วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ! แพทย์-ทันตะ ม.มหิดล 56

รับตรง ! แพทย์-ทันตะ ม.มหิดล 56 

รับตรง ! แพทย์-ทันตะ ม.มหิดล 56

กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท) คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๔ แห่ง  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ลำดับวัน  เดือน  ปีกิจกรรม
๙ก.ค. –๓๐ ก.ย.๕๕ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
·เว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air
·จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
๑๕ ส.ค. –๓๐ ก.ย.๕๕รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013เข้า Menuมหิดลชนบท
·ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงิน
ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ
ธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
·ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร  และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
·เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
๑ พ.ย. –๒๓ พ.ย.๕๕ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/quota2013
·ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
·ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒๔ พ.ย.๕๕สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.   ฉบับที่ ๑ เคมี และ ฟิสิกส์(รวม ๒ ชม.)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร์ (๑ ชม.)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม ๒ ชม.)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ฉบับที่ ๔ ชีววิทยา (๑ ชม.)
·ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
·        จ.นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
·        จ.นครสวรรค์ :  รร.นครสวรรค์
·        จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา  
·        จ.นครศรีธรรมราช : ศูนย์แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช  
๑๓ ธ.ค.๕๕ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/quota2013
· มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
๑๓-๑๖ ธ.ค.๕๕ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร
๑๗-๓๐ ธ.ค.๕๕กิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น