วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โควต้า มาแล้วการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประเภทโควตา จากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2558


=== รายละเอียดเพิ่มเติม ===

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประเภทโควตา จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558


=== รายละเอียดเพิ่มเติม ===