วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556


รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

UploadImage

สาขาที่เปิดสอน 

(หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)


คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิศึกษา
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
- เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีผลสอบ TOEFL (CBT) 133, (iBT) 45-46, (PBT) 450-453 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5   
* หากไม่มีผลสอบด้านภาษาข้างต้นต้องเข้าการรับอบรมและสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th
http://www.sisa.ssru.ac.th
http://www.twitter.com/SisaSsru

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น