วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2


 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 (รับตรงรอบสอง) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
          -สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
          -ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค

          การรับสมัครสอบ
          -สมัครด้วยตนเอง เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันราชการ ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
          -สมัครทางไปรษณีย์ แนบรายละเอียดใบสมัคร,หลักฐานการสมัคร ธนาณัติ ค่าสมัคสอบโดยสั่งจ่ายชื่อผู้รับ “วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” ปณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้าย(ของการประกาศรับสมัครในปีการศึกษานั้น) และส่งไปยังงานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น