วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เริ่มรับสมัครแล้ว! เรียนแพทย์มศวร่วมม.นอตติงแฮมเริ่มรับสมัครแล้ว! เรียนแพทย์มศวร่วมม.นอตติงแฮม

UploadImage

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหราชอาณาจักร) เปิดรับระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555

 จำนวนที่จะรับ
หลักสูตร จำนวนปี ที่เรียน รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา จำนวนรับแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี 12 คน

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 - 3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4 - 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

-สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ

2) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5

-ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2555)

การสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการฯ แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครทางอินเทอร์เนต

 -ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา ,เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 56 , ม.รังสิต 56 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข , มช , มมส 56 , มศว ,มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 56 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง56 , เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , สทศ ,สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 56 , สอท , สอบตรง 56 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น,admission 56 , clearing house , gat pat 56admission 56 , clearing house , gat pat 56 , กสพท , การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย , ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ , โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา ,เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2556 01:30

  igcse  IGCSE คืออะไร?

  IGCSE (สอบเทียบวุฒิมัธยมปลาย ระบบอังกฤษ)
  เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานการ ศึกษาที่สูง ตลอดจนการปฏิบัติและการฝึกฝนด้านการเรียนและการสอน หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการติวสอบที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ติวสอบการพูดและการฟัง นอกเหนือจากที่มีในตำราเรียน รวมถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนที่หลากหลาย โดยมีตัวเลือกระหว่าง Core และ Extended ในเกือบ ทุกวิชา จึงทำให้นักเรียนสามารถเลือกระดับหลักสูตรติวสอบ เทียบม.ปลายที่เหมาะสมกับตัวเองได้

  การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Extended
  เป็นการรวบรวมเอาหลักสูตรติวสอบของ Coreและเนื้อหาติวสอบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในที่นี้หมายถึงการเพิ่มเนื้อหาติวสอบพิเศษ

  และเฉพาะเจาะจงลง ไปและ เกรดที่นักเรียนจะได้รับ คือ A, B, C, D, E, F, และ G

  การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Core
  เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งเนื้อหาติวสอบจะเป็นอย่างกว้างๆ

  ในแต่ละวิชาและเกรดที่ นักเรียนจะได้รับคือ C, D, E, F, และ G

  • นักเรียนที่สอบเทียบม.ปลายผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะเทียบเท่ามาตรฐาน

  ของการสอบ GCSE และ GCE O-Level

  โดยการสอบเทียบม.ปลาย IGCSE นั้น ผู้สอบเทียบม.ปลาย สามารถเลือกวิชาที่สอบได้ อาทิเช่น
  1.คณิตศาสตร์
  2.ชีววิทยา
  3.เคมี
  4.เศรษฐศาสตร์
  5.ภาษาอังกฤษ
  6.ภาษาฝรั่งเศส
  7.ประวัติศาสตร์
  8.วรรณคดีอังกฤษ
  9.วรรณคดีฝรั่งเศส
  10.สังคมศาสตร์  ครอสนี้จึงรวมเนื้อหา สรุปแนวข้อสอบ พร้อมทั้งเทคนิคในการพิชิตวิชาการสอบ iGSCE ทั้ง

  ที่จะทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่าการสอบครั้งนี้ไม่ยากอย่างที่คิด


  คอร์ส สอบ IGCSE

  รอบปิดเทอมใหญ่ เวลาเรียนทุกวัน พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ราคา ครอสล่ะ 7500บาท จำนวน 30ชั่วโมง


  คอร์ส สอบ IGCSE

  รอบปิดเทอมเล็ก เวลาเรียนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 13.30 -16.30 ราคาครอสล่ะ 7500บาท จำนวน 30ชั่วโมง  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ติว,igcse,นานาชาติ, สอบวัดผล

  ตอบลบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น