วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

มทร.อีสาน นครราชสีมา
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา  2556  :  ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจาำกชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ ตรวจสอบคลิก
 
หลักฐานประกอบการสอบ
1.
สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย)
จำนวน  1   ฉบับ
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน  1   ฉบับ
3.
เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
 
วิธีการสมัคร (วันที่ 1  กันยายน  2555 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2555)
 1. สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th
 2. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการสมัครระบบโควตาและวิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
 3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และชัดเจน
 4. ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกข้อมูล หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ดำเนินการสมัครใหม่
 5. พิมพ์ใบสมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครทั่วประเทศ  (สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  2555 – วันที่ 26 พฤศจิกายน  2555)
 6. เมื่อผู้สมัครชำระเงินสมัครสอบคัดเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระค่าสมัครสอบ พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง)
 7. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน (ค่าสมัครสอบคัดเลือก เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว จะขอคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น)
ปฎิทินการสอบคัดเลือก แก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2555
กำหนดการ
วัน เดือน ปี
รับสมัครนักศึกษาโควตาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1   กันยายน – 2555
26 พฤศจิกายน 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก
3  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 1- คณะบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส.
8  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 2- คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
9  ธันวาคม 2555
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 3 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
15 ธันวาคม 2555  
สอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 4 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี
16 ธันวาคม 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา 
24  ธันวาคม 255 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  (เหมาจ่าย)
25 ธันวาคม 2555 
ถึง
15  มกราคม 2556
การลงทะเบียนเรียน
ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน
ตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก
ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน
ส่งเอกสารหลักฐาน

ดูประกาศอีกครั้ง
เดือนเมษายน

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 05:43

  แร้วเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ทำไม ไม่เห็นประกาศครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2555 17:04

  เมื่อไรจะประกาศผลรอบโควตาคะ ที่สอบสัมภาษณ์แร้ว

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น