วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โควต้า มาแล้วการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประเภทโควตา จากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2558


=== รายละเอียดเพิ่มเติม ===

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประเภทโควตา จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558


=== รายละเอียดเพิ่มเติม ===

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปฏิทินการรับสมัคร โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2558

โครงการรับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก จะปิดรับรอบ 6 เมษายน : จะใช้ GAT/PAT 7 สามัญ
โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยบูรพา : ใช้ O-NET GPAX ส่วนใหญ่จะเป็นภาคพิเศษเยอะนะครับ


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58 ปิดรับ 3 ธ.ค. นี้

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวนทั้งสิน 65 คน
 
เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม ถึง 3 ธันวาคม 2557
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวนที่รับเข้าศึกษา 100 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
-คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
เปิดรับสมัคร  15 มีนาคม พ.ศ. 2558 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศษสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครใน 3 สาขาวิชาได้แก่
 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558
 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครนักเรียนเข้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พย. 57 ถึง 30 มค. 58

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น ฉบับที่ 2525/2557
….(โปรดอ่านพิจารณาให้เข้าใจก่อนการสมัคร)
2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…………….ถ้าต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่
2.2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ถ้าถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะการรับเรื่องเป็น ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ไปชำระเงินได้
…………….เข้าตรวจสอบสถานะการรับเรื่อง ได้ที่นี่
2.3 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน)
…………….โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
2.4 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…………….ส่งมาที่ panuph@kku.ac.th
2.5 เจ้าหน้าที่จะไปปรับปรุงรายการชำระเงินให้และส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ทางอีเมล์
…………….เมื่อได้รับแล้วให้พิมพ์แล้วนำมาด้วยในวันสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 57 เวลา 9 – 12 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.6 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง // Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……………. ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
…………….. จากนั้นให้พิมพ์ค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
…………….. จากนั้นจะขึ้นรายการของผู้สมัครให้ไปที่ปุ่มส่งออก / สำหรับพิมพ์
************************************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  : งานบริการศึกษา 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee.kku.ac.th , panuph@kku.ac.th
http://www.unigang.com/

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับตรง ทุน 3 โครงการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558

รับตรง ทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง” 
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 
 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 
จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 50% จํานวน 38 ทุน 
 
 โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”
(มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 100% จํานวน 30 ทุน
 
 โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์”
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อครอบครัว และสถาบัน
- เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 จํานวนทุนที่ให้ : จํานวน 4 ทุน
 
เปิดรับสมัคร 2-26 ธันวาคม 2557
 


เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง สอบตรง คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2557
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
    ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.arch.su.ac.th/admission2558/

รับตรง ทุน สอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3-28 พฤศจิกายน 2557


วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มาแล้วระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ ม.บูรพา ปีการศึกษา 58

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดขอมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเปนข็ ้อมูลในการประมวลผล)
2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 58 ในการสมัคร คัดเลือกครั้งที่ 1 หากประสงค์จะสมัครคัดเลือก จะต้องลาออกจากการเป็นนิสิตก่อนทําการสมัคร
3. การสมัครรบตรง  ครั้งที่ 1 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX และ GAT และ/หรือ PAT
4. การสมัครรบตรง  ครั้งที่ 2 ผู้สมัครจะตองมีผลคะแนน GPAX , GAT , PAT และ/หรือวิชาสามัญ 
เปิดรับสมัคร รอบที่  1   6 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดรับสมัครสอบที่ 2  28 กุมภาพันธ์ ถึง 6 เมษายน 2558
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
 ปฏิทินการสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่ 
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
 รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
 รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 092-9656400 และ 092-9656401
 รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่าข้อมูลส่วนที่ต้องการแก้ไขลงในใบสมัครที่ได้พิมพ์ออกมา และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องแทน จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่น ๆ มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516
http://www.unigang.com/

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ระเบียบการ รับตรง (มหิดรับตรง) ม.มหิดล ปีการศึกษา 58

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดรับตรง) ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 3 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น. ถึง  26 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
 วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง  10 พฤศจิกายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/quota58/index.html
รวมโครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น !!
 
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2558
 
 
รับตรง 11 โครงการรับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการต่างๆ 11 โครงการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ.โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
โครงการที่เปิดรับได้แก่
1. โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
3. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการโควตาจังหวัดนครนายก
5. โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
6. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
7. โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
8. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
9. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
10. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย 
11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์