วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พยาบาลกองทัพบกมีทุนเรียนฟรี จบบรรจุว่าที่ร้อยตรี


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีทุนเรียนฟรี จบบรรจุว่าที่ร้อยตรี


UploadImage


อีกหนึ่งหลักสูตร "พยาบาล" ยอดฮิตของน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะเปิดรับสมัครต้นเดือนมกราคม 2556 นี้แ้ล้ว

"วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก" คือสถาบันที่อยากจะนำมาย้ำเตือนกันไว้ว่า น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่นี่ ต้องรีบ "เตรียมพร้อม" ขั้นสุดท้ายกันได้แล้วนะครับ

ความพิเศษของที่นี่ก็คือ จำนวนรับทั้งหมด 80 คนนั้น จะมีจำนวน 20 คนที่จะได้รับทุน "เรียนฟรี" 

นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ "ว่าที่ร้อยตรี" 

ใครสนใจก็เตรียมพร้อมกันนะครับ ซึ่งลองมาดูคุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นแนวทางกันว่าที่ผ่านมาเขาคัดเลือกกันอย่างไร...

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556  จะรับสมัครในเดือน มกราคมของทุกปี

สำหรับผู้สนใจนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถดูระเบียบการของปีการศึกษา 2555 เป็นตัวอย่าง

ส่วนรายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th

ระเบียบการรับสมัครในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา


ข้อควรจำ

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน ) 


ตัวอย่างคุณสมบัติและการรับสมัครปี 2555

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น

๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย

๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย

( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)

๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๒.๖ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ

๒.๑๐ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

๒.๑๑ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๑๒ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด

๒.๑๓ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)ต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. วิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกำหนด ประมาณมกราคม -  เมษายน

๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก

๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๓ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒

ภาพจาก 
http://www.facebook.com/pages/The-Royal-Thai-Army-Nursing-College

และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

50 ความคิดเห็น:

 1. อยากเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  ตอบลบ
 2. patนี่มีอะไรบ้างคะที่ต้องใช้

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2555 00:48

  กุ้กยศได้ไม

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ1 มกราคม 2556 03:27

  อยากเรียนแต่ไม่ได้สอบ GAT-PAT ค่ะ ทำงัยดีคะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 14:48

  อาชีพผู้ปกครองเกาตรกร ให้เลือที่ พลเรือนใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 6. อยากเรียนค่ะ .... แต่หนูจบสายอาชีพมา

  ตอบลบ
 7. อยากเรียนค่ะ .... แต่หนูจบสายอาชีพมา

  ตอบลบ
 8. อยากเรียนค่ะ .... แต่หนูจบสายอาชีพมา

  ตอบลบ
 9. ผมเป็นผู้ชายแต่อยากเรียนพยาบาลกองทัพบก
  ต้องทำไงดีครับ ไม่มีหลักสูตรผู้ชายมั่งหรอ
  ...แนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 10. ผมเป็นผู้ชายแต่อยากเรียนพยาบาลกองทัพบก
  ต้องทำไงดีครับ ไม่มีหลักสูตรผู้ชายมั่งหรอ
  ...แนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 11. ปี 57 นี้ หนูจะสมัครนะคะ แล้วเจอกันค่ะ:)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยากรู้อะครับ ปี57 สอบวันไหน เเล้วต้องโหลด ใบสมัครยังไง ครับ ช่ววยบอก หน่อย สิครับ!

   ลบ
  2. ตอบให้นะจ้า เขายังไม่เปิดรับสมัครเลยต้องรอเดือนมกราอะติดตามเรื่อยๆ

   ลบ
 12. ปี 57 นี้ หนูจะสมัครนะคะ แล้วเจอกันค่ะ:)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2556 06:04

   เธอรู้ไหมว่าเขารับเกรดเฉลี่ยเท่าไร

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2556 08:53

   ระเบียบยังไม่ออกรุได้จากไหนว่าใช้ 2.75

   ลบ
 13. หนูอยากเรียนมากๆๆๆๆ ค่ะ แล้วเจอกันนะค่ะพี่ๆๆ พยาบาลกองทัพบก!! ^^

  ตอบลบ
 14. 57 สอบวันไหน ครับ พอดี มีคน ฝากมาถามอะ!

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2556 01:23

  อยากเรียนมากค้ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2556 20:59

  เค้าดูเกรดเฉี่ยดเท่าไหร่ค่ะ
  0

  ตอบลบ
 17. ใช้เกรดเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2556 15:26

  แล้วปี 57เปิดเมื่อไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ28 กุมภาพันธ์ 2557 06:09

   น่าจะมกราคม-มีนาคม น่าจะใช่นะค่ะ

   ลบ
 19. คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2556 06:06

   เราก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อยากเรียนพยาบาลทหารบก

   ลบ
  2. ว่ายน้ำไม่เป็นก็เรยนได้ แค่ต้องวิ่งให้ได้วันละ2กิโล

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2556 21:18

   เค้าจำกัดเวลาป๊ะ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ13 ตุลาคม 2556 22:12

  จะลองดูสักตั้งค่ะว่าจะผ่านการทดสอบหรือไม่

  ตอบลบ
 21. เค้ารับสมัครเดือนมกราคมของทุกปีจ้าา :) เราก็จะสมัคร

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2556 04:28

  ถ้าอยากขอทุนกองทัพบกนี่ต้องทำอย่างไงบ้างค่ะ
  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2556 18:16

   อย่างนี้นะน้อง ถ้าน้องอยากได้ทุนคือน้องต้องสอบได้คะแนนลำดับต้นๆ นะ จากปีที่แร้วเขาเอาทั้งหมด80คน ทุนกองทับ 20 คน น้องก้อต้องสอบให้ได้ลำดับ 1-20 คนแรก ถึงจะได้ทุน ถ้า21ลงมาก้อใช้ทุนส่วนตัว อยากได้ทุนจากกองทับต้องขยันอ่านหนังสือหน่อยน่ะ😁

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2556 06:02

  อยากเรียนจังเลยพยาบาลทหารบก

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2556 06:08

  อยากเรียนตำรวจแต่กลัวสอบไม่ติดเรียนพยาบาลดีกว่า

  ตอบลบ
 25. อยากเรียนมากก ^_^ จบสายวิทย์คณิต เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะ จะสอบบบแน่ปีนี้ ^_^

  ตอบลบ
 26. จะสอบก่อน Gat-Pat รอบสองไม๊น้า เซ็ง ไม่ได้ลง pat2

  ตอบลบ
 27. หนักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แล้วเจอกันจะลงสอบจนกว่าอายุจะเกินจนไม่มีสิทธิ์นี่คือความหวัง

  ตอบลบ
 28. หนักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แล้วเจอกันจะลงสอบจนกว่าอายุจะเกินจนไม่มีสิทธิ์นี่คือความหวัง

  ตอบลบ
 29. ปี57 รับสมัครช่วงไหนค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2556 05:09

  จบสายอาชีพมา สมัครได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 31. ไม่มีรับตั้งแต่ ม.3 บ้างหรอคะ ปี57 พ่อเป็นทหารสัญญาบัตรอะค่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่มีรับตั้งแต่ ม.3 บ้างหรอคะ ปี57 พ่อเป็นทหารสัญญาบัตรอะค่ะ

  ตอบลบ
 33. รับเด็กซิ่วใหมคะ พอดีตอนนี่เรียนอยุ่ราชภัฎ อยาดซิ่วไปเรียนพยาบาลนะคะ

  ตอบลบ
 34. รับเด็กซิ่วใหมคะ พอดีตอนนี่เรียนอยุ่ราชภัฎ อยาดซิ่วไปเรียนพยาบาลนะคะ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2557 05:37

  มีรับวุติม.3มั้ยคะอยากเรียนค่า

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2557 20:19

  น้องชายอยากเรียนผู้ช่วยทหารบกนะคะ ไม่ทราบว่าปี 57 รับสมัครประมาณเดือนไหนค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ28 กุมภาพันธ์ 2557 06:16

  เกรดประมาณ2กว่านี้ได้ใหมอะค่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2557 02:34

  เกรดเท่าไรขึ่นค่ะ

  ตอบลบ
 39. ส่วนสูงไม่ถึงแต่อยากเรียนมากเรย ทำไงดี

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2557 00:27

  ถ้าสายตาสั้นจะเรียนได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น