วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.นานาชาติแตมฟอร์ด ภาคการศึกษาที่ 2


รับตรง ม.นานาชาติแตมฟอร์ด ภาคการศึกษาที่ 2


UploadImage


คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี
  1. จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดรับรองวิทยฐานะ
  2. ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
  • ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • หลักฐานทางการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น