วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

คะแนนสูง-ต่ำของวิชาสามัญ 7 วิชา โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 57ในที่สุดเราก็ได้เห็นะคะแนนต่ำสุด สูงสุด รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กันแล้วครับ
โดย ปี 57 กับ 58 ต่างกันเพียง ปี 57 นั้นไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ GAT/PAT
โดย รวมแล้วใช้คะแนนต่ำสุดของ 57 ประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะได้เลยครับ
ต้องบอกว่า แอบเสียดายนิดๆ ม.เกษตรศาสตร์ น่าจะปิดรับสมัครหลัง
จาก ประกาศผลคะแนน วิชาสามัญ ในวันที่ 21 กพ
แต่ ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับตรง ตั้งแต่ 2 กพ ซะงั้น
ดังนั้น น้องใช้จิตรสัมผัสได้เลยว่าจะทำคะแนนได้มากน้อยเท่าไร
รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ จัดได้ 4 อันดับแล้ว อย่างน้อยลดความเสี่ยงได้เยอะแล้ว


แต่อีกกลยุทธ์นึงที่อยากนำเสนอ ใครไม่มั่นใจคะแนนตัวเอง แต่ อยากเรียนสาขานี้สุด
ให้เลือกเพียง 1 สาขาพอครับ ลุ้นเป็นตัวสำรองเอาเลยครับ
เพราะจากสถิติในอดีต บางสาขานั้น ผู้เข้าสัมภาษณ์นั้นน้อยมาก โอกาสตัวสำรองได้เป็นตัวจริงยังมี (สูงด้วย)


รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58

 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2558
*** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558
 
 
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
4. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
5. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกสาลพิพากษาถึงขันจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา 
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด
 
การรับสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30-15.30 น. สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3
 
หลักฐานการสมัคร
 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ(ตั้งแต่ 5 เทอม ขึ้นไป)
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าใบสมัคร 200 บาท
 
หมายเหตุ
 
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 160 -1370-1
 
https://www.nurse.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/Nurse.ssru


รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน 58

การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)


ที่มา http://www.unigang.com/

จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา สถาบันพระบรมราชชนก 2558 เตรียมเปิดรับสมัคร 26 ม.ค. นี้

จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา หลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครค 26 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558


รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษา รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี สอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ) คณะครุศาสตร์ และระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น 5,300คน
 
 
เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2558
 รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดหลักสูตรใหม่ "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประเภท “รับตรง” ทั่วประเทศ และ “แอดมิชชั่น”
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นี้ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดหลักสูตรโดยตรงที่ ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 0-7567-2188 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร : http://ph.wu.ac.th
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ : http://ihh.wu.ac.th