วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง พิเศษ พระนครเหนือ 2556


รับตรง พิเศษ พระนครเหนือ 2556

UploadImageมีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ
- ด้านกีฬา อายุไม่เกิน 26 ปี และต้องมีประวัติด้านด้านกีฬาในช่วง 3 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)
- ด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วง 3 ปี  (รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage


 
ค่าสมัคร 300 บาท

 


มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

ม. 3    : เขาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ปวช.  : เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปวส.  : ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

1.  (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3) โดยเมอสาเร็จการศึกษาแลวผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมี
GPAX (ม.3) ไมต่ำกว่า 2.50 
2.  ระดับปริญญาตรี 4 ป รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ปวช.และมี
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ดังน 
2.1  GPAX  ไมต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
2.2  GPAX  ไมต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1 
3.  ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.
GPA นับถึงภาคเรียนที่ 1/2555  ไมต่ำกว่า 2.75 
4.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทที่เป็นทที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ
UploadImage
เอกสารประกอบข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น