วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 2556


กำหนดการสมัครและการสอบ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี
รับสมัคร15 - 31 สิงหาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ชำระเงินค่าสมัคร15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น)
ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556"
ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
การขอเปลี่ยนโครงการที่สมัคร5 - 7 กันยายน 2555
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารและชำระเงินอีกครั้งภายใน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร12 - 14 กันยายน 2555
ทางอินเตอร์เน็ต
ทักท้วงสถานภาพการสมัครภายใน 19 กันยายน 2555
ในกรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้ไข
และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
สอบ GAT, PAT 1, PAT 2
ครั้งที่ 1/2556
(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท.
(ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น)
(ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT / PAT ของ สทศ.
และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย1 - 2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
หลังจากรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing Houseตามประกาศของ สอท.

หน้าเว็บไซต์หลัก http://acad.md.chula.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น