เริ่มแล้ว! 114 ทุนจุฬาฯ - ชนบท 2557เปิดรับ 25 ก.ค.นี้

UploadImage

เริ่มเปิดรับพฤหัสฯที่ 25 ก.ค.นี้ 114 ทุน "โครงการ จุฬาฯ - ชนบท 2557" คัดเลือกนักเรียนในโครงการรับนักเรียน จากชนบทเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

รายละเอียดวิธีการรับสมัคร และคัดเลือก 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายผิดปกติ จนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือปฏิบัติการในวิชาชีพนั้น ๆ
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเปียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.5 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการ ดำเนินการรับนักเรียนจากชนบทเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) เห็นควร โดยทั้งภูมิลำเนาและโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีติดต่อกันนับจนถึง วันสมัคร      และผู้สมัครจะต้องศึกษาในโรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการเห็นควรเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน

เขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบทเป็นจังหวัดต่าง ๆ  
 
1.5.1 เขตพื้นที่ปกติ
เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
 
เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์
 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานื กาฬสินธ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานื อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
 
เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว
 
1.5.2 เขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (ซึ่งเป็นจังหวัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง)
จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระตำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมเท่านั้น
1.6 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556
1.7 เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องได้ คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำหรับการเลือกสมัครเข้าศึกษาแต่ละคณะดังนี้
1.7.1 ผู้สมัครคณะทันตแพทุยศาสตร์ คณะสัตวแพทุยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ตํ่ากว่า 2.00
1.7.2 ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จะต้องได้ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ตํ่ากว่า 2.00
1.7.3 ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์  จะต้องได้ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ตํ่ากว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคมศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.75 ถ้าศึกษาเน้นหนักด้าน คำนวณจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือถ้าศึกษาเน้นหนักด้านภาษาจะต้อง ได้คะแนนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ตํ่ากว่า 2.75   และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ตํ่ากว่า 2.00 โดยให้นายทะเบียนโรงเรียนคานวณผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาลงในเอกสารสมัครขอรับทุนฯและใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 ที่ใช้เพื่อการสมัครและลงนามรับรอง เพื่อเป็นการยืนยันประกอบการสมัครด้วย
1.8 เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
1.9 ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือพี่ หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดา ได้รับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบทมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในกรณีที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมเฉพาะแต่บิดาหรือมารดา สามารถที่จะเป็นผู้สมัครในการสอบคราวเดียวกันได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 1 คนคณะกรรมการฯจะพิจารณาให้เป็นผู้รับทุนเพียงคนเดียว
1.10 เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทางานในชนบทด้วยความเสียสละ
1.11 ต้องไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช นักพรต หรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนจากสถานศึกษาอื่นหากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร เอกสารสมัครขอรับทุนเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วยในกรณีที่โรงเรียนมีส่วนรู้เห็นในการแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการสมัคร คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้โรงเรียนส่งผู้สมัครในปีต่อ ๆ ไปได้

2. คณะที่เปิดรับเข้าศึกษา จำนวน 12 คณะ โดยกำหนดให้เลือกสมัครได้เพียงหนึ่งคณะดังนี้
2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน
2.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน
2.3 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับประมาณ 10 คน
2.4 คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 3 สาขาวิชา
2.5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับประมาณ 10 คน
2.6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับ 3 สาขาวิชา
2.7 คณะเศรษฐศาสตร์ รับประมาณ 15 คน
โดยเป็นทุนจุฬาฯ-ชนบท 10 คน และทุนเศรษฐศาสตร์ชนบท 5 คน
2.8 คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชา
2.9 คณะนิติศาสตร์ รับประมาณ 4 คน
2.10 คณะนิเทศศาสตร์ รับประมาณ 6 คน
2.11 คณะอักษรศาสตร์ รับประมาณ 5 คนเปิดรับ 2 สาขาวิชา
2.12 คณะจิตวิทยา รับประมาณ 5 คน
จำนวนทุนการศึกษา 114 ทุน ทั้งนี้ อาจรับได้ไม่ครบตามจำนวน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
ผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทนี้แล้วไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) อื่น ๆ ของจุฬาฯ ได้อีกหากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด
 
กำหนดการสมัครสอบคัดเลือกโครงการจุฬาฯ-ชนบท
 
การรับสมัคร (ผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทจะต้องสมัครทั้งทางอินเทอร์เน็ตและจะต้องส่งเอกสารสมัครขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทด้วย)ระหว่างที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.atc.chula.ac.th ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.rural.chula.ac.th
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2556 00:31

    แนะนำน้องๆทึ่เรียนbjmอยากจะเตรียมตัวสอบตรง อยากจะหาเพื่อน มาติวด้วยกัน กรุ๊ปเล็กๆ แนะนำลงเรียนที่สถาบันกวดวิชายูโทเปีย รับติว bjm ลองเข้าไปติดต่อได้ที่ ส02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือคลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts ลองดูๆนะคะ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น