วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


รับตรง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 56

UploadImage

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โดยแบ่งเป็นรอบการรับสมัคร 8 รอบ
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้
   1.  โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก!!

   2.  โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้)คลิก!!

   3.  โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) คลิก!!

   4.  โครงการพิเศษ
         -  โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน"
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
         - โครงการสนับสนุนการศึกษา "พยาบาลสู่วิชาชีพ" เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
         - โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนเภสัชศาสตร์" เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์   5.  รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1
        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 2555 
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้


UploadImage

หมายเหตุ : คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/การแพทย์แผนจีน และ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


  
      6.  รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2
         - โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
         - โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)
     
เปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม - 20 มีนาคม 2556
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/การแพทย์แผนจีน) ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และต้องมีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา ดังนี้

UploadImage

2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
3.  โครงการพิเศษ :
โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ :
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี
              -  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
              -  เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ (เวชศาสตร์ชันสูตร / พยาธิวิทยาคลินิค / ธนาคารโลหิต / พยาธิวิทยากายภาพ / เซลล์วิทยา)
              -  สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์
โครงการเภสัชชุมชน :
                   -  เป็นลูก หรือ หลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัคร)
                   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
                   -  มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
                   -  ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย   7.  รอบ ADMISSION กลาง
 ผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556

ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556 สมัครผ่านเว็บไซต์www.cuas.or.th โดยนำผลคะแนนสอบตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนนที่กำหนดมาแสดง ดังนี้  


UploadImage

หมายเหตุ : ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ให้ค่าน้ำหนัก 30%
โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 5%  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนัก 5%
   8.  รอบหลัง ADMISSION
เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 
(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556)

1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้  

UploadImage2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1-3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
สมัครเรียนได้ที่  "http://admission.hcu.ac.th"

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น