วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบตรงปี 2556


รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตร 56

UploadImage

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ
http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/images/per2.jpg
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      -เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
      - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 

สําหรับผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50ให้ส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมดังนี้ 
 
        1.  หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        2.  หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติบัตร/ สําเนาประกาศนียบัตรหรือ 
        3.  หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ 
        4.  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ 
        5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สําเนาเกียรติ บัตร/ สําเนาประกาศนียบัตร
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสําเนาเกียรติบัตร/สําเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสหรือ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ 
        8. สําหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ(คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) 

 
กำหนดการสามารถ Download ได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

admission 56 , clearing house , gat pat 56 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา ,เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 56 , ม.รังสิต 56 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 56 , มศว ,มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 56 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง56 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ ,สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 56 , สอท , สอบตรง 56 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น,admission 56 , clearing house , gat pat 56

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 04:26  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สรุปเนื้อหา สอนตั้งแต่วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านวารสารนิเทศ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อ

  ความถนัดทางวิชาชีพ+ เก็งข้อสอบ วิเคราะห์ข่าว

  (สอบจริง กลางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)  สัดส่วนการคิดคะแนนสอบตรงคอร์ส รับตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. วิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย) 10 %
  2. วิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ) 10 %
  3. วิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษา) 10 %
  3. ความถนัดทางวารสารสนเทศ 70 %
  (สำหรับวิชาความถนัดทางวารสารสนเทศจะต้องทำคะแนนเกิน 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)

  คอร์สสอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันพฤหัส และศุกร์

  เวลาเรียน 09.30-12.30 ราคา 7,700  คอร์ส สอบตรงคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รอบเปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวันอาทิตย์์

  เวลาเรียน 13.30-16.30 ราคา 7,700  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,นิเทศศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โครงการรับตรง,กวดวิชา,จุฬา,ADMISSION 57,รับตรง,สอบตรง

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2556 08:34

  จบ ปวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อ คณะ กับ สาขา อะไรดีคับ ?

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น