วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตรงคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการบินและคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1.คณะเภสัชศาสตร์ (เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 )
       2.คณะพยาบาลศาสตร์ (เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ GPA.ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75)
       3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ( เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)
       4.คณะการบิน (เปิดรับทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 )
     
กำหนดการสอบ
J คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการบิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 (สอบวันเดียว)
J คณะพยาบาลศาสตร์ (สอบ2วัน)
    วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
    วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 : ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต(เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)
J คณะเภสัชศาสตร์ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 (สอบวันเดียว)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ขอรับได้ที่ อ.เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (หรือใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
( เอกสารสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารทุกฉบับ)

กรณีสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.eau.ac.th ให้ระบุชื่ออาจารย์เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ ลงในใบสมัครออนไลน์ทุกครั้ง
***สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อ.เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ (อ.แหม่ม)โทร. 084-7306575 หรือ E-Mail : benjanart@eau.ac.th       

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2555 03:22

  จะประกาศผลสอบพยาบาลวันที่เท่าไหร่คะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2555 23:36

  จะประกาศผลสอบการบิน วันไหนครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2556 00:10

  จบ ปวส.2 ต้องเรียนต่อกี่ปี

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น