วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นักบินพาณิชย์ตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันของรัฐบาล 100% จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลปี 2547 ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค กอปรกับการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบิน ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยออกประกาศจัดตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2550 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550 
ที่นี่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
Commercial Pilot Licence – Aeroplane (หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน) 
Private Pilot License (PPL) (หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล) 
Multi Engine Rating (ME) 
Instrument Rating (IR) 
Flight Instructor Rating (IP) 
Multi-crew Pilot Licence (MPL) in close cooperation with TFTA (Thai Airways Training Organization) 
Multi Crew Cooperation (MCC) and Jet Orientation Training (JOT) 

สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม คลิ๊กเข้าไปดูที่ http://iac.npu.ac.th 
www.facebook.com/iacnpu 
โทรศัพท์             042-531564 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น