วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556


UploadImage
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 150 คน

เปิดรับสมัคร 3 สาขา ดังนี้
1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน (ม.6,ปวส)
2. สาขาบัญชี (ม.6,ปวช,ปวส)
3. สาขาการจัดการธุรกิจ (ม.6)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2556 - 19 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤษภาคม 2556
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 23-27 พฤษภาคม 2556


รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557


UploadImage

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557  จะดำเนินการคัดเลือกเองโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา(ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.25
- GPA วิทย์,คณิต,อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีบิดา หรือ มารดา หรือ ปู หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรงเป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน

กำหนดการ
รับสมัคร                                               ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม  2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       9 สิงหาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                     27 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก          20 กันยายน 2556


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่4
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับสมัคร
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
-  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า


กำหนดการ
รับสมัคร                                               19 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       28 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                       30 
พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก              1 มิถุนายน 2556

เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา 2556 ภาคปกติ รอบ3


UploadImageUploadImage

ที่มา : http://www.sci.ssru.ac.th/#

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง(เพิ่มเติม) วิศวกรรมขนส่งทางราง ลาดกระบัง 2556


UploadImage
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะดำเนินการรับสมัครักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสต์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556

สาขาที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง รับจำนวน 40คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อยู่ในชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจาณา
- GAT          20%
- PAT1        20%
- PAT3        20%

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท


รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556


UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบ 2) โดยวิธีรับตรง 


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
- มีผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ให้แสดงผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป                           20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์         20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์         20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์    20 %
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์                                                 20 %

กำหนดการ (รอบ 2)

กำหนดการวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
3. สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556


UploadImage
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- รูปแบบที่ 1
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
ในปีการศึกษา 2555 (จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)
2. มีคะแนนสอบ PAT1ไม่ต่ำกว่า 60คะแนน และคะแนนสอบ PAT3ไม่ต่ำกว่า 90คะแนน
- รูปแบบที่ 2
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวิทย์-คณิต หรือ
หากเคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
สถานภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 1ครั้ง
2. มีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม

คณะนิติศาสตร์
ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติตามรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง ใน
4รูปแบบ ที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1คณะที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50และไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในวันที่สมัคร
-  ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามรูปแบบที่กล่าวไว้ในข้อ 1คณะที่เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
- มีคะแนน (O-NET : 01, 02, 03, 04, 05และGAT, PAT1) โดยกําหนดคะแนนขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15วิชาคณิตศาสตร์รหัส 04ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15ส่วนวิชาภาษาไทย รหัส 01, วิชาสังคมศึกษา รหัส 02, วิชาวิทยาศาสตร์ 05ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ

คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
-มีคะแนน (O-NET : 01,02,03,04,05และ GAT,
PAT1 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ํา)


กำหนดการ
วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556         รับสมัครทาง internet เว็บไซต์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556                             สอบข้อเขียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556                             สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556                             ตรวจร่างกาย
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2556                     รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง ม.พะเยา 2556 3 โครงการ


UploadImage
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

1. ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
     1.1 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พ.ค. 2556)

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด
- มีประสบการการแสดงดนตรีสากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือประเทศจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 200 บาท     1.2 โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 2556)

สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 40 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) (คู่ขนาน) 20 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิมย์-คณิต
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- เป็นผู้ที่มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
โดยมีการแข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำกิจกรรม หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 200 บาท     1.3 โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พ.ค. 2556)

สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 60 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีคะเเนน O-NET
- ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดสี และตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ทั้งสองข้าง

ค่าสมัคร 200 บาทรับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3


UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 50  คน


คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้

ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบค่าน้ำหนักร้อยละ
๑. GPAX๒๐
๒. O-NET๓๐
๓. GAT๑๐
๔. PAT 
        ๔.๑ PAT 1 (คณิตศาสตร์)๒๐
       ๔.๒ PAT 2 (วิทยาศาสตร์)๒๐

กำหนดการ
รับสมัคร๑๗ เม.ย.  – ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา๒๑ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
ICT Preparatory Programมิ.ย. - ก.ค. ๒๕๕๖
เปิดภาคการศึกษา๕ ส.ค. ๒๕๕๖


สมัครทาง  Website :  http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

รับตรง ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 56


UploadImage
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี )
ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556  ตั้งแต่เวลา
09.00-16.00 น. ทุกวันอาทิตย์  – วันศุกร์    เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ดาวน์ โหลดใบสมัครที่http://edu.bsru.ac.th โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 หรื อส่งเอกสารการ สมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ 1061 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1061

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 30 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา 50 คน
- สาขาวิชาภาษาไทย  30 คน
- สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์   30 คน
 - สาขาวิชาสังคมศึกษา  30 คน
 - สาขาวิชาดนตรี ศึกษา  30 คน
 - สาขาวิชาพลศึกษา  30 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็ จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู


เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2 2556


UploadImage
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการรับตรง (ครั้งที่ 2)ประจำปีการศึกษา 2556

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  จำนวน  25 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (สายวิทย์ -คณิต)

เกณฑ์การพิจารณา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชาจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามองค์ประกอบและน้ำหนักขององค์ประกอบดังนี้
-    ผลคะแนนทดสอบ  GAT    ร้อยละ  25
-    ผลคะแนนทดสอบ   PAT 1    ร้อยละ  25
-    ผลคะแนนทดสอบ  PAT 3    ร้อยละ 50
รวม          100

กำหนดการ

UploadImage

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ศรีราชา 2556 รอบที่ 2


UploadImage

ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

เปิดรับจำนวน 160 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (สายวิทยาศาสตร์  หรือ  สายศิลป์คำนวณ)  ในปีการศึกษา 2555
- หากอายุเกิน  15  ปีบริบูรณ์  ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีระดั บผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.20 ขึ้นไปและจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
GAT ได้แก่ ความถนัดทั่วไป
PAT ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการ

UploadImage

ค่าสมัคร หลักสูตรละ 200 บาท

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง แพทยศาสตร์ รอบ 2 ม.สยาม 2556


UploadImage

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- ม.6 (แผนการเรียน ม.ปลายเน้นวิทยาศาสตร์)
- ไม่มีโรคร้ายแรง หรือผิดปกติทางการได้ยิน และสายตา

เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน O-NET 5 วิชา (คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
- คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (จัดสอบโดย สทศ.) ค่าน้ำหนัก 70%
- คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ (จัดสอบโดย กสพท.) ค่าน้ำหนัก 30%

ค่าสมัคร 500 บาท


กำหนดการ
UploadImageเอกสารประกอบข่าว :

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556


UploadImage

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด (ตามไฟล์เเนบ)


กำหนดการ
UploadImage


ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php#


รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 3


UploadImage

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
UploadImage


กำหนดการ
UploadImage


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง56 โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2  มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ประเภท A ยื่นคะแนนมาตรฐานเพื่อสอบสัมภาษณ์  โดยมีคะแนนครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 110 คะแนน
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 120 คะแนน
ประเภทB สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่าที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กำหนด
2. ให้นำผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
11 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน
วิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์และวิชาความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์(09.00 –11.00 น.)
 14 พฤษภาคม 2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
15 พฤษภาคม 2556 (ทั้งกรณีA และ B)
สอบสัมภาษณ์(09.00 -12.00 น.)16 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.ipen.engr.tu.ac.th
20 พฤษภาคม 2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา20 พฤษภาคม -  22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 พฤษภาคม 2556
วิธีการสมัคร
1.  สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( iPEN- iEE)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.  สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120   
3.   สมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th/
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ                                                     1,500.00              บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ภาคการศึกษาละ                     10,000.00              บาท  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ          6,000.00              บาท
และค่าบำรุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2564 3001~9  ต่อ   3279, 3250
มือถือ 083-2683217 / 090-6416722

รับตรง56 โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2  มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ประเภท A ยื่นคะแนนมาตรฐานเพื่อสอบสัมภาษณ์  โดยมีคะแนนครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 110 คะแนน
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 120 คะแนน
ประเภทB สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่าที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กำหนด
2. ให้นำผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
11 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน
วิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์และวิชาความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์(09.00 –11.00 น.)
 14 พฤษภาคม 2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
15 พฤษภาคม 2556 (ทั้งกรณีA และ B)
สอบสัมภาษณ์(09.00 -12.00 น.)16 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.ipen.engr.tu.ac.th
20 พฤษภาคม 2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา20 พฤษภาคม -  22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 พฤษภาคม 2556
วิธีการสมัคร
1.  สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( iPEN- iEE)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.  สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120   
3.   สมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th/
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ                                                     1,500.00              บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ภาคการศึกษาละ                     10,000.00              บาท  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ          6,000.00              บาท
และค่าบำรุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2564 3001~9  ต่อ   3279, 3250
มือถือ 083-2683217 / 090-6416722