วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก


ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก


UploadImage

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเพชรตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก หรือมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรื บิดา-มารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้วสมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.3 มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 (4 ภาคเรียน)ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

ข้อมูลการรับสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น