แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับตรง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ รับตรง แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


UploadImage

รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร (รับตรง)
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
เริ่มรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
และขยายวันรับสัมครเพิ่มเติมวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
โดยผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา คือนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ โดยโครงการรับตรง จำนวน 30 คน และ Admissions จำนวน 70 คน


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00
- ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(90 เต็ม 300), ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT รหัสวิชา 71) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (60 เต็ม 300), GPA ไม่
ต่ำกว่า 2.00 และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรหัสวิชา 03 วิชา
ภาษาต่างประเทศ และ 04 วิชาคณิตศาสตร์ 


วิธีการสมัคร
สมัครโดยตรงที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) อาคารพิจารณ์พาณิชย์ (อาคาร2) ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมค่าสมัคร 500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)ติดต่อสอบถามได้ที่ สายตรง 0-2579-9432 หรือ 0-2579-2019 ต่อ 1541, 1542 # 149
เอกสารประกอบการสมัครรับตรง
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) download
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) download
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ( ใบ ปพ. )
4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย ( GAT 85, PAT 1, ONET ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด download
ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร


แผนที่สถานที่รับสมัครคณะเศรษฐสาสตร์

ติดต่อ: โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกพิจารณ์พาณิช (อาคาร2 ) ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-9428049-51 ต่อ 149, 02-5799432 มือถือ 088-4964-934, 086-0169-144 โทรสาร 02-5799431วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับตรง พยาบาล สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก


รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก เปิดระบบรับสมัคร10 ธ.ค.นี้


UploadImage

เตรียมตัวสมัคร "สอบตรง" กันอีกแล้วครับ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเป็น "พยาบาล" และด้าน "สาธารณสุข"โดยสถาบันที่กำลังจะเปิดรับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือ ...

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครับ

1.การรับสมัคร

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีหลักการในการรับบุคคลเข้าศึกษาที่สาคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบการรับสมัครนักศึกษา http://admission.pi.in.th

๒. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ๓๗ แห่ง

๒.๑ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน ๒๙ แห่ง

๒.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน ๗ แห่ง

๒.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ แห่ง


๓. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา แบ่งการรับเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง (Admissions)


ระบบสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระบบสอบตรงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๓ เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สาหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร

๑.๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

๑.๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๑.๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ ไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑.๑.๗ กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตร ตัวจริง ของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ หรือลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่เริ่มทาใบสมัคร)

๑.๒ คุณสมบัติด้านการศึกษา

๑.๒.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ

Update เพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 56


Update เพิ่มเติม 4 โครงการรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 56

UploadImageบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2556 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะเเนนหรือ

   -SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1000

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
------------------------------------------------------------------------
 
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                                    3-31 มกรคม 2556
          
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    
8 กุมภาพันธ์ 2556
และสอบสัมภาษณ์      
 
สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ    18-17 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                      19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                           21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนผลสอบ

- CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะเเนนรวม CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 900 คะเเนนหรือ

-SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 และได้คะเเนนรวมSAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 

ค่าสมัคร 1000 บาท


 
------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
 
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                              3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์      18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                               19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                    21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   - CU-AAT(Verbal Section) ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
   - CU-TEP ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ 
   - SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 
หรือ
   - SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
   - CU-ATS (เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - CU-ATS (Nano)(เฉพาะวิชาเคมี )ได้คะเเนนไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน หรือ
   - SAT II (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
   - แบบทดสอบที่วัดความถนัดทางเคมีที่จัดโดยศูนย์สอบทางวิช่การแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไม่ต่ำกว่า 320

ค่าสมัคร 1000 บาท

------------------------------------------------------------------------
 
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่าง                               3-31 มกรคม 2556           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   7 กุมภาพันธ์ 2556
สอบข้อเขียน                                   9 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์       18 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                19-25 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา       15 มีนาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์                                     21-22 มีนาคม 2556

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
   - คะแนน SAT I (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. มีคะเเนนรวมของการสอบวัดความสามารถใรการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
   - CU-AAT(Verbal Section และ Math Section) ได้คะเเนนรวมในส่วน (
Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ
 
   -SAT I (Critical Reading และ Math) ได้คะเเนนรวมในส่วน (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะเเนนหรือ

- ACT (Math Section และ English Sectionได้คะเเนนรวมในส่วน (English Section) ไม่ต่ำกว่า 18 คะเเนน
 

ค่าสมัคร 1000 บาท
 
ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 2556


กำหนดการสมัครและการสอบ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี
รับสมัคร15 - 31 สิงหาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ชำระเงินค่าสมัคร15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น)
ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556"
ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
การขอเปลี่ยนโครงการที่สมัคร5 - 7 กันยายน 2555
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารและชำระเงินอีกครั้งภายใน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร12 - 14 กันยายน 2555
ทางอินเตอร์เน็ต
ทักท้วงสถานภาพการสมัครภายใน 19 กันยายน 2555
ในกรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้ไข
และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
สอบ GAT, PAT 1, PAT 2
ครั้งที่ 1/2556
(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท.
(ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น)
(ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT / PAT ของ สทศ.
และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย1 - 2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภายในเดือนมกราคม 2556
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
หลังจากรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing Houseตามประกาศของ สอท.

หน้าเว็บไซต์หลัก http://acad.md.chula.ac.th/