วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือเปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา ประจำปี 2557


กองทัพเรือเปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา ประจำปี 2557

กองทัพเรือเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 17 อัตรา
ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
- สาขาคณิตศาสตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี 15 อัตรา
- สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การเงินและการธนาคาร (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
- สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิศวกรรม (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา 
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
- สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
- สาขาการวัดผลการศึกษา (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
- พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต/เปรียญธรรมไม่ต่ํากว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
- วิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เพศ หญิง) จำนวน 6 อัตรา
- ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี  (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติ
สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์

การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558

UploadImage

โควตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2558

คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ
- คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 240 คน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 170 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 375 คน
- คณะบริหารธุรกิจ รับ 380 คน
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน
 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 140 คน
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 55 คน
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
 - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ,ปวช. ,ปวส.
- ผู้สมัครต้อง มีวุฒิการศึกษา มีคุณสมบัติ และเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://p-dome.eduzones.com/quota-school-rmutt-58/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

คัดลอกมาจาก http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558

UploadImage
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรการอุดมศึกษา (MD02)

จำนวนการรับ 90 คน
- (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน
- (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน

คุณสมบัติ
UploadImage
กำหนดการ
UploadImage

 

ค่าสมัครสอบ 1200 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)

จำนวนการรับ 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 1000 บาท
ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/
 
สามารถ Download 
ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มา http://www.enn.co.th/

Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง มอ. 2558

UploadImage


Updateเพิ่มเติม 2 โครงการรับตรง
ม.สงขลานครินทร์ 2558


โครงการ "ทุนมงคลสุข" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับจำนวน 50 คน (14 จังหวัดภาคใต้)

กลุ่มที่ 1(พิจารณาผลการเรียน)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2558
กลุ่มที่ 2(ยื่นเกรียรติบัตร)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.80
- ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557โครงการ "โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ประจำปีการศึกษา 2558  
วิทยาเขตหาดใหญ่ รับ 150 คน
วิทยาเขตภูเก็ต รับ 50 คน

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะเเนนการสอบ PAT3
รับสมัครตั่งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/


สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57

UploadImage
กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา

ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ)

ลำดับที่หน่วยงานอัตราลำดับที่หน่วยงานอัตรา
1บช.น.1,0009ภ.8600
2ภ.170010ภ.9100
3ภ.255011บช.ตชด.1,200
4ภ.330012บช.ส.100
5ภ.415013บช.ปส.100
6ภ.535014สง.นรป.30
7ภ.615015ศชต.900
8ภ.7370รวม6,600
    
2. ทำหน้าที่เทคนิค (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค)

ลำดับที่หน่วยงานอัตรา
1สทส.50
2บ.ตร.50
3สพฐ.ตร.100
รวม200
 
 


รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  22 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2557


***ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


เว็บไซต์หลัก http://rcm.edupol.org/โควตาภาคเหนือ มช. 2558

UploadImage

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม
เปิดรับสมัคร วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557


-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น
เปิดรับสมัครวันที่ 8 -12 กันยายน 2557 


ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/58/ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เกณฑ์คัดเลือกรับตรง (โควตา) มน. 2558

UploadImage

เกณฑ์/องค์ประกอบ/ค่าน้ำหนัก
การสอบคัดเลือกนักเรียนระบบรับตรง (โควตา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีการศึกษา 2558

UploadImage

ที่มา :http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_bachelor.html

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/

ปฏิทินรับตรง แพทย์ มข. 2558

UploadImage

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา  2558


UploadImage


ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :
ที่มาที่ไป http://www.enn.co.th/