วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556


UploadImage
 
รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จำนวนรับเข้าศึกษา  รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน แบ่งออกเป็น

1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน

 
         
 
คุณสมบัติ
 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการ

รับสมัคร                                                    3 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน            14 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน                                            27 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์      1 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                                           13 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  18 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                                25-26 มีนาคม 2556

ค่าสมัคร 700 บาท

 
 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ


คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 - GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
 - GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00
- เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป

กำหนดการ

รับสมัคร                                                      3 ธันวาคม 2555 ถึง  11 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก              21 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน                                               9 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                             9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา   15 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา                             15- 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556


UploadImage


คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ – คณิต  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.75
- เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง  ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
-  GPAX  ร้อยละ  30
-  GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ  30
-  PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ  40


กำหนดการ
รับสมัคร                                               3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย               20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท
 

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556


UploadImage


คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ – คณิต  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.75
- เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง  ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
-  GPAX  ร้อยละ  30
-  GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ  30
-  PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ  40


กำหนดการ
รับสมัคร                                               3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย               20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท
 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 2556

UploadImage

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556  แล้ว

ในปีการศึกษา 2556 นี้รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต


ข้อมูลการรับสมัคร

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 2556

UploadImage

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556  แล้ว

ในปีการศึกษา 2556 นี้รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต


ข้อมูลการรับสมัคร

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

โควตา (เพิ่มเติม 1) ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556


UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับสมัครนักศึกษาโควตา  ประจำปีการศึกษา  2556 (เพิ่มเติม 1)


คุณสมบัติ
- ผูที่กำลังศึกษาในรัดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- GPAX ตามแต่ละคณะกำหนด (ตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 310 บาท

สมัครออนไลนืได้ที่ : 
http://www.reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admis/app_form.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทรศัพท์ 0 3570 9086 - 7


 
เอกสารประกอบข่าว :

โควตา (เพิ่มเติม 1) ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556


UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับสมัครนักศึกษาโควตา  ประจำปีการศึกษา  2556 (เพิ่มเติม 1)


คุณสมบัติ
- ผูที่กำลังศึกษาในรัดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- GPAX ตามแต่ละคณะกำหนด (ตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 310 บาท

สมัครออนไลนืได้ที่ : 
http://www.reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admis/app_form.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทรศัพท์ 0 3570 9086 - 7


 
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง โครงการเรียนดี และ ทุน อบต. คณะเกษตร ม.ขอนแก่น 2556


UploadImage มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556 

1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ
2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน

เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง 2 กลุ่ม
          1) มีสัญชาติไทย
          2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3) GPAX 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย(01) สังคมศึกษา(02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ของเดือนตุลาคม 2555และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ของเดือนมีนาคม 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72)
         
 
          
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่                             19 เมษายน 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       26 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์                                        3 พฤษภาคม 2556 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์                   8 พฤษภาคม 2556 
 
         
 
          ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
          นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร.082-1232191หรือ  043 202 360


 

 
ที่มา: http://goo.gl/Zv35w

รับตรง โครงการเรียนดี และ ทุน อบต. คณะเกษตร ม.ขอนแก่น 2556


UploadImage มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556 

1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ
2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน

เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง 2 กลุ่ม
          1) มีสัญชาติไทย
          2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
          3) GPAX 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย(01) สังคมศึกษา(02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ของเดือนตุลาคม 2555และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ของเดือนมีนาคม 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72)
         
 
          
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่                             19 เมษายน 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       26 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์                                        3 พฤษภาคม 2556 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์                   8 พฤษภาคม 2556 
 
         
 
          ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
          นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร.082-1232191หรือ  043 202 360


 

 
ที่มา: http://goo.gl/Zv35w

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ 2556


UploadImage


คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป) และโครงการพิเศษ 2 โครงการ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน)

คุณสมบัติทั่วไป
1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.  GPAX 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
3 .  เป็นหญิง หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
4 .  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
     หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
     ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครโครงการพิเศษ
1. โครงการผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 
 
2. โครงการสร้างพยาบาลของชุมชน 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครและบิดา-มารดา่มีภูมิลำเนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ผู้ให้การสนับสนุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีหนังสือสัญญาการให้การสนับสนุนและข้อตกลงในการกลับไปปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลกับผู้สมัครเรียน 

กำหนดการ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทางอีเมล์1 พฤศจิกายน 55 - 1 กุมภาพันธ์ 56
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 1 ก.พ.56 )
รับตรง ครั้งที่ 1

สมัครด้วยตนเอง
1 พฤศจิกายน 55 - 8 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
17 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน15 กุมภาพันธ์ 56
  ทาง www.payap.ac.th
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทั่วไป
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ Download
2 มีนาคม 56
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์8 มีนาคม 56
  ทาง www.payap.ac.th
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย13 - 15 มีนาคม 56
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ29 มีนาคม 56
ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน1 - 5 เมษายน 56
ณ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


ค่าสมัคร 200 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.payap.ac.th/pyu_e-admission/


ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/nursing56.html 
เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง ผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2556UploadImage

โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพอเศษด้านศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยพะเยา 2556

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
- GPAX 2.00 ขึ้นไป
- มีผลการสอบ O-NET
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการเเสดงเบื้องต้น
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการเเสดงในภูมิภาคในภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเเสดงด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง หรือ นาฏศิลป์สากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ


กำหนดการ
รับสมัคร                                               21 พฤษจิกายน 2555 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       20 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ                        23 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานตัว                                            27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                            8 มีนาคม 2556

ค่าสมัคร 200 บาท 
 
ที่มา :  http://www.up.ac.th/admission/

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย มศว. 2556


UploadImageมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555

รับตรง! ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาฯ 2556


UploadImage
 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอลโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

 
รับสมัคร 26-30 พฤศจิกายน 2555

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จำนวน 2 คน
2. คณะครุศาสตร์  จำนวน 3 คน


 คุณสมบัติ

1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น โอลิมปิก  เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์
3 เป็นนักกีฬายาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมามกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ


กำหนดการUploadImage

UploadImageสนใจดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
เอกสารประกอบข่าว :

โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2556


โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2556UploadImage


          มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะการแสดง โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสาารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา ปีการศึกษา 2556คุณสมบัติ

1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงเบื้องต้น
2 เป็นผู้มีใจรักในด้านศิลปะการแสดงอย่างแท้จริง
3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง
4 เป็นผู้มีประสบการร์ในการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย นาศิลป์พื้นเมือง หรือ นาฎศิลป์สากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556

สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 
ที่มา: http://www.up.ac.th/admission/
เอกสารประกอบข่าว :

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน' 56
UploadImage          ข่าวดีสำหรับน้องๆๆ ม.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับสมัครโควต้ารับตรงปี 2556 เปิดรับทุกคณะประมาณ 600 คน

ระบบเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.55- 27 ธ.ค.55

UploadImage


UploadImage


สนใจดาวน์โหลดระเบียบการได้ตามไฟล์แนบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://quota.psd.kps.ku.ac.th/directquota/index.php
เอกสารประกอบข่าว :

รับตรง คณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2556


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)
จำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน  2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )  3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดา
หรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155

ระเบียบการ   http://www.rtanc.ac.th/home/images/nrp56.pdf

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2


 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 (รับตรงรอบสอง) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
          -สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
          -ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค

          การรับสมัครสอบ
          -สมัครด้วยตนเอง เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันราชการ ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
          -สมัครทางไปรษณีย์ แนบรายละเอียดใบสมัคร,หลักฐานการสมัคร ธนาณัติ ค่าสมัคสอบโดยสั่งจ่ายชื่อผู้รับ “วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” ปณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้าย(ของการประกาศรับสมัครในปีการศึกษานั้น) และส่งไปยังงานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556

ประกอบไปด้วย 4 ระบบ คือ
1. ระบบ Admission
2. ระบบโควตา 3 จังหวัดชายเเดนใต้
3. ระบบรับตรง
4. นักศึกษาทุน ศอ.บต.

คุณสมบัติทั่วไป
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 สายสามัญ วิทย์-คณิต
- ฝ่านการสอบ GAT/PAT
- มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบโควตา 3 จังหวัดชายเเดนใต้ (รับสมัคร 8 พฤศจิกายน  ถึง 6 ธันวาคม 2555)

1.โควตาโรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. โควตาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต (พร้อมเเสดงหลักฐาน)
-ภูมิลำเนาบิดามารดาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

ระบบรับตรง (19 ธันวาคม 2555 ถึง 30 มกราคม 2556)

1. รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดนใต้
- กำลังศึกษา ในชั้น ม.6 ของโรงเรียนใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

ที่มา :  http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing/mainnewdetail.php?newtype=38&newid=1722
เอกสารประกอบข่าว :

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มศว กำหนดสอบสัมภาษณ์-ปฎิบัติ เข้มหลักฐานไม่ครบตัดสิทธิ์ทันที


UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ทดสอบทางจิตวิทยา สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์วิชากร สอบภาคปฎิบัติ ขั้นที่ 2 
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสอบ ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555
 
หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่คณะกรรมการ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
 
รายละเอียดการสอบ
 
1. ผู้เข้าสอบขั้นที่ 2 ทุกคณะ / ทุกสาขาวิชา และทุกโครงการ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบ
 
1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 
2) สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือใบ ปพ.) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 
3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
 
5) เอกสารที่แสดงความสามารถ หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละคณะ / สาขาวิชาต่างๆ ได้กำหนดไว้แล้ว (ถ้ามี)
 
(ดูจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศของระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) และระเบียบการของโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ละสาขาวิชา)

การรายงานตัวเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ขั้นที่ 2 ในวันที่26 ธันวาคม 2555 และกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ไว้เป็น 2 แบบ คือ
 
แบบที่ 1 การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในคณะที่เข้าร่วมรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) คือคณะสังคมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศ
 
เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ขั้นที่ 2 ไปแล้ว จะส่งรายชื่อไปให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และผู้สอบผ่านฯ จะต้องปฏิบัติดังนี้
 
1) แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ : www.cuas.or.th เข้าสู่หน้าหลัก Clearing House ในหัวข้อ “เลือกคณะ” ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว หากไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่าสละสิทธิ์
 
2) สอท. จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์พร้อมตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions) ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 1) ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.thในวันที่ 25 มีนาคม 2556
 
3) ให้ผู้มีรายชื่อตามข้อ 2) ไปรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2556 หากไม่ไปรายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
 
แบบที่ 2 การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในคณะที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) คือ
 
1) คณะทันตแพทยศาสตร์
 
2) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 
3) คณะพยาบาลศาสตร์
 
4) คณะพลศึกษา
 
5) คณะแพทยศาสตร์
 
6) คณะเภสัชศาสตร์
 
7) คณะมนุษยศาสตร์
 
8) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
9) คณะวิทยาศาสตร์
 
10) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
11) คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
12) คณะศึกษาศาสตร์
 
13) คณะสหเวชศาสตร์
 
14) คณะสังคมศาสตร์ ยกเว้นสาขาวิชาภูมิสาสตร์และสารสนเทศ
 
15) สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
16) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
17) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 
18) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 
ทั้ง 18 คณะ / ทุกสาขาวิชา / ทุกโครงการ นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตที่เว็บไซต์http://istart.swu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2556 หากไม่รายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะส่งรายชื่อผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปี การศึกษา 2556 และจะไม่แจ้งคืนสิทธิ์ให้แม้จะลาออกจากการเป็นนิสิตแล้วก็ตาม
 
 
 
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง และแผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
เนื่องจากในวันสอบคัดเลือกดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกหรือดูแลให้บริการสถานที่จอดรถยนต์แก่ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทุกท่าน ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองทุกท่าน โปรดหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจปฏิบัติ ดังนี้
 
☺ สำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โปรดใช้บริการต่างๆที่ท่านสะดวกในการเดินทาง ดังนี้
1. รถประจำทางหมายเลขต่อไปนี้
 
- ด้านถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) : รถเมล์สาย 2, 25 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511,ปอ.พ.6 และ Airport bus
 
- ด้านถนนอโศกมนตรี : รถเมล์สาย 38, 98, และ 136
 
- ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : รถเมล์สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512,ปอ.พ. 10 และ ปอ.พ. 23
 
2. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก
 
3. รถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีเพชรบุรี และสถานีสุขุมวิท
 
4. รถไฟฟ้า Airport Link ลงสถานีมักกะสัน
 
5. ทางน้ำใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ และขึ้นที่ท่าเรือประสานมิตร
 
☺ สำหรับผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์โดยสารประจำทางได้ ดังนี้
 
1. รถประจำทางหมายเลข 381 ขึ้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (เข้ามหาวิทยาลัย)
 
2. รถตู้ บริษัท TTC 381 (ฟิวเจอร์-มศว) ขึ้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (เข้ามหาวิทยาลัย)
 
3. รถตู้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-บ้านนา ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านโรงพยาบาลราชวิถีลงหน้ามหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบเดินทางออกจากที่พักแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง จาก สายด่วน 1644 สวพ. FM 91 หรือ สายด่วน 1193 ตำรวจทางหลวง หรือสายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ สายด่วน 1490 บขส เป็นต้น

กำหนดการสอบของคณะต่าง ๆ