วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ICT (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 56


รับตรง ICT (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 56

UploadImage

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอบตรง)
 
กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก)
รับสมัครสอบ1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และเคมี21 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์7 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์11 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา12 พฤศจิกายน 2555
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา13-16 พฤศจิกายน 2555
ลงทะเบียน16 พฤศจิกายน 2555
ICT Preparatory Programมิถุนายน - กรกฎาคม 2556
เปิดภาคเรียนสิงหาคม 2556


ตารางสอบข้อเขียน
วิชาคะแนนวันสอบเวลาสอบ
คณิตศาสตร์10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง.
เคมี10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ฟิสิกส์10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ภาษาอังกฤษ10021 ตุลาคม 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง


 
วิธีกาสมัคร
สมัครทาง  Website :  http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ หรือศิลป์คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
 
เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
 * สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
 
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission @ mahidol.ac.th.
ที่มา : http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น