วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2556 รอบที่ 2รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษษ 2556 ครั้งที่ 2
รับสมัคร 20 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2556
สาขาที่เปิดรับ
ออกแบบภายใน 4 คน
ออกแบบผลิตภัณฑ์  8 คน
ประยุกตศิลปศึกษา 2 คน
เครื่องเคลือบดินเผา 5คน
ออกแบบเครื่องประดับ   7 คน

เรียนฟรี 4 ปี โครงการ Beta Young Entrepreneur ม.หอการค้า

 การสนับสนุนทางการเงิน
  • มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง
  • มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ
  • เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือ นักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 โครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง: (คิดเป็นหน่วยกิต)

  • โครงการจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เป็นขั้นตอน และต่อเนื่องในเชิงวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการสร้างแนวคิด การก่อตั้งธุรกิจ การระดมทุนในระยะต่างๆของการดำเนินงาน และการบริหารงานในทุกส่วนของธุรกิจซึ่งธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นจริง โดยมีเวลาดำเนินโครงการนี้ป็นเวลาสองปี
  • นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจในโครงการ จากกองทุนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และมีอาจารย์ประจำกลุ่ม และ นักธุรกิจพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำปรึกษา
    ลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มจพ.รับตรงพิเศษผู้มีความสามารถเด่นด้านนวัตกรรมหรือหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม/ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เพิ่มเติม


โดยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555


สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 85 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
1. จำนวนที่เปิดรับ
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
                    เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ        จำนวนรับ        40 คน
                    เลือกสอบวิชาภาษาจีน             จำนวนรับ        45 คน
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้(กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          2.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติGAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

3. กำหนดการ

รับสมัคร                                                 18 ธันวาคม 2555 - 21 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           30 มกราคม 2556 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                 16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2556

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 
ที่มา :    http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6715

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนรับ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวน(คน)
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)40
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาจำนวน(คน)
หลักสูตรเคมี(วท.บ.)40
หลักสูตรฟิสิกส์ (วท.บ.)40
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.)40


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.       เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์)               ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.       มีผลการเรียนอย่างน้อย 5ภาคการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4.       มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.       มีผลคะแนนแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) (นำผลสอบมาในภายหลัง)
6.       เป็นผู้ที่มีความถนัด และสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
7.       ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8.       ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
9.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
10.   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์แนะแนว


เงื่อนไขการสมัคร

1.       นักเรียนที่เข้าศึกษาตามโครงการรับตรงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตร์ ศรีราชาทุกประการ
2.       การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีผลให้การสมัครเป็นโมฆะ และยกเลิกผลการพิจารณา แม้คณะ ฯ  จะได้ประกาศผลแล้ว หรือมีสถานภาพเป็นนิสิตแล้วก็ตาม
3.       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะต้องมารายงานตัว เซ็นสัญญาเข้าศึกษาต่อ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,600 บาท ตามวันเวลา สถานที่คณะ ฯ กำหนด เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
4.       โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการ Clearing House และส่งรายชื่อตัดสิทธิ์ Admission
5.       คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หลักฐานประกอบการสมัคร

1.       ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก    ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2.       บัตรประจำตัวผู้สมัครติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้วจำนวน 2 รูป
3.       สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ใบ Bill payment (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.       สำเนาใบทะเบียนมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5ภาคการศึกษา จำนวน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.       สำเนาคะแนนการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)     ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองสำเนาถูกต้อง).
6.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.       ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร
9.       ใบรับรองความประพฤติ โดยคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน หรืออาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์แนะแนว
10.   สำเนาเอกสารอื่น ๆ ถ้ามีเช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)


วิธีการรับสมัคร
 

1.       สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมด มาที่“โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาตู้ ปณ. 6 ปณจ. อ่าวอุดม  ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 รับสมัครถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 (ทางโครงการ ฯ จะถือวันตามการประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น )
2.       สมัครด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัคร และหลักฐานทั้งหมด ที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ถึงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556


วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระค่าธรรมเนียมโดยโอนเข้าบัญชีตามใบ Bill paymentเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม (ดังเอกสารแนบ)
2.    ชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคาร 2 ชั้น 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สอบถามวิธีการชำระเงิน สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา งานการเงิน โทรศัพท์  0-3835-4580-4 ต่อ 2772 (คุณชีวมาศ,คุณวิลาวรรณ)


เกณฑ์ในการคัดเลือก  

1.      ผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2.      สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ถือเป็นที่สิ้นสุด


การประกาศผล

          ประกาศผลและประกาศต่าง ๆ ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาจะประกาศในเว็บไซต์ www.sci.src.ku.ac.thหรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทรศัพท์ติดต่อ 0-3835-4580-4 ต่อ 2763 (คุณธนัญชัย,คุณธนภพ)


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมวัน เวลา
สมัครทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่
ฝ่ายรับสมัครโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา
ตู้ ปณ.6ปณจ.อ่าวอุดม  ตำบลทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
(ส่งสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วย)
สมัครด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคาร 2ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
สมัครทางไปรษณีย์
รับสมัครภายในวันที่  4 มกราคม 2556
( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )สมัครด้วยตนเอง
รับสมัครภายในวันที่  11 มกราคม 2556
(รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มกราคม 2556ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
รายงานตัว เซ็นสัญญา และชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556   ติดตามรายละเอียดที่
www.sci.src.ku.ac.th
หมายเหตุ :สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างได้ที่ www.sci.src.ku.ac.thกำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล 2556 รอบ2
ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอบตรง)
กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)


วิธีกาสมัคร
สมัครทาง  Website :  http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ หรือศิลป์คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
 * สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission @ mahidol.ac.th.
ที่มา : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

สามารถ Download ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ปี 2556วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดกำหนดการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 2 มกราคม 2556

โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

การรับสมัคร นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต

- เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี

- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.

- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2

- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การรับสมัคร

- จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี  60 - 80 คน เป็นทุนส่วนตัว

- คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก  ประกอบด้วย  GPAX, O-NET, GAT, PAT, เป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ

- รับสมัครทางอินเตอร์เนต เท่านั้นที่ http://jobrtncn.ac.th,  www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th และ  www.nmd.go.th  


  
หลักสูตรและการจัดการศึกษา


- โครงสร้างของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา
     หมวดวิขาศึกษาทั่วไป จำนวน     31  หน่วยกิต

     หมวดวิชาเฉพาะ       จำนวน   104  หน่วยกิต   

     หมวดวิชาเลือกเสรี     จำนวน      6  หน่วยกิต

     หมวดวิชาทหาร        จำนวน      4  หน่วยกิต

-› ระยะการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห์ และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์

- วิธีการศึกษา ประกอบด้วย  การศึกษาในภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ที่ได้ร้บขณะเป็นนักเรียนพยาบาล

- ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด

- ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนที่สถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การสำเร็จการศึกษา

1. มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

2. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

4. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

5. สอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา

- ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล

- มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล

- สามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการเพชรในตม มศว. 56


รับตรง โครงการเพชรในตม มศว. 56โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทยและบิดา หรือมารดา มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ ป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่ น้อยกวา 3 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดการ
รับสมัคร                                     17 ธันวาคม 2555 - 25 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            5 กุมภาพันธ์ 2556
สอบคัดเลือก                              16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลการสอบ                       1 เมษายน 2556
รายงานตัว                                    3 พฤษภาคม 2556
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 85 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
1. จำนวนที่เปิดรับ
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
                    เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ        จำนวนรับ        40 คน
                    เลือกสอบวิชาภาษาจีน             จำนวนรับ        45 คน
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ดังนี้(กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร)
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
          2.7 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติGAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

3. กำหนดการ

รับสมัคร                                                 18 ธันวาคม 2555 - 21 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           30 มกราคม 2556 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                 16 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2556

คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ 
ที่มา :    http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6715

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับนักเรียนพยาบาล ปี 2556
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่รับสมัคร
14 มกราคม 2556 - 22 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต
18 - 28 มีนาคม 2556 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155ซ.ม.
- มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน
- คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2และ O-NET 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/   
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2ม.2แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท์ 0 2534 8159, 0 2534 2648 
เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/ 

รับตรง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอบข้อเขียน) ปวช.-ป.ตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.ระดับปริญญาตรี4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ 


วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.อัชสัมชัญ ABAC 2556ในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
- เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
- มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
- เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้ขอรับทุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด
- มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้รับทุนฯ) หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้ขอรับทุน) เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
- ระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนฯจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา
- ผู้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
- ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันทีหากพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ผู้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
- ในระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ที่ได้รับ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 287,200 ถึง 385,800 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมของคณะต่างๆ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)
รับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2556

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.scholarship.au.edu/

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2556มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนที่รับทั้งหมด 30 คน

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
12 มีนาคม 2556
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
13-14 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์
15 มีนาคม 2556 และ 18 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 มีนาคม 2556
รายงานตัว
25 มีนาคม 2556
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556


รายละเอียดทั้งหมด   http://nurse-admission.reru.ac.th/news.php

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255 
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.ระดับปริญญาตรี4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
3.ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม