วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เจาะลึก!! รับตรง ม.เชียงใหม่ 16 โครงการรวด (มีทุน)


เจาะลึก!! รับตรง ม.เชียงใหม่ 16 โครงการรวด (มีทุน)


สิ้นสุดการรอคอย เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งระเบียบการรับตรง "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน" มาทีเดียวเลย 16 โครงการรวด!! มาแบบจัดเต็มนะฮ้า ......... มีทุนหลายโครงการเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ทั้งรับทั่วประเทศและเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ แต่ละโครงการมีข้อกำหนดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

เด็กดีดอทคอม :: เจาะลึก!! รับตรง ม.เชียงใหม่ 16 โครงการรวด (มีทุน)

 
กำหนดการสมัคร


15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555                                                                                                                                                   
ดำเนินการสมัคร ทาง www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน ,Portfolio (ตามที่คณะกำหนด) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.cmu.ac.th
24-25 พฤศจิกายน 2555
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะกำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก และเข้ารับการตรวจร่างกาย
11 ธันวาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.reg.cmu.ac.th
12 - 14 ธันวาคม 2555 ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ แจ้งยืนยันเข้าศึกษา หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ทาง www.reg.cmu.ac.thโครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 >>> คณะแพทยศาสตร์ (ทุน) 
   * 20 คน : 10 คนแรกจากทั่วประเทศ 10 คนต่อมาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
   * กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
   * GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75
   * ผ่านการอบรม สอวน.ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือ ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย(สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท. ตามสาขาที่กำหนดได้แก่ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ >>> คณะเทคนิคการแพทย์ (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 20 คน,สาขาวิชารังสีเทคนิค 3 คน)
   *  กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  พิจารณาจากคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 โดยเรียงคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย


 >>> คณะวิทยาศาสตร์ (มีทุน) 6 สาขา 20 คน
   *  กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT 1 / PAT 2


 >>> คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มีทุน) 10 สาขา 176 คน
   *  มี GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
   *  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
   *  PAT 1 และ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน


 >>> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (10 คน)
   *  กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
   *  GAT ไม่น้อยกว่า 70% และ PAT 4 ไม่น้อยกว่า 65%
   *  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ,รายละเอียดย่อประวัติส่วนตัว,หนังสือรับรองว่าผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นในแฟ้มผลงานเป็นของผู้สมัครจริง


 >>> คณะมนุษยศาสตร์
   *  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 /เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 4 เทอมไม่น้อยกว่า 3.50 /มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
   *  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 /เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาฝรั่งเศส (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) 4 เทอมไม่น้อยกว่า 3.50 /เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 เทอมไม่น้อยกว่า 3.00 / PAT 7.1 , คะแนน DELF / DALF หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า 50% ขึ้นไป
   *  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 /เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาเยอรมัน 4 เทอมไม่น้อยกว่า 3.50/ เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 เทอมไม่น้อยกว่า 3.00 / PAT 7.2 , คะแนน DELF / DALF หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า 50% ขึ้นไป
   *  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 / สอบ GAT
   *  สาขาวิชาบ้านและชุมชน GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 / เกรดเฉลี่ยวิชาคณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   *  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
   *  สาขาวิชาปรัชญา GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25  / เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   *  สาขาวิชาจิตวิทยา  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  สาขาวิชาภาษาไทย GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 / ผลการเรียนด้านภาษาไทยระดับดีมาก / แฟ้มสะสมงานย้อนหลัง 5 ปีเน้นผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย / มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งระดับโรงเรียน – ระดับชาติ
   *  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 / เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)ไม่น้อยกว่า 3.50 / PAT 7.3 ไม่น้อยกว่า 50%
   *  สาขาวิชาภาษาจีน GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 / เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)ไม่น้อยกว่า 3.50 / PAT 7.4 ไม่น้อยกว่า 50%
   *  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50


เด็กดีดอทคอม :: เจาะลึก!! รับตรง ม.เชียงใหม่ 16 โครงการรวด (มีทุน)


 >>> คณะบริหารธุรกิจ (80 คน)
   *  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
   *  สอบ GAT และ PAT 1


 >>> คณะเศรษฐศาสตร์ (40 คน)
   *  GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
   *  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
   *  สอบ GAT และ PAT 1


 >>> คณะสังคมศาสตร์ (8 คน)
   *  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  สอบ GAT


 >>> คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
   *  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
   *  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50
   *  แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (Portfolio) (ส่งพร้อมใบสมัคร)
   *  สอบ GAT และ PAT 1 หรือ PAT 7
   *  สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ต้องส่งเรียงความเรื่อง “โลกของฉัน โลกโลกาภิวัตน์" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


 >>> คณะวิจิตรศิลป์
   *  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม GPAX 4 เทอม (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 /ส่งแฟ้มประวัติทางด้านศิลปะมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
   *  สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / ต้องทำการทดสอบวิชาวาดเส้น / เขียนบรรยายทัศนคติต่อการทำงานศิลปะของตนเอง / สร้างผลงานศิลปะ โดยเลือกเทคนิคและแนวคิดตามความถนัด
   *  สาขาวิชาศิลปะไทย GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / ส่งแฟ้มภาพภาพถ่ายผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และสำเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ได้รับมาพร้อมใบสมัคร
   *  สาขาวิชาการออกแบบ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 / ส่งแฟ้มภาพถ่ายผลงานและ/หรือภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะ และงานสร้างสรรค์พร้อมทั้งสำเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ได้รับมาพร้อมใบสมัคร
   *  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / ส่งแฟ้มผลงานศิลปะภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจทางด้านการถ่ายภาพของผู้สมัครโดยส่งมาพร้อมใบสมัคร
   *  สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 / GAT ไม่น้อยกว่า 60% และ PAT 6 ไม่น้อยกว่า 60% / แนบเกียรติบัตรทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) / ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (รายละเอียดหน้า 30)


 >>> วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
   *  สาขาวิชาแอนนิเมชัน GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / GPAX วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการตามกำหนด(หน้า 32) และ มี GPAX คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 / สอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2 หรือ PAT 7 / มีแฟ้มประวัติส่วนตัวและสะสมงาน (Portfolio)
   *  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / GPAX วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 และ GPAX ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 / ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการตามกำหนด(หน้า 32) / สอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2 / แฟ้มประวัติส่วนตัวและสะสมงาน (ถ้ามี)
   *  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 / สายวิทย์ GPAX วิทย์ คณิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.25 และ สอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2 / สายศิลป์ GPAX วิทย์ คณิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50 และ สอบ GAT และ PAT 7 / แฟ้มประวัติส่วนตัวและสะสมงาน (ถ้ามี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น