วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ


คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 - GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
 - GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
- เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

กำหนดการ

รับสมัคร                                                      3 ธันวาคม 2555 ถึง  11 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก              21 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน                                               9 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                             9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา   15 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา                             15- 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น