วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม


ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม


UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย(โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

๑.๒ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

๑.๓ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑.๔ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมะสมกับวิชาชีพครู

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ ๑.๑ - ๑.๔
ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนิสิตทันที

คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)

(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม

(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ

(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึก
จากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุมทีม ถึงคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๔) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (เฉพาะสาขาวิชาการสอนศิลปะ)

(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์

(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศโดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ

(๓) มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านทัศนศิลป์มาแสดง

(๔) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๕) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)

(๑) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย

(๒) เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศหรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง ๕ ปีขึ้นไป โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) มาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณรางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ

(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๔) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๒. จำนวนที่จะเข้ารับการศึกษา

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินผลจากคณะกรรมการคัดเลือก

๓. วิธีการสมัคร และหลักฐานประกอบการรับสมัคร

๓.๑ วิธีการสมัคร ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th หรือ http://www.edu.buu.ac.th

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น