วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

กสพท.ให้ผู้ที่ส่งเอกสารไม่สมบูรณ์แก้ไขด่วนภายใน24 ก.ย.นี้


กสพท.ให้ผู้ที่ส่งเอกสารไม่สมบูรณ์แก้ไขด่วนภายใน24 ก.ย.นี้


UploadImage

          ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) กำหนดให้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ รับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ปรากฎว่ามีผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่เอกสารยังไม่สมบูรณ์

          กสพท โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2556 จึงขอให้ผู้สมัครที่เอกสารยังไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบและดำเนินการ upload เอกสารใหม่ให้สมบูรณ์ (ตามประกาศ กสพท ฉบับที่ 1) ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 23:59 น. หากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้าสอบ

          คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ จะตรวจสอบเอกสารฉบับจริง(ตามที่ได้ upload ไว้แล้ว) โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว หากเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ

เข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบสถานะ / อับโหลดรูป / แก้ไขข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น