วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สอบตรงปี2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 9,000 คน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

UploadImage

    1. รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   (Admission)              

    2. รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย

        2.1  รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)

        2.2  รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

        2.3  รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

การรับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)


       มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมีปฏิทินการดำเนินการรรับสมัครฯ ดังนี้

UploadImage
ปฎิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

วัน/เดือน/ปี (ประมาณการจากข้อมูลการรับตรงปี 2555)

วันที่ 27 มิถุนายน – 10 สิงหาคม    แนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 – 15 สิงหาคม        นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเว็บไซต์

วันที่ 29 - 31 ตุลาคม        สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 พฤศจิกายน        ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก

วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน    นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชาทางเว็บไซต์

วันที่ 16 ธันวาคม        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 – 13 มกราคม    สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายเอกซเรย์

วันที่ 17 มกราคม        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 -17 มีนาคม        นักเรียนยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse ผ่านเว็บของ สอท.

วันที่ 21 มีนาคม        ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearinghouseและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 22 – 26 มีนาคม        ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา

ติดตามรายละเอียดและสอบถามได้ที่  กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ (Bimala Kalakicha Building)  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4320-2660 http://reg2.kku.ac.th (ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปี 2555 / Facebookรับตรง )การรับตรงพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับวิธีพิเศษผ่านคณะต่างๆ ดังนี้

คณะเทคนิคการแพทย์

เปิดรับในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำาบัด ผ่านโครงการดังนี้

1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย

2.โครงการ คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ถึงวันที่ 25  กุมภาพันธ์

ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร  043-347482 http://ams.kku.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์

1. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเติม

จำหน่ายใบสมัคร 15 ก.พ. - 31 ต.ค.

รับสมัคร 1 - 31  ต.ค.

ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.  043-203228 www.dentistry.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 2 ก.ย.

2. การรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 13 ก.ย. - 15 ต.ค.

3. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 7 ต.ค.

4. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือนเม.ย.

5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 12 ก.ย. - 14 ต.ค.

โครงการที่ 1-3 ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.  043-202372  ต่อ 115 , 159 หรือ  084-6001149 www.champa.kku.ac.th

โครงการที่ 4-5 ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362188-9 ต่อ 101-103

คณะเกษตรศาสตร์๋

1. การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.

2. โครงการที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.

ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ โทร.  043-202360 http://ag.kku.ac.th

คณะเทคโนโลยี

เปิดรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านโครงการรับนักเรียนเรียนดี

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือน ม.ค. และ พ.ค.

ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี โทร.  043-202403 http://www.technology.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เปิดรับในโครงการช้างเผือก จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 17 ต.ค. - 15 ธ.ค.
ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 043-32046 http://arch.kku.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

เปิดรับในโครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 18-25 เม.ย.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. โทร.043-202561,  089-8411769  http://nu.kku.ac.th/nu

คณะศึกษาศาสตร์

เปิดรับในโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-27 เม.ย.

ติดต่อ สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร.  043-202854, 043-343452-3  ต่อ 315  http://ednet.kku.ac.th

วิทยาเขตหนองคาย

เปิด รับในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, นครพนม, มุกดาหาร และเลย

เข้าศึกษา ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การปกครองท้องถิ่น อุตหกรรมการเกษตร การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จำหน่ายใบสมัคร 17 ต.ค. - 24 ธ.ค. และเปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 24 ธ.ค.

ติดต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย วิทยาเขตหนองคาย โทร. 042-415600 -11  ต่อ 46610 , 46611 หรือ  042-415699 http://www.nkc.kku.ac.th

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ  เปิดรับสมัครผ่านคณะวิชาต่างๆดังนี้

คณะเทคนิคการแพทย์

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 22 พ.ย. - 14 ม.ค.

ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร  043-347482,  043-202399 http://ams.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ภาคสมทบ

กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.

กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.

2. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.

กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.

กลุ่มที่ 3 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-29 ก.พ.

ติดต่อ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์  โทร.0-4320-2378 ,  0-4336-2094 http://pharm.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร รอบที่ 1 ม.ค. - มี.ค. รอบที่ 2 เม.ย.-พ.ค.
ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362189 - 91 ต่อ 101-103  http://cs.kku.ac.th หรือ  http://202.28.94.55/comsc

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. กลุ่มบุคคลทั่วไป

2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ธ.ค. - 29 ก.พ.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร.043-342693 ,  043-202404 http://vet.kku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) / ปวช. หรือเทียบเท่า
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ก.พ. - พ.ค.

ติดต่อ ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.  0-43362150 ,  043-362145 ต่อ 711 http://esoss.en.kku.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

1. สาขาวิชาการเงิน

2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3. สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ

จำหน่ายใบสมัคร 1 ก.พ. - 28 เม.ย.

รับสมัคร 19 เม.ย. - 2 พ.ค.

ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โทร.0-4320-2401ตอ 220 , 210  หรือ  043-202343 http://ms.kku.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์

1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 มี.ค. - 27 เม.ย.

ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-343-452-3 ต่อ 315 http://ednet.kku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ม.ค. - พ.ค.

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นานาชาติ

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เม.ย

ติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.  043-202861 www.huso.kku.ac.th

ที่มา-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
http://www.kku.ac.th/

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 มีนาคม 2557 10:53

    ที่บอกว่าโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติเนี่ยมันเรียนยังไงหรอคะเรียนหรอโครงการปกติรึเปล่าคะ

    ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น