองมาทําสัญญาดวยตนเองพรอมนําบิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม ที่ถูกตองตามกฎหมาย  มาทําหนังสืออนุญาตใหเปน นักเรียนพยาบาลกองทัพบก และจะตองนําผูค้ำประกันมาทําสัญญาค้ำประกันเพื่อรับทราบ และปฏิบัติตามพันธกรณีที่กลาวไวในหนังสือสัญญาตอหนาคณะกรรมการทําสัญญามิฉะนั้นจะถือวาผูนั้นสละสิทธิการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

2. ประเภททุนสวนตัว บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

ประเภททุนสวนตัว จะตองมาทําสัญญาเขารับการศึกษาพรอมดวย บิดาและหรือ
มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม
ที่ถูกตองตามกฎหมาย ไปทําหนังสืออนุญาตและสัญญาค้ําประกันตอหนาคณะกรรมการทําสัญญา เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก   มิฉะนั้นจะถือวาผูนั้นสละสิทธิการเขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

3. บุคคลผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกทุกประเภทไมมารายงานตัวในวันทําสัญญาจะถือวาสละสิทธิ (กอนเวลา12.00น.)และจะเรียกบุคคลสํารองตามลําดับที่ประกาศไวแทน

สถานที่ทําสัญญา  ณ อาคารกองอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/

หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น