วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

มจพ.รับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง


มจพ.รับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง


UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง) รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. และ ปวส.

โดยมหาวิทยาลัยปรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวม 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 1 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องจนถึงวันรับสมัครเข้าศึกษา (ก่อนปี พ.ศ. 2554)

1.2 ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โปรแกรมวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2555 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ไม่น้อยกว่า 2.75

1.3 ผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปีการศึกษา 2555 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง โดยต้องมีระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.75

ข้อมูลการรับอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น