วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.บูรพา รับตรง นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั่วประเทศม.บูรพา รับตรง นักเรียนมีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ


UploadImage

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค
ระเทศ หรือ นานาชาติ

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 ภาคปลาย (4 ภาคเรียน)
ไม่น้อยกว่า 2.00

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะด้าน

ด้านกีฬา

1. เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านกีฬาดีเด่นมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีใบรับรอง
ความสามารถในทางกีฬาจาก

1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ

1.2 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ

1.3 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ

1.4 ใบรับรองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งเจ้าภาพออกให้

2. เกณฑ์ขั้นต่ำ

2.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด หรือ

2.2 กีฬาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัด โดยประธาน
และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับรองว่า ผู้สมัครมีความสามารถสูงในกีฬาที่ลงแข่งขัน

ด้านศิลปะ

1. เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านศิลปะ

2. เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรทางศิลปะ ขณะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจารณาตามอันดับความสำคัญดังนี้

2.1 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงทางศิลปะระดับนานาชาติ และได้รับ
รางวัลระดับใดระดับหนึ่ง

2.2 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ และได้รับรางวัล
ระดับใดระดับหนึ่ง

2.3 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตการศึกษา และได้รับรางวัล
ระดับใดระดับหนึ่ง

2.4 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจากข้อ

2.1 - 2.3 และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง

ด้านดนตรี-ขับร้อง

1. เป็นนักดนตรีไทย สากล หรือนักขับร้องเพลงไทยและสากล

2. มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม แต่ถ้าเป็นเครื่องกำกับจังหวะ จะต้องสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้อย่างน้อยหนึ่งชนิดหรือมีความสามารถด้านขับร้องเพลงไทยหรือสากลเป็นอย่างดี

3. ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในการบรรเลงหรือในการขับร้องเพลงไทยและสากลระดับเขต ภาค ประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญหรือหลักฐานอื่น ๆ

4. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านดนตรี-ขับร้อง ระดับชาติ และนานาชาติ และต้องนำหลักฐานมาแสดงด้วย

ด้านนาฏศิลป์

ผู้สมัครในโครงการความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อยมีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เมื่อได้เข้าศึกษาต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้

1. เป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกสาขา

2. มีความสามารถและเคยร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน หรือได้รับเชิญไปร่วมแสดงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านนาฏศิลป์ไทย และต้องนำหลักฐานมาแสดงด้วย

ด้านวิชาการ

1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ สาขาใดสาขาหนึ่งในระดับชาติ หรือ นานาชาติ

2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการออกแบบ หรือพัฒนานวัตกรรมด้านใดด้านหนึ่งจนได้รับการยอมรับและมีหลักฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร

2 ความคิดเห็น:

  1. เด็กซิ่วสมัครเข้าโครงการได้ไหมคะ

    ตอบลบ
  2. จามีเปิดสอบรอบ2ป่าวอะครับ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น