วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

เป็นโควตาที่ให้สิทธิ์นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยมีทั้งโครงการที่ให้ทุนการศึกษา และที่ไม่ได้ให้ทุนการศึกษา โควตาโครงการพิเศษมี 28 หลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด 241 คน (ดูรายละเอียดในตาราง) ซึ่งมีดังต่อไปนี้

(1)

โครงการพิเศษที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

มี 3 โครงการ จำนวน 2 หลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด 62 คน ได้แก่

(1.1)

โครงการศรีตรังทอง

เป็นโครงการในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท ที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยหมวดวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 จำนวนรับ 50 คน

ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ถึงเกณฑ์ได้รับทุน แต่มีคะแนนที่ดีพอจะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยไม่ได้รับทุน

(1.2)

โครงการพยาบาลเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นโครงการพัฒนาบุคคลที่มีเจตคติและมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรม เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นกำลังสำคัญของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จำนวนรับ 7 คน

(1.3)

โครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เป็นโครงการพัฒนาบุคคลที่มีเจตคติและมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขและทันตกรรม เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นกำลังสำคัญของศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทั้งแหล่งการศึกษาวิจัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จำนวนรับ 5 คน

(2)

โครงการพิเศษที่รับเข้าศึกษาโดยไม่มีทุนการศึกษา

มี 15 โครงการ จำนวน 18 หลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด 179 คน ได้แก่

(2.1)

โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยให้โอกาสนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียนในโรงเรียนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ 1 คน  (ดูภาคผนวก ฉ)

(2.2)

โครงการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เป็นโครงการที่ให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ 1 คน และเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 3 คน (ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่สมัครให้ถูกต้องตรงกับโครงการ)

(2.3)

โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยประยุกต์

เป็นโครงการในหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นทายาทของหมอพื้นบ้านตามความพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และได้รับการตรวจสอบและรับรองตามทะเบียนโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวนรับ 6 คน

(2.4)

โครงการพัฒนาเภสัชกร

เป็นโครงการที่ให้โอกาสเยาวชนที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และมีความประสงค์จะเป็นเภสัชกร เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน

(2.5)

โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เป็นโครงการที่ให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช เข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 24 คน

(2.6)

โครงการรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ

เป็นโครงการที่คณะเทคนิคการแพทย์ให้โอกาสผู้มีประสบการณ์ทำงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 5 คน และในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 3 คน

(2.7)

โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น

เป็นโครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่พัฒนาเยาวชนทั่วประเทศที่ประสงค์จะเป็นนักสาธารณสุข และมีบิดาหรือมารดาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั่วประเทศ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน

(2.8)

โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน

เป็นโครงการในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีเจตคติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับไปปฏิบัติงานในชุมชนที่สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน จำนวนรับ 2 คน

(2.9)

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล

เป็นโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ รับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล เพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 10 คน

(2.10)

โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

เป็นโครงการในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ประสงค์จะเป็นสัตวแพทย์ และมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือใบรับรองสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ จำนวนรับ 3 คน

(2.11)

โครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการสำหรับเยาวชน

เป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้โอกาสผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร หรือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย หรือโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 5 คน

(2.12)

โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เป็นโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย สตูล และนครศรีธรรมราช ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 3 คน สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 4 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 2 คน และสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 2 คน

(2.13)

โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เป็นโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ กระบี่ ฉะเชิงเทรา และชัยภูมิ ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25 เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 3 คน สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 2 คน

(2.14)

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิชาการ กีฬา และศิลปะ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 15 หลักสูตร จำนวนรับ 65 คน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะด้านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูรายละเอียด ข้อ 2.2.2)

ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ในคณะที่ให้โควตาได้ จะต้องผ่านการสอบ และการทดสอบครบทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้

1. สอบข้อเขียนได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

2. ผ่านการทดสอบทักษะความสามารถเฉพาะด้านฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

(2.15)

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านภาษาอังกฤษ)

เป็นโครงการที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติ คือ 1. ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือไม่น้อยกว่า 500 (Paper-based) หรือ 2. ผลสอบ IETLS ไม่น้อยกว่า 6 หรือเทียบเท่าโดยที่ ผลสอบจนถึงวันสมัครเรียนไม่เกิน 2 ปี จำนวนรับ 5 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://gotoadmission.blogspot.com/2012/08/2556_15.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น