วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มช. 56


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มช. 56

UploadImageกำหนดการ / ปฎิทิน
การคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2556
กำหนดการ คณะอื่นๆ   |   กำหนดการ คณะแพทยศาสตร์

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ปฎิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ปีการศึกษา 2556
 
วัน เดือน ปีกิจกรรม
15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน เอกสาร / หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 - 9 ตุลาคม 2555สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้คะแนนประกอบการคัดเลือก
16 พฤศจิกายน 2555- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการของคณะต่าง ๆ และ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
24 - 25 พฤศจิกายน 2555- ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะกำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

- ฝึกปฏิบัติการ Workshop ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11 ธันวาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
12 – 14 ธันวาคม 2555ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ต้องแจ้งยืนยันเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
11 - 17 มีนาคม 2556ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน (Clearing House) ทาง website http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)
26 มีนาคม 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปฎิทินการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

คลิกที่นี่ เพื่อทดสอบตาบอดสีของผู้สมัคร
 
วัน เดือน ปีกิจกรรม
15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน เอกสาร / หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบบูรณาการ วิทย์-คณิต ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
13 ตุลาคม 2555ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต เวลา 09.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 202, 203, 402, 403 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
22 ตุลาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
27 ตุลาคม 2555สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
30 ตุลาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษา ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
11 - 17 มีนาคม 2556ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน (Clearing House) ทาง website http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)
26 มีนาคม 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ
01 - เรียนดี
02 - กีฬา
03 - วิศวะสู่ชุมชน
04 - สถาปัตย์
05 - บัณฑิตเพื่อชุมชน
06 - นักคิดเพื่อสังคม
07 - กวีล้านนา
08 - สื่อสารเพื่อสังคม
09 - สื่อสารสู่ชนบท
10 - พิเศษทางการสื่อสาร
11 - ช้างเผือกเศรษฐศาสตร์
12 - วมว.
13 - เด็กดีมีที่เรียน
14 - เกษตรที่ยั่งยืน
15 - นักนิติศาสตร์
16 - นักเรียนพิการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคณะ

คณะแพทยศาสตร์ 
- แบบ รด.พบ.01/2555
- แบบ รด.พบ.02/2555

คณะเศรษฐศาสตร์ 
- โครงการช้างเผือก
- โครงการเรียนดี

คณะวิศวะสู่ชุมชน 
- ใบสมัครสอบคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- หนังสือรับรองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น